تست های درک مطلب زبان کنکور – قسمت سوم

تست های درک مطلب زبان کنکور – قسمت سوم

تست های درک مطلب زبان کنکور – قسمت سوم

به منظور افزایش مهارت داوطلبان عزیز در آزمون زبان کنکور، در این مقاله به قسمت سوم تحلیل تست های درک مطلب می پردازیم. همان طوری که در قسمت های اول و دوم اشاره شد، برای پاسخ به تست های این بخش از آزمون زبان کنکور، به هیچ وجه نیازی به درک تک تک لغات و جملات نبوده و با اشراف کلی به مطلب مورد بحث، سوالات مطرح شده قابل پاسخ می باشند.

البته در این قسمت سعی شده تا با بررسی متن نسبتا مشکل تر، توانایی و تسلط خوانندگان گرامی بر سوالات درک مطلب زبان کنکور هرچه بیشتر گردد.

درباره اين متن …

متن زیر که بخشی از آزمون زبان کنکور زبان تخصصی سال ۹۷ می باشد، راجع به یکی از اصول و تئوری های مهم مدیریت سازمانی بنام سلسله مراتب (hierarchy) می باشد.

پیشنهاد می گردد که داوطلب گرامی قبل از مراجعه به ترجمه متن، سعی نماید با یک بار (و یا حتی چند بار) خواندن متن، منظور نویسنده را متوجه شده و به تستها پاسخ دهد. سپس به ترجمه متن به همراه پاسخ سوالات مراجعه نماید.

در آخر …

شایان ذکر است که به هر حال در سوالات بخش درک مطلب آزمون زبان کنکور تمامی رشته ها، ممکن است با موضوعاتی که به هیچ وجه قبلا اطلاعی راجع به آن ها نداشته اید مواجه شوید که مسلما اشراف به دایره لغات دبیرستان و همچنین استفاده از تکنیک های حل تستهای این قسمت، به عالی بودن شما عزیزان در این بخش نیز کمک خواهد کرد.

 

Part C: Reading Comprehension

Directions: In this part of the test, you will read two passages. Each passage is followed by four questions. Answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark your answer sheet.

 

PASSAGE 3:

   The Peter Principle is a special case of a ubiquitous observation: Anything that works will be used in progressively more challenging applications until it fails. This is the “generalized Peter Principle”. Peter noted that there is a strong temptation for people to use what has worked before, even when this might not be appropriate for the current situation.

   In an organizational structure, assessing an employee’s potential for a promotion is often based on their performance in the current job. This eventually results in their being promoted to their highest level of competence and potentially then to a role in which they are not competent, referred to as their “level of incompetence”. The employee has no chance of further promotion, thus reaching their career’s ceiling in an organization.

   Peter suggests that in time, every post tends to be occupied by an employee who is incompetent to carry out assigned duties and that work is accomplished and companies are helped forward by those employees who have not yet reached their level of incompetence. He coined the term hierarchiology as the social science concerned with the basic principles of hierarchically organized systems in human society.

   He noted that their incompetence may be because the required skills are different, but not more difficult. For example, an excellent engineer may be a poor manager if he or she lacks the interpersonal skills necessary to lead a team.

   Rather than seeking to promote a talented “super-competent” junior employee, Peter suggested that an incompetent manager may set them up to fall or dismiss them because they are likely to “violate the first commandment of hierarchical life with incompetent leadership: the hierarchy must be preserved”. Of course there are some people who raise an eyebrow with respect to the whole proposition.

 

  1. What does the passage mainly discuss?

۱) How to prevent incompetent management

۲) The limitations of employees’ professional development

۳) How the Peter Principle affects progress in organizations

۴) The historical background to the advent of the term hierarchiology

  1. According to the passage, the headway that companies make is due to …………..

۱) the work done by those who are not yet in their level of incompetence

۲) employees who do their routine tasks based on the tenets of the Peter Principle

۳) the effect of managers that are super-competent and know how to control their employees

۴) employers and employees who have already reached their career’s ceiling in an organization

  1. Which of the following is defined in the passage?

۱) Challenging applications (paragraph 1)

۲) Level of incompetence (paragraph 2)

۳) Interpersonal skills (paragraph 4)

۴) Super-competent (paragraph 5)

  1. Which of the following best describes the purpose of the example mentioned in paragraph 4?

۱) To set a condition

۲) To modify the Peter Principle

۳) To introduce an exception

۴) To support an earlier statement

  1. What is the paragraph immediately following this passage likely to discuss?

۱) More advantages of the Peter Principle

۲) Some weaknesses in the Peter Principle

۳) Some proposals to improve the Peter Principle

۴) Reports by employees affected by the Peter Principle

 

تحلیل متن

این متن، راجع به یکی از اصول مدیریت سازمانی با عنوان “سلسله مراتب” بوده و سوالهای مطرح شده در آن، لزوم درک مفهوم کلی و در بخش هایی مفاهیم جزیی را طلب می نماید.

در ادامه، ترجمه کامل متن فوق آورده شده است. پیشنهاد می گردد داوطلبان عزیز قبل از مراجعه به این ترجمه، برداشت خود از متن را در جایی یادداشت نموده و پاسخ تست ها را حدس بزنند.

سپس با ترجمه ارائه شده در زیر و پاسخ صحیح تست ها مقایسه نمایند. این روش، یکی از موثرترین روشهای مطالعه برای سوالات درک مطلب آزمون زبان کنکور می باشد.

ترجمه متن

اصل “پیتر” نمونۀ خاصی از نظارت موجود در همه جا می‌باشد: هر آنچه که کار می‌کند به‌طور پیوسته در کاربردهای چالش برانگیز‌تری تا زمانی که خراب شود، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این “اصل تعمیم داده شدۀ پیتر” است. پیتر خاطر نشان کرد که برای مردم یک وسوسۀ قوی جهت استفاده از آنچه که قبلاً کار کرده است وجود دارد، حتی زمانی که ممکن است برای شرایط جاری مناسب نباشد.

   در یک ساختار سازمانی، ارزیابی توانایی کارمندان برای ارتقاء، اغلب بر اساس عملکردشان در شغل کنونی است. در نهایت این موضوع منجر به ارتقاء یافتن به بالاترین سطح صلاحیت می‌شود و آنگاه مستعد ارتقاء به سطحی است که صلاحیت ندارد، که به آن به‌عنوان “سطح عدم صلاحیت” ذکر شده است. کارمند شانسی برای ارتقاء بیشتر ندارد، و بنابر این به سقف سطح شغلی خود در یک سازمان رسیده است.

   پیتر اظهار می‌کند که در زمان خود، هر مرتبه شغلی گرایش دارد به اینکه توسط کارمندی که برای انجام وظیفه‌های محوله فاقد صلاحیت است تصرف گردد و آن کار انجام می‌شود، و شرکت‌ها به‌وسیله آن کارمندانی که هنوز به حد عدم صلاحیت (level of incompetency) نرسیده‌اند، پیشرفت می کنند.

او واژۀ سلسله مراتب‌شناسی hierarchiology) – منظور ارجاع کار و از طرف دیگر گزارش کار بترتیب به کارمند و مدیر مستقیم است) را به‌عنوان علم اجتماعی که با مبانی سیستم‌های سازمان یافتۀ سلسله مراتبی مربوط به جامعۀ انسانی مربوط می باشد، ابداع نمود.

   او خاطر نشان کرد که عدم صلاحیت آنها ممکن است به این خاطر باشد که مهارت‌های مورد نیاز متفاوت هستند، ولی مشکلتر نیستند. به‌عنوان نمونه، یک مهندس خیلی خوب اگر مهارت‌ (مدیریت روابط) بین اشخاص که برای رهبری یک تیم مورد نیاز می باشد را نداشته باشد، ممکن است یک مدیر ضعیف باشد.

   پیتر دکر می کند که (انتخاب) یک مدیر فاقد صلاحیت به جای ارتقاء یک کارمند کم سابقه ولی “با صلاحیت خیلی بالا” و با استعداد، ممکن است باعث شکست یا اخراج آنها شود زیرا آنها “احتمالاً اولین فرمان زندگی سلسله مراتبی را با رهبریت ناکار‌آمد خدشه‌دار می‌کند: سلسه مراتب باید حفظ شود.”

البته افرادی هستند که با کل مسئله مخالفند (ابرویشان را به نشانه مخالفت بالا می برند).

 

پاسخ تست ها:

  1. گزینه ۳ پاسخ صحیح است.

 

متن تست : این متن عمدتاً چه چیزی را مطرح می‌کند؟

پاسخ صحیح:   چگونه اصل پیتر بر پیشرفت در سازمان‌ها اثر می‌گذارد.

 

  1. گزینه ۱ پاسخ صحیح است.

 

متن تست :  طبق متن پیشرفتی که شرکت‌ها دارند به‌خاطر……..

پاسخ صحیح : کاری است که توسط آنهایی انجام می‌شود که هنوز در سطح صلاحیتشان نیستند.

 

  1. گزینه ۲ پاسخ صحیح است.

 

متن تست : کدامیک از موارد زیر در متن تعریف شده است؟

پاسخ صحیح : سطح  عدم صلاحیت (پاراگراف دوم)

 

  1. گزینه ۴ پاسخ صحیح است.

 

متن تست : کدامیک از موارد زیر بهتر منظور مثال اشاره شده در پارگراف ۴ را توصیف می‌کند؟

پاسخ صحیح : جملۀ قبلی را حمایت می‌کند.

 

  1. گزینه ۲ پاسخ صحیح است.

 

متن تست : پاراگراف بعد از این متن احتمالاً راجع به چه چیزی خواهد بود؟

پاسخ صحیح :  برخی از نقاط ضعف‌ اصل پیتر را

 

با امید عالی شدن آزمون زبان کنکور

گروه آموزشی دکتر هوشیار

ارسال یک نظربا اشتراک در گروه تلگرام از آخرین اخبار ما مطلع شوید.

شبکه های اجتماعی

تماس

شنبه تا چهارشنبه۲۱:۰۰ - ۰۹:۰۰
شماره تماس پخش تهران و شهرستان (ارسال رايگان براي شهر تهران): فروشگاه گل ریزان 02166968028

تماس

شنبه تا چهارشنبه۲۱:۰۰ - ۰۹:۰۰
شماره تماس پشتيباني علمي و فني :۰۹۹۰۱۰۳۱۶۲۹