مجموعه تست هاي نمونه استاندارد زبان كنكور

مجموعه تست هاي نمونه استاندارد زبان كنكور

مجموعه تست‌هاي نمونه استاندارد زبان كنكور

به منظور افزايش مهارت شما عزيزان در پاسخ‌گويي به تست‌هاي آزمون زبان كنكور، تست‌هاي نمونه استانداردي بهمراه پاسخ تشريحي و ذكر نكات مهم و كليدي در اين نوشتار ارائه مي‌گردد كه البته بصورت روزانه يا هفتگي به تعداد آنها اضافه مي‌شود. در حقيقت، اين مجموعه همان مجموعه تست و نكته روز در كانال زبان كنكور ۱۴۰۱ دكتر هوشيار هست كه به تواتر در كانال و در اين مجموعه وب سايت قرار‌داده مي‌شوند.

ادامه راه…

اميدواريم كه اين مجموعه تست‌ها كمك شاياني در يادگيري نكات تستي در گروه‌هاي مختلف واژگان، گرامر؛ كلوز و درك مطلب شما عزيزان باشد. بطور حتم تمرين تستهاي واقعي كنكور، بهترين راه افزايش توانايي داوطلبان گرامي در پاسخ به سوالات زبان كنكور ۱۴۰۱ مي‌باشد.

 

تست و نکته روز  ۱ 

 

 1. It was ………………… large earthquake that it damaged almost all the houses in the village.

   ۱) so                             ۲) so a

   ۳) such                         ۴) such a

 پاسخ:

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.

معنای جمله: چنان زمین لرزه بزرگی بود که تقریبا به همه خانه‌های روستا آسیب رساند.

نکته گرامری : 

بعد از  such a/an اسم قابل شمارش یا صفت و سپس کلمه ربط (مانند that) و سپس جمله بعدی  بکار می‌رود.

 

تست و نکته روز  ۲ 

 1. My wife told me to change my clothes because she thought I was not ……………. dressed for the party.

    ۱) seriously                            ۲) personally

    ۳) commonly                         ۴) appropriately

پاسخ :

گزينه ۴ پاسخ صحيح مي‌باشد.

معني جمله : همسرم به من گفت که لباسم را عوض کنم زيرا فکر مي‌کرد بطور مناسب برای مهمانی لباس نپوشیده‌ام.

 

معني گزينه‌هاي اين تست :

۱) با جديت           ۲) بطور شخصي       ۳) معمولا           ۴) بطور مناسب

 

تست و نكته روز – ۳

 1. When people eat, however, they tend to confuse or combine information from the tongue and mouth with ………….. in the nose.

     ۱) that happens                      ۲) the thing happens

     ۳) what it happening              ۴) what is happening

پاسخ :

گزينه ۴ پاسخ صحيح مي‌باشد.

معني جمله : موقعي که افراد غذا می‌خورند، به هر حال، تمایل دارند به اینکه اطلاعات دريافت شده از زبان و دهان را با آنچه که در بینی رخ می‌دهد، به اشتباه بگیرند يا ترکیب كنند.

 

تست و نکته روز ۴  

 

 1. Biology is one of Ali`s main interests. He finds it very ……….. .

 ۱) confusing               ۲) surprising               

 ۳) interesting              ۴) boring

پاسخ:

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.

معني جمله : زيست‌شناسي يكي از علاقه‌هاي اصلي علي است. او آن را خيلي جالب مي‌داند.

معني گزينه ها:

       ۱٫گيج كننده                ۲٫ مهيج    

 1. جالب                     ۴٫ كسل كننده

 

تست و نکته روز ۵

 ۵. The dishes ……………. yet. Could you please wash them up.

  ۱) have been not washed       ۲) have not been washed

  ۳) are not being washed        ۴) had not been washed

پاسخ:

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.

معنی جمله : ظرفها هنوز شسته نشده است. لطف می‌کنی آنها را بشوری.

نکته گرامری :

 1. فعل wash متعدی بوده و بعد از نقطه چین مفعول بکار نرفته است. بنابراین ساخت مجهول پیدا می‌کند.
 2. کلمه yet نشانه زمان حال کامل با ساختار زير مي‌باشد:

                                                                          قسمت سوم فعل + have/has  ‌

 

تست و نكته روز-۷

 1. Stars’ lifetimes vary from a few million years to billions of years, …………. how fast a star uses up its nuclear fuel.  

۱) depending on             ۲) picking up

۳) consisting of               ۴) surviving on

پاسخ :

گزينه ۱ پاسخ صحيح مي‌باشد.

معني جمله : عمر ستاره‌ها از چند میلیون سال تا میلیارد‌ها سال متفاوت مي‌باشد، که بستگی دارد به اینکه چقدر سریع یک ستاره سوخت هسته‌ای خود را مصرف می‌کند.

معني گزينه‌هاي اين تست‌:

۱) بستگی داشتن                      ۲) برداشتن         

 ۳) شامل شدن (بودن)              ۴) زنده ماندن

 

تست و نکته روز  ۸ 

 The refrigerator is full of fruit and vegetables. My father ………………… to the store.

   ۱) must go                          ۲) should go

   ۳) Should have gone            ۴) must have gone

 پاسخ:

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.

معنای جمله : يخچال پر از میوه و سبزیجات است. پدر من حتما به فروشگاه رفته است.

نکته گرامری :

عبارت  (قسمت سوم فعل + must have )  بیانگر نتیجه گیری منطقی در انجام کاری با توجه به شواهد مربوط به زمان حال و گذشته می‌باشد.

 

تست و نكته روز-۹

 1. The answer to this question, which ………… human beings since ancient times, still remains unclear.

   ۱) is interested                       ۲) has interested    

   ۳) had interested                    ۴) was interesting for

 

پاسخ :

گزينه ۲ پاسخ صحيح مي‌باشد.

معني جمله : پاسخ به این پرسش، که انسان را از دوران باستان علاقمند کرده است، هنوز نامشخص باقي مانده است.

نكته :   وجود كلمه since در اين جمله، به روشني استفاده از ساختار زماني ماضي نقلي  (has interested) را نشان مي‌دهد.

در ضمن، واژه human beings به معناي “انسان” مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

Ancient times نيز همان “دوران باستان” مي‌باشد.

 

تست و نكته روز-۱۰

 1. Although it took a lot of time and energy to raise the money needed to rebuild the school, in the end everyone agreed that it had been a valuable ……………… .

    ۱) feature                    ۲) guidance        

    ۳) quality                     ۴) endeavor

پاسخ :

گزينه ۴ پاسخ صحيح است.

معنی جمله : گر چه زمان و انرژی زیادی برای تهيه پول مورد نیاز برای بازسازی مدرسه صرف شد، (ولي) در آخر همه موافق بودند که كوشش ارزشمندی بوده است.

 

معني گزينه هاي اين تست:

 1. خصوصيت، ويژگي          ۲٫هدایت

       ۳٫کیفیت                         ۴٫ كوشش و تلاش

 

تست و نکته روز  ۱۱ 

 

 1. There is still not much……………………. like movie theaters for young people in some small towns.

   ۱) employment          ۲) entertainment

   ۳) connection             ۴) environment

پاسخ:

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.

معنای جمله : در تعدادی از شهرهای کوچک برای جوانان هنوز تفریح و سرگرمی زیادی مانند سینما وجود ندارد.

معنی هر چهار گزینه:

۱٫استخدام            ۲٫تفریح و سرگرمی               ۳٫ارتباط                        ۴٫محیط

 

تست و نکته روز ۱۲  

 

 1. ۱۲. Thousands of pieces of data are ………………. in a computer memory.

 ۱) exchanged                    ۲) stored               

 ۳) connected                    ۴) transferred

پاسخ:

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.

معني جمله : هزاران اطلاعات در حافظه كامپيوتر ذخيره مي‌شود.

معني گزينه ها:

       ۱٫تبادل مي گردد               ۲٫ ذخيره مي شود  

 1. متصل مي شود             ۴٫ منتقل مي گردد

 

تست و نكته روز-۱۴

 1. Astronomers know that the planets Pluto and Triton have nearly the same size, mass, and …………… .

   ۱) scene                     ۲) reality        

   ۳) density                   ۴) mechanism

 

پاسخ :

گزينه ۳ پاسخ صحيح است.

معنی جمله :  ستاره‌شناس‌ها باور دارند که سیارات پلوتون و تریتون تقریباً دارای اندازه، جرم و چگالي مشابه هستند.

 

معني گزينه هاي اين تست:

    ۱) صحنه                          ۲) واقعیت

    ۳) چگالی، تراکم                  ۴) مکانیزم

 

تست و نكته روز-۱۵

 1. These trees are flexible enough; they do not break, but only ………… , in the wind.

   ۱) stretch                          ۲) bend           

   ۳) lean                              ۴) react

 

پاسخ :

گزينه ۲ پاسخ صحيح است.

معنی جمله :   این درختان به اندازۀ کافی انعطاف‌پذیر مي باشند؛ آنها در باد نمی‌شکنند، بلکه فقط خم می‌شوند.

 

معني گزينه هاي اين تست:

    ۱) كش آمدن، امتداد دادن      ۲) خم شدن، خم كردن، انحراف  

   ۳) تکیه كردن، متكي شدن             ۴) عكس العمل نشان دادن

 

تست و نكته روز-۱۷

 1. Peter is ………. to become a police officer. He is only 165 cm tall.

   ۱) so short                        ۲) too short            

   ۳) too tall                          ۴) tall enough

 

پاسخ :

گزينه ۲ پاسخ صحيح است.

معنی جمله :  پيتر براي پليس شدن خيلي كوتاه است. او فقط ۱۶۵ سانتيمتر قد دارد.

 

نكته گرامري :

با توجه به معني جمله دوم كه داراي بار منفي است (به كلمه only دقت كنيد)، گزينه صحيح بايستي نشان دهنده عدم موفقيت او در كار مورد نظر باشد. بنابراين گزينه too short به منظور نشان دادن كوتاهي بيش از حد قامت، پاسخ صحيح خواهد بود.

 

تست و نكته روز-۱۸

 1. I’m not sure we have got ………. to print out the document.

   ۱) enough paper              ۲) paper enough          

   ۳) such a paper               ۴) such paper

 

پاسخ :

گزينه ۱ پاسخ صحيح است.

معنی جمله : من مطمئن نيستم كه ما به اندازه كافي كاغذ گرفته ايم كه (بتوانيم) كل مدرك را چاپ نماييم.

 

نكته :

با توجه به وجود مصدر با to بعد از نقطه چين، استفاده از such نادرست خواهد بود. گزينه ۲ نيز صحيح نيست چراكه اسم بعد از enough بكار

مي رود.

 

تست و نكته روز-۲۰

 1.       A: “Nobody could move the piano.”

      B: “I think it was ……..  to move.”

         ۱) so heavy                        ۲) too heavy             

         ۳) very heavy                     ۴) such heavy

 

پاسخ :

گزينه ۲ پاسخ صحيح است.

معنی جمله :

 A:  هيچكس نتوانست پيانو را جاجا كند.

 B:   فكر ميكنم آن براي حركت دادن خيلي سنگين بود.

نكته :

با توجه به تكيه نگارنده تست بر Nobody و مفهوم منفي ناشي از عدم انجام كار، گزينه too heavy به معناي “زيادي سنگين بودن” پيانو استفاده خواهد شد.

 

تست و نكته روز-۲۱

 1. Fortunately, the storm was not strong enough …… any serious damage to the town.

        ۱) to cause                       ۲) it didn’t cause       

        ۳) that didn’t cause           ۴) to be caused

   

 

پاسخ :

گزينه ۱ پاسخ صحيح است.

معنی جمله :

خوشبختانه توفان به اندازه كافي شديد نبود كه خسارت جدي به شهر وارد آورد.

نكته :

با توجه به وجود enough، فعل بعد از آن بصورت مصدر (با to) بايستي بكار رود. از طرفي معناي جمله نشاندهنده استفاده از ساختار فعل معلوم (to cause) براي جمله است كه گزينه ۱ پاسخ صحيح خواهد بود.

 

تست و نکته روز  ۹۰ 

 

 1. Trying to ……………………. the weather is not an easy job, as it requires special equipment.

   ۱) estimate                     ۲) mention

   ۳) forecast                       ۴) express

 پاسخ:

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.

معنای جمله : تلاش برای پیش بینی هوا کار ساده ای نیست، بدلیل اینکه نیاز به تجهیزات خاصی دارد .

معنی هر چهار گزینه:

۱٫تخمین زدن           ۲٫ اشاره کردن          

۳٫ پیش بینی کردن     ۴٫ بیان کردن

 

تست و نکته روز  ۹۱ 

 

 1. We were late getting to the airport, but ………………. for us, the plane was delayed.

   ۱) luckily                      ۲) basically

   ۳) certainly                   ۴) entirely

پاسخ:

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.

معنای جمله: ما به فرودگاه دیر رسیدیم، اما خوشبختانه هواپیما تاخیر داشت.

معنی هر چهار گزینه:

۱٫خوشبختانه            ۲٫اساسا            ۳٫حتما                   ۴٫کاملا

 

تست و نکته روز  ۹۲ 

 

 1. Bahram is not a child anymore. It is time he ……………. life more seriously.

   ۱) mode                       ۲) took

   ۳) put                           ۴) did

پاسخ:

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.

معنای جمله: بهرام دیگر بچه نیست. زمان آن رسیده است که زندگی اش را جدی تر بگیرد.

(چیزی) را جدی گرفتن  : Take (something) serious

 

 

 

ارسال یک نظرسریال تلوزیونی "تاریکی شب روشنایی روز" قسمت 19 + لینک مستقیم

3 سال قبل

بسیار زیبا

اذر پناهی

3 سال قبل

سلام عالیه ❤👍

اعتراضات

3 سال قبل

عالییییی مرسی

با اشتراک در گروه تلگرام از آخرین اخبار ما مطلع شوید.

شبکه های اجتماعی

تماس

شنبه تا چهارشنبه۲۱:۰۰ - ۰۹:۰۰
شماره تماس پخش تهران و شهرستان (ارسال رايگان براي شهر تهران): فروشگاه گل ریزان 02166968028

تماس

شنبه تا چهارشنبه۲۱:۰۰ - ۰۹:۰۰
شماره تماس پشتيباني علمي و فني :۰۹۹۰۱۰۳۱۶۲۹