تست هاي درك مطلب زبان كنكور – تست هاي تمريني (۱)

تست هاي درك مطلب زبان كنكور – تست هاي تمريني (۱)

تست هاي درك مطلب زبان كنكور – نمونه هاي تمريني (۱)

گروه آموزشي هوشيار در راستاي افزايش مهارت و توانايي داوطلبان گرامي در آزمون زبان كنكور، قصد دارد مجموعه مقالاتي با عنوان “تست هاي تمريني” در بخش‌هاي مختلف اين آزمون منتشر نمايد. در اين مجموعه، از تعدادي از متون استاندارد استفاده شده در آزمون‌هاي اخير استفاده شده و تمرين بر روي آنها، بطور حتم توانايي شما عزيزان در اين بخش از آزمون زبان كنكور را افزايش مي دهد و براي كنكور ۱۴۰۱ آماده‌تر خواهيد شد!

 

آنچه در اين نوشتار آورده ايم

در اين مقاله براي افزايش مهارت شما عزيزان در زمينه تست هاي درك مطلب زبان كنكور، نمونه هاي تمريني استانداردي ارائه شده كه البته بر خلاف چهار قسمت قبلي آموزش نحوه پاسخگويي به سوالات درك مطلب در همين وب سايت، پاسخ اين Passages در اين مقاله ذكر نشده و به آينده موكول شده است. بنابراين داوطلبان گرامي فرصت دارند تا پس از مطالعه دقيق اين متون، به تست هاي مربوطه پاسخ داده و سپس آنها را با پاسخ هاي صحيحي كه متغاقبا” آورده مي شود، مقايسه نمايند. نكته مهم اين است كه براي كسب مهارت بيشتر در درس زبان، تمرين زياد با استفاده از تست هاي استاندارد بسيار ضروري مي باشد.

 

مشخصات متون ارائه شده

اين تمرين شامل دو متن Passage براي يك آزمون زبان كنكور واقعي بوده و مدت زمان پيشنهادي براي پاسخگويي به تست هاي هر دو متن همزمان ۸ دقيقه مي باشد. متن اول داستان جالبي در مورد “ماركو پولو” و دومي راجع به “تاريخ پول” مي باشد.

 

متن ها

:۱ PASSAGE

 Marco Polo was born in 1254 in the Venetian Republic. The city of Venice, Italy was at the center of the Venetian Republic. When he was 17 years old, he went to China with his father, Niccolo, and his uncle, Maffeo. Pope Gregory X sent them to visit Kublai Khan, the emperor of China. Kublai Khan liked Marco Polo and enjoyed his stories about many lands. He gave Marco Polo a job by sending him on diplomatic missions. He also made him governor of Yangzhou, an important trading city.

   When Marco Polo went back to the Venetian Republic, he talked about his life in China. However, very few people believed his stories. In 1298, he went to jail during a war between Venice and Genoa. While he was a prisoner in jail, he told his stories about China to another man in jail, and the man wrote down the stories. The stories became a book called The Travels of Marco Polo. Each chapter of the book covers a specific region of China and is about the military, farming, religion, and culture of certain area. The book was translated into many languages. Marco Polo got out of jail in 1299. He went back to Venice to join his father and uncle. He became very rich. In 1300 he got married, and he and his wife had three children. Marco polo died in 1324, when he was almost 70 years old.

۱٫ Which of the following people did Marco Polo travel to China with?
۱) Niccolo and Maffeo
۲) Maffeo ans Kublai Khan
۳) Maffeo and pope Gregory X
۴) Niccolo and Pope Gregory X

۲٫ Which of the following is NOT true about the emperor of China?
۱) He collected Marco Polo’s stories as a book.
۲) He listened to Marco Polo’s stories and interest.
۳) He sent Marco Polo to different places as a diplomat.
۴) He made Marco Polo in charge of an important city in China.

۳٫ What happened after he returned to his hometown?
۱) Most people believed his stories about China.
۲) He tried to share his experience with people.
۳) He met a famous writer of stories in prison.
۴) His father and his uncle went to jail.

۴٫ What do we understand from the passage?
۱) Marco Polo translated his book into other languages.
۲) Marco Polo got married when he was in China.
۳) Marco Polo got married when he was poor.
۴) Marco Polo was in prison for about a year.

PASSAGE 2 :

  A very long time ago, people did not have money. They traded animals and crops for things they wanted. In China, in about 1200 B.C., people traded shells and metal tools for the things they wanted. For example, they traded metal knives and shovels for the things they needed. Later in China, people made metal money. In about 100 B.C., the Chinese made money of animal skin. The first paper money was made from white colored deer skin. It came from China about 900 years later.
   In about 700 B.C., people made the first round metal coins. The coins were made of gold and silver. They looked very similar to the coins we use today. These coins came from Lydia. Lydia was located where the country called Turkey is located today. After people made coins in Lydia, people in Rome, Iran, and Greece also began making coins. Coins were very durable – they were strong and could last a long time without becoming damaged.
   Wampum are necklaces made from beads and seashells. The beads had holes in them. People put beads on strings. American Indians used wampum for money in the 1500’s.
   Money changes with time. No matter what it looks like, money is an idea. It is the thought that people can trade something they have for something they want. Money makes trading easier.

۵٫ What is the passage mainly about?
۱) History of money
۲) Importance of money
۳) Money in ancient China
۴) Why people spend money

۶٫ Where was the first paper money made?
۱) Rome                        ۲) Lydia
۳) China                        ۴) Greece

۷٫ What does “them” in line 15 refer to?
۱) Holes                        ۲) Beads
۳) Wampum                  ۴) Seashells

۸٫ Which of the following words is defined in the passage?
۱) Deer                         ۲) Shovels
۳) Durable                     ۴) Strings

 پاسخ تست ها

در اين قسمت پاسخ كليدي تست هاي دو متن فوق آورده شده است.

 

پاسخ

شماره تست

PASSAGE 1

گزينه ۱

۱

گزينه ۱

۲

گزينه ۲

۳

گزينه ۴

۴

PASSAGE 2

گزينه ۱

۵

گزينه ۳

۶

گزينه ۲

۷

گزينه ۳

۸

ارسال یک نظربا اشتراک در گروه تلگرام از آخرین اخبار ما مطلع شوید.

شبکه های اجتماعی

تماس

شنبه تا چهارشنبه۲۱:۰۰ - ۰۹:۰۰
شماره تماس پخش تهران و شهرستان (ارسال رايگان براي شهر تهران): فروشگاه گل ریزان 02166968028

تماس

شنبه تا چهارشنبه۲۱:۰۰ - ۰۹:۰۰
شماره تماس پشتيباني علمي و فني :۰۹۹۰۱۰۳۱۶۲۹