تست های درک مطلب زبان کنکور– قسمت اول

تست های درک مطلب زبان کنکور– قسمت اول

تست های درک مطلب زبان کنکور قسمت اول

بدون شک يكي از مهمترين دغدغه هاي اخير داوطلبان گرامي در آزمون زبان کنکور، پاسخ به تست هاي درك مطلب بوده است. با توجه به اينكه در آزمونهاي چند سال اخير، سطح مطالب و سوالات در دو بخش درك مطلب قدري مشكل تر از قبل شده ، و از طرفي تعداد سوالات اين قسمت زبان انگليسي، مهارت بيشتر دانش آموزان در اين بخش از درس زبان کنکور را طلب مي نمايد.

در اين راستا، گروه آموزشي هوشيار مقاله هايي تحت عنوان تست هاي درك مطلب زبان کنکور تهيه و بصورت دوره اي در وب سايت قرار خواهد داد. در اين مقاله ها نشان داده خواهد شد كه با استفاده از تكنيك هاي مهارتي، حتي نيازي به درك كامل مطلب براي پاسخ گويي به تست هاي اين بخش از آزمون زبان کنکور نخواهد بود. به هر حال، با توجه به اينكه بين ۸ تا ۱۰ تست درك مطلب در آزمون هاي اخير وجود داشته، تسلط به اين بخش سهم قابل توجهي در هدف “عالي بودن” در آزمون زبان کنکور را ايفا مي نمايد.

در ادامه اين مقاله، به تحليل يك متن درك مطلب نمونه و نحوه پاسخ گويي به سوالات مطرح شده در آن خواهيم پرداخت.

 

Part C: Reading Comprehension

Directions: In this part of the test, you will read two passages. Each passage is followed by four questions. Answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark your answer sheet.

 

PASSAGE:

Economic circumstances also affect life expectancy, which is a statistical measure of the average time an organism is expected to live. For example, in the United Kingdom, life expectancy in the wealthiest and richest areas is several years higher than in the poorest areas. This may reflect factors such as diet and lifestyle, as well as access to medical care. It may also reflect a selective effect: people with chronic life – threatening illnesses are less likely to become rich or to live in rich areas. In Glasgow, the difference is amongst the highest in the world: life expectancy for males in the heavily deprived Calton area stands at 54, which is 28 years less than in the rich area of Lenzie, which is only 8 km away.

Life expectancy is also likely to be affected by exposure to high levels of highway air pollution or industrial air pollution. This is one way that people’s job can have a major effect on life expectancy. Coal miners (and in prior generations, asbestos cutters) often have lower life expediencies than average life expediencies. Other factors affecting an individual’s life expectancy are genetic illnesses, drug use, tobacco smoking, fatness, access to health care, diet and exercise.

  1. What does the paragraph before this passage most probably discuss?

۱) A factor or factors influencing life expectancy

۲) When the idea of life expectancy first appeared

۳) People’s economic conditions in different countries

۴) Why people now live longer than they did in the past

  1. What aspect of life expectancy in the United Kingdom does the first paragraph deal with?

۱) The reasons why it is so high

۲) Techniques used to increase it

۳) Why it is not fixed from year to year

۴) How it is affected by people’s economic conditions

  1. The word “which” in the first paragraph refers to ……………

۱) Glasgow                          ۲) difference

۳) Calton area                    ۴) life expectancy

  1. Which of the following is NOT mentioned in the passage as a factor affecting life expectancy?

۱) Job                                   ۲) Country one lives in

۳) Diet and exercise           ۴) Access to health care

 

تحليل  متن

متن فوق حاوي مطالبي در مورد اميد به زندگي (expectancy) بوده كه با نگاه اجمالي اوليه به آن مي توان منظور كلي مولف، شامل تاثير ميزان رفاه و شرايط اقتصادي، سبك زندگي، محل زندگي و شغل بر ميزان اميد به زندگي انسان ها را دريافت. پس از اين مطالعه اجمالي و دريافت مقصود متن، مطالعه دقيق تر آن جزييات بيشتري از ايده پردازي مولف آن را براي خواننده روشن مي سازد.

در ادامه، ترجمه كامل متن فوق آورده شده است. پيشنهاد مي گردد داوطلبان عزيز قبل از مراجعه به اين ترجمه، برداشت خود از متن را در جايي يادداشت نموده و پاسخ تست ها را حدس بزنند. سپس با ترجمه ارائه شده در زير و پاسخ صحيح تست ها مقايسه نمايند. اين روش، يكي از موثرترين روشهاي مطالعه براي سوالات درك مطلب آزمون زبان کنکور مي باشد.

ترجمه متن

شرایط اقتصادی هم بر امید به زندگی، که یک مقیاس آماری از زمان متوسطی است که یک موجود زنده انتظار دارد که زنده بماند، تأثیر می‌گذارد. به‌عنوان مثال، در بريتانيا، امید به زندگی در مرفه‌ترین و ثروتمندترین مناطق، چندین سال بیشتر از فقیرترین مناطق است. این ممکن است انعكاس دهنده عواملی از قبیل رژیم غذایی و سبک زندگی، و همچنين دسترسی به مراقبت پزشکی باشد.

همچنين آن ممکن است اثری انتخابی را منعکس سازد : افراد با بیماری‌های مزمن تهدید‌کنندۀ زندگی به احتمال کمتر ثروتمند می‌شوند یا اینکه که در مناطق ثروتمند زندگی می‌کنند. در گلاسکو این اختلاف در میان بالاترین در دنیاست: امید به زندگی برای مردان در منطقۀ به شدت محروم کلتن (Calton) 54 سال است که آن ۲۸ سال کمتر از منطقة ثروتمند لنزی (Lenzie) است، که فقط ۸ کیلومتر دورتر است.

امید به زندگی همچنین احتمالاً از در معرض آلودگی هوای بزرگراه یا آلودگی هوای صنعتی بودن، تاثير مي پذيرد. این يكي از مواردي است که شغل افراد می‌تواند تأثیر عمده‌ای بر امید به‌زندگی بگذارد. كارگران معدن زغال سنگ (و در نسل‌های پیشین، قطع‌کننده‌های آزبست) اغلب امید به زندگی کمتری نسبت به متوسط اميد به زندگي داشتند. ساير عوامل تاثير گذار بر اميد به زندگي افراد شامل بيماريهاي ژنتيكي، استفاده از مواد مخدر، كشيدن تنباكو، چاقي، دسترسي به مراقبت هاي بهداشتي، رژيم غذايي و ورزش مي باشند.

 

  1. گزينه ۱ پاسخ صحيح است.

متن تست : پاراگراف قبل از این متن احتمالاً در مورد چه چیزی بحث می‌کند؟

پاسخ صحيح: عامل یا عواملی که بر امید به زندگی تأثیر می‌گذارد.

 

  1. گزينه ۴ پاسخ صحيح است.

متن تست :  پاراگراف اول به کدام جنبه از امید به زندگی در انگلستان ارتباط دارد؟

پاسخ صحيح : چگونه آن (امید به زندگی) تحت تأثیر شرایط اقتصادی قرار می‌گیرد.

 

  1. گزينه ۴ پاسخ صحيح است.

از متن كاملا واضح مي باشد كه کلمۀ which در پارگراف اول به امید به زندگی (expectancy) اشاره می‌کند.

 

  1. گزينه ۲ پاسخ صحيح است.

متن تست : به کدامیک از موارد زیر به‌عنوان عامل تأثیر‌گذار بر امید به زندگی اشاره نشده است؟

پاسخ صحيح : کشوری که شخص در آن زندگی می‌کند.

 

به اميد عالی شدن آزمون زبان کنکور

گروه آموزشی دكتر هوشيار

ارسال یک نظربا اشتراک در گروه تلگرام از آخرین اخبار ما مطلع شوید.

شبکه های اجتماعی

تماس

شنبه تا چهارشنبه۲۱:۰۰ - ۰۹:۰۰
شماره تماس پخش تهران و شهرستان (ارسال رايگان براي شهر تهران): فروشگاه گل ریزان 02166968028

تماس

شنبه تا چهارشنبه۲۱:۰۰ - ۰۹:۰۰
شماره تماس پشتيباني علمي و فني :۰۹۹۰۱۰۳۱۶۲۹