روش پاسخگویی به تست های کلوز (Cloze Test) زبان کنکور – قسمت دوم

روش پاسخگویی به تست های کلوز (Cloze Test) زبان کنکور – قسمت دوم

روش پاسخگویی به تست های کلوز (Cloze Test)  زبان کنکور  قسمت دوم

در ادامه مقاله قبل در زمینه روش پاسخگویی به تست های کلوز زبان کنکور (قسمت اول)، در این مقاله ضمن توضيح يك نكته بسيار مهم، به تمرین بیشتر در مورد این گروه سوالات می پردازیم. برای این مقاله نیز از آزمون های واقعی زبان کنکور سال های قبل رشته های علوم تجربی، ریاضی و انسانی استفاده شده تا خواننده گرامی در کنار کار بر روی کلوز تست، دانش کافی در مورد سطح این تست ها را نیز کسب نماید.

نكته بسيار مهم

براي پاسخ به تست هاي كلوز، يكي از نكات بسيار مهم اين است كه بجز لغات قبل و بعد از هر نقطه چين، به ساير جملات و عبارات قبل و بعد از آن جاي خالي و همچنين به روند و سير مطلب نوشته شده، توجه گردد. معمولا جمله اول كلوز تست ها نقطه چين (جاي خالي) نداشته و از روي آن، شما مي توانيد مفهوم و موضوع مورد بحث متن كلوز را متوجه شويد، كه در يافتن پاسخ هاي صحيح اهميت بسيار بالايي دارد. بنابراين، بعد از اينكه به موضوع متن كلوز از روي جمله اول پي برديد، جواب صحيح هر جاي خالي را با بررسي كلمات و عبارتهاي قبل و بعد از نقطه چين ها، و همچنين متناسب با سير مطلب و توجه به كلمات ربط بين جملات (مانند but، although، therefore و غيره) پيدا نماييد. اين روش را در سه كلوز تست استاندارد زير تمرين كنيد.

از طرف ديگر، همانگونه که قبلا ذکر شد، تسلط به لغات بیشتر، تمرین تمرکز حین خواندن متون زبان انگلیسی، و همچنین افزایش اعتماد به نفس در نتیجه ممارست بر تعداد زیاد کلوز تست در سطح واقعی آزمون، شما عزیزان را در موفقیت هر چه بیشتر در این بخش از آزمون زبان کنکور کمک خواهد نمود.

توصیه می شود قبل از مطالعه پاسخ ها، هر یک از سه کلوز تست زیر را بین ۴ تا ۵ دقیقه پاسخ داده و سپس جواب های خود را با گزینه های صحیح مقایسه نمایید.

 

Cloze Test No. 1

Direction: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.

 

  Wages, or salaries as they are also called, are payments by employers to their employees in return for work. Sometimes they are ……(۱)…… on time – the worker being paid at a rate of so much an hour or so much a week, and sometimes they are paid for the ………(۲)……… produced – a shirt maker, for example, is being paid so much for every shirt made. Wages are paid in money, but sometimes they ………(۳)……… payments in kind, as when a caretaker is provided with a rent – free house. This type of payment is ……(۴)…….. controlled by law, ……(۵)…… the worker is protected against a bad employer who might try to pay all or nearly all this wage in kind.

 1.   ۱) passed                             ۲) crossed

             ۳) based                              ۴) awarded

 1.    ۱) individuals                       ۲) sources

              ۳) features                           ۴) articles

 1.    ۱) devote                            ۲) require

              ۳) include                            ۴) influence

 1.    ۱) Socially                           ۲) strictly

              ۳) straightly                        ۴) similarly

 1.    ۱) for                                 ۲) so that

              ۳) so as                              ۴) in order to

ترجمه کلوز تست شماره ۱

دستمزد که حقوق هم نامیده می شود، مبلغی است که از جانب کارفرمایان به کارگران در ازای کار آن ها پرداخت می شود. بعضی وقت ها حقوق ها بر اساس زمان کاری پرداخت می شوند. به یک کارگر به ازای هر ساعت و یا هر هفته­ی کاری مبلغی پرداخت می شود. بعضی اوقات به کارگران به خاطر کالاهای تولید شده حقوق داده می شود، برای مثال به یک پیراهن دوز مبلغی به ازای هر پیراهنی که می دوزد پرداخت می شود. دستمزدها به صورت پول داده می شود، اما بعضی وقت ها شامل پرداختهای غیر نقدی می باشد، درست همچون زمانی که برای یک سرایدار، خانه ی بدون اجاره فراهم می شود، این نوع پرداخت به شدت  توسط قانون کنترل می شود، به این منظور که کارگر در برابر کارفرمای بدی که تلاش دارد تمام و یا تقریباً همه دستمزد را به صورت غیر نقدی پرداخت کند، محافظت شود.

۱- گزینه «۳» پاسخ صحیح است.

۱) انتقال دادن ۲) عبور کردن
۳) بر اساس بودن ۴) اهدا کردن

۲- گزینه «۳» پاسخ صحیح است.

۱) افراد ۲) منابع
۳) ویژگی ها ۴) کالاها

۳- گزینه «۳» پاسخ صحیح است.

۱) وقف کردن- اختصاص دادن ۲) احتیاج داشتن
۳) شامل شدن ۴) اثر گذاشتن

۴- گزینه «۲» پاسخ صحیح است.

۱) به طور اجتماعی ۲) به شدت
۳) مستقیماً ۴) به طور مشابه

۵- گزینه «۲» پاسخ صحیح است.

با توجه به فرم جمله، از so that برای ارتباط دو جمله استفاده می شود.

 

 

Cloze Test No. 2

Direction: Questions 13-17 are related to the following passage. Read the passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4). Then mark your answer sheet.

 

  Why some very good students often fail exams was recently studied by a professor of psychology. Professor Iris Fodor conducted some ……(۱)…….. on the anxiety of some students before taking exams. He ……(۲)…….. that many students fail exams because they become ……(۳)…….. nervous and can not think ……(۴)…… , although they have studies hard, they are afraid of whatever is on the exam . Therefore those who are ……(۵)…….. forget everything they have studied.

     ۱٫   ۱) research                                   ۲) posture

           ۳) training                                    ۴) procedure

 1.  ۱) enhanced                                ۲) rattled

            ۳) stated                                     ۴) measured

 1.  ۱) softly                                       ۲) interchangeably

            ۳) exactly                                    ۴) extremely

 1.  ۱) Even so                                   ۲) Because

            ۳) Whether                                  ۴) Besides

 1.  ۱) rural                                        ۲) useless

            ۳) nervous                                   ۴) irrelevant

ترجمه کلوز تست شماره ۲

این که چرا برخی از دانش آموزان خیلی خوب، اغلب در امتحانات مردود می شوند. اخیرا توسط یک استاد روان شناسی مورد مطالعه قرار گرفت. پروفسور آیریس فودور تحقیقی را بر روی اضطراب تعدادی از دانش آموزان قبل از امتحان انجام داد. او بیان کرد که بسیاری از دانش آموزان مردود می شوند چون به شدت مضطرب شده و نمی توانند فکر کنند. به علاوه، اگرچه بسیار درس خوانده اند ولی از آنچه در امتحان است می ترسند. بنابراین آن هایی که مضطرب هستند، هر چیزی را که خوانده اند فراموش می کنند.

 

 

۱- گزینه «۱»  پاسخ صحیح است.

۱) تحقیق ۲) ژست ۳) آموزش ۴) فرآیند

 

۲- گزینه «۳» پاسخ صحیح است.

۱) افزایش دادن ۲) به صدا درآوردن ۳) بیان کردن ۴) اندازه گیری کردن

۳- گزینه «۴» پاسخ صحیح است.

۱) به نرمی ۲) به جای هم ۳) دقیقاً ۴) به شدت

۴- گزینه «۴» پاسخ صحیح است.

۱) حتی با این وجود  ۲) زیرا ۳) که آیا ۴) به علاوه

۵- گزینه «۳» پاسخ صحیح است.

۱) روستایی

 

۲) بی مصرف ۳) عصبی، مضطرب ۴) نامربوط

 

 

Cloze test No. 3

Directions: Read the passage and decide which choice (1), (2), (3) or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.

  

   Little boys are usually active. They do things. Much of the time, girls sit together and talk. When children grow up, nothing ……(۱)….. changes. Men usually do things together or they talk about activities such as sports and cars. They talk to give or get ……(۲)…… . But for women, people and feelings are more important. Women often talk to show interest and emotions. ……(۳)…. a man and a woman speak the same language, sometimes they don’t ……(۴).…. each other. Men’s talk and women’s talk are almost tow ……(۵).…. languages. But maybe men and women will know each other if they realize the differences in speech.

 1.  ۱) carefully                              ۲) previously

           ۳) anxiously                              ۴) really

 1.  ۱) comparison                          ۲) direction

            ۳) expectation                         ۴) information

 1.  ۱) Because                              ۲) However

            ۳) Therefore                            ۴) Although

 1.   ۱) predict                               ۲) understand

             ۳) enhance                             ۴) ignore

 1.    ۱) different                            ۲) social

              ۳) artificial                              ۴) extra

 ترجمه کلوز تست شماره ۳

پسر بچه ها معمولا فعالند. آنها کارها را انجام می دهند. بیشتر اوقات دختر بچه ها دور هم نشسته و صحبت می کنند. وقتی بچه ها بزرگ می شوند هیچ چیز واقعا تغییر نمی کند. مردان معمولا کارها را باهم انجام می دهند یا در مورد فعالیت هایی مثل ورزش و اتومبیل صحبت می کنند. آنها صحبت می کنند تا اطلاعاتی را بدست آورده یا ارائه دهند. اما برای زنان افراد و احساسات مهم تر هستند. زنان اغلب صحبت می کنند تا علاقه و احساسات را نشان دهند. اگر چه مردان و زنان به زبانی مشابه صحبت می کنند ولی بعضی اوقات آنها همدیگر را درک نمی کنند. صحبت مردان و صحبت زنان  تقریبا دو زبان متفاوتند. اما شاید مردان و زنان اگر تفاوت های گفتاری را درک کنند همدیگر را بشناسند.

 

۱- گزینه «۴» پاسخ صحیح است.

۱) با دقت ۲) قبلا ۳) با نگرانی ۴) واقعا

۲- گزینه «۴» پاسخ صحیح است.

۱) مقایسه ۲) سمت ۳) انتظار ۴) اطلاعات

۳- گزینه «۴» پاسخ صحیح است.

۱) زیرا ۲) با این حال ۳) بنابراین ۴) اگر چه

۴- گزینه «۲» پاسخ صحیح است.

۱) پیش بینی کردن ۲) درک کردن ۳) افزایش ۴) نادیده گرفتن

۵- گزینه «۱» پاسخ صحیح است.

۱) متفاوت ۲) اجنماعی ۳) تصنعی ۴) اضافی

با آرزوی موفقیت و عالی شدن در آزمون زبان کنکور

   گروه آموزشی دکتر هوشیار

 

ارسال یک نظربا اشتراک در گروه تلگرام از آخرین اخبار ما مطلع شوید.

شبکه های اجتماعی

تماس

شنبه تا چهارشنبه۲۱:۰۰ - ۰۹:۰۰
شماره تماس پخش تهران و شهرستان (ارسال رايگان براي شهر تهران): فروشگاه گل ریزان 02166968028

تماس

شنبه تا چهارشنبه۲۱:۰۰ - ۰۹:۰۰
شماره تماس پشتيباني علمي و فني :۰۹۹۰۱۰۳۱۶۲۹