مجموعه تست هاي نمونه استاندارد زبان كنكور

مجموعه تست هاي نمونه استاندارد زبان كنكور

مجموعه تست هاي نمونه استاندارد زبان كنكور

به منظور افزايش مهارت شما عزيزان در پاسخ گويي به تست هاي آزمون زبان كنكور، تست هاي نمونه استانداردي بهمراه پاسخ تشريحي و ذكر نكات مهم و كليدي در اين نوشتار ارائه مي گردد كه البته بصورت روزانه يا هفتگي به تعداد آنها اضافه مي شود. در حقيقت، اين مجموعه ادامه همان مجموعه تست و نكته روز در كانال زبان كنكور ۹۸ دكتر هوشيار هست كه از اين به بعد به تواتر در كانال و در اين مجموعه وب سايت قرار داده مي شوند.

ادامه راه…

اميدواريم كه اين مجموعه تست ها (كه تعدادي از آنها در كانال زبان كنكور ما بارگذاري شده) كمك شاياني در يادگيري نكات تستي در گروه هاي مختلف واژگان، گرامر؛ كلوز و درك مطلب شما عزيزان باشد.

 

تست و نکته روز ۱۵۸

 1. My brother likes chocolate very much, but my Mom does not let him …………. any because she says it may not be good for his health.

۱) has                        ۲) have  

۳) he has                   ۴) who has

پاسخ: 

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.

معني جمله:  برادرم شكلات را خيلي زياد دوست دارد، ولي مادرم با او اجازه نمي دهد كه بخورد زيرا مي گويد آن (شكلات) ممكن است براي

سلامتي اش خوب نباشد.

نكته گرامري:

بعد از let مصدر بدون to استاده مي شود.

 

تست و نکته روز ۱۵۹

 1. Your financial problem is really serious and you need to …………. do something about it.

۱) terribly                        ۲) smoothly   

۳) entirely                       ۴) definitely

پاسخ: 

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.

معني جمله:  مشكل مالي شما واقعا جدي است و مطمئنا” نياز داريد كه كاري براي آن انجام دهيد.

معني گزينه ها:

۱٫بطرز وحشتناك         ۲٫ به نرمي 

۳٫كاملا                     ۴٫ مطمئنا”

 

تست و نکته روز ۱۶۰

 1. Breathing involves taking air into one’s ………. and sending it out again.

۱) muscles                       ۲) vessels       

۳) joints                           ۴) lungs

پاسخ: 

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.

معني جمله: نفس كشيدن شامل بردن هوا درون ريه هاي شخص و دوباره بيرون فرستادن آن مي باشد.

معني گزينه ها:

۱٫ماهيچه ها               ۲٫ عروق 

۳٫مفاصل                   ۴٫ ريه ها

 

تست و نکته روز ۱۶۱

 1. Scientists are ………… research into the effects of smoking on brain damage.

۱) making                       ۲) acting  

۳) taking                         ۴) doing

پاسخ: 

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.

معني جمله: دانشمندان درباره تاثيرات سيگار كشيدن بر روي آسيب مغز تحقيق انجام مي دهند.

معني گزينه ها:

۱٫مي سازند                ۲٫ عمل مي كنند 

۳٫مي برند                  ۴٫ انجام مي دهند

 

تست و نکته روز ۱۶۲

 1. The TV program was really funny and made everyone ………… for a long time.

۱) laugh                          ۲) laughs 

۳) laughing                     ۴) to lagh

پاسخ: 

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.

معني جمله :   برنامه تلوزيون واقعا سرگرم كننده بود و همه را براي زمان طولاني خنداند.

نكته گرامري:

بعد از فعل make مصدر بدون to خواهيم داشت.

 

تست و نکته روز ۱۶۳

 1. It was raining ………… hard that none of us wished to go out even for a short walk.

۱) so                           ۲) such  

۳) very                        ۴) too

پاسخ: 

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.

معني جمله:   باران آنقدر شديد مي باريد كه هيچكدام از ما نمي خواستيم حتي براي يك پياده روي كوتاه بيرون برويم.

نكته گرامري:

مطابق ساختاري كه قبلا هم بارها اشاره شده، بعد از so صفت يا قيد و سپس that (اختياري) و جمله بعدي مي آيد.

 

تست و نکته روز ۱۶۴

 1. This is a very difficult question, so it cannot ……..…. so easily within a short time.

۱) answer                                ۲) be answered     

۳) to be answered                    ۴) have answered

پاسخ: 

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.

معني جمله:   اين يك سوال خيلي سخت است، بنابراين نمي تواند خيلي ساده در يك زمان كوتاه به آن پاسخ داده شود.

نكته گرامري:

ساختار جمله مجهول است، چراكه بعد از فعل answer مفعول استفاده نشده است.

 

تست و نکته روز ۱۶۵

 1. The new factory produces high-quality shoes in ……….. sizes and colors.

۱) actual                          ۲) various       

۳) flexible                        ۴) continuous

پاسخ: 

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.

معني جمله:  كارخانه جديد كفش هاي با كيفيت خوب و در اندازه و رنگ هاي متنوع توليد مي كند.

معني گزينه ها:

       ۱٫واقعي                      ۲٫ متنوع    

 1. انعطاف پذير              ۴٫ پيوسته

 

تست و نکته روز ۱۶۶

 

 1. I would prefer not to travel to a country like Canada in winter because it gets ……….. cold.

۱) previously                        ۲) necessarily   

۳) extremely                         ۴) anxiously

پاسخ:

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.

معني جمله:   من ترجيح مي دهم در زمستان به كشوري مانند كانادا مسافرت نكنم چراكه هوا بينهايت سرد مي شود.

معني گزينه ها:

       ۱٫قبلا”                               ۲٫ لزوما”    

 1. بينهايت، خيلي زياد           ۴٫ نگران، مشتاقانه

 

تست و نکته روز ۱۶۷

 1. Reza is not happy with his income, so he is ……….. a new job in a large city.

۱) turning on                        ۲) turning up   

۳) looking for                        ۴) looking after

پاسخ: 

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.

معني جمله:   رضا از درآمدي كه دارد راضي نيست، بنابراين او در يك شهر بزرگ به دنبال يك كار جديد مي گردد.

معني گزينه ها:

       ۱٫روشن كردن             ۲٫ بلند كردن (صدا)    

 1. دنبال گشتن           ۴٫ مراقبت كردن

 

تست و نکته روز ۱۶۸

 

 1. She suffered from an ………… problem after her husband’s death, and unfortunately none of her friends was ready to help her.

۱) emotional                     ۲) effective  

۳) excited                          ۴) addictive

پاسخ: 

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.

معني جمله:   او بعد از فوت همسرش از يك مشكل عاطفي رنج مي برد، و نتاسفانه هيچكدام از دوستانش آمادگي كمك به او را نداشتند.

معني گزينه ها:

       ۱٫عاطفي، احساسي               ۲٫ موثر    

 1. هيجان زده                          ۴٫ اعتياد آور

 

تست و نکته روز ۱۶۹

 1. You should prepare all your ………… carefully before applying for a passport.

۱) comments                     ۲) documents    

۳) occasions                       ۴) statements

پاسخ: 

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.

معني جمله:    پيش از اينكه درخواست يك پاسپورت كنيد بايد تمام مدارك خود را آماده كنيد.

معني گزينه ها:

۱٫نظرات                              ۲٫ مدارك    

۳٫ موقعيت ها                       ۴٫ جملات، اظهارات

 

تست و نکته روز ۱۷۰

 1. The police ……….… the copy with the original, but there was not much difference.

۱) combined                      ۲) connected      

۳) compared                      ۴) considered

پاسخ: 

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.

معني جمله:  پليس كپي را با اصل مقايسه نمود ولي تفاوت زيادي وجود نداشت.

معني گزينه ها:

       ۱٫تركيب كرد                    ۲٫ وصل كرد    

 1. مقايسه نمود               ۴٫ مورد توجه قرار داد

 

تست و نکته روز ۱۷۱

 1. To get yourself ready or a test of the type you are going to take ………… hard work.

۱) considers                      ۲) performs 

۳) involves                         ۴) predicts

پاسخ: 

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.

معني جمله:  آماده كردن خودتان براي آن نوع امتحان كه قرار است بدهيد، مستلزم كار سخت مي شود.

معني گزينه ها:

       ۱٫در نظر مي گيرد                                ۲٫ انجام مي دهد    

 1. مستلزم مي شود، شامل مي گردد     ۴٫ پيشگويي مي كند

 

تست و نکته روز ۱۷۲

 1. Many children have become …….… disturbed as a result of the damage they have suffered.

۱) emotionally                  ۲) actively    

۳) powerfully                    ۴) necessarily

پاسخ: 

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.

معني جمله:   خيلي از كودكان در نتيجه آسيبي كه از آن رنج برده اند، از بعد احساسي آشفته شده اند.

معني گزينه ها:

       ۱٫از بعد احساسي              ۲٫ فعال    

 1. با قدرت                         ۴٫ ضرورتا”

 

تست و نکته روز ۱۷۳

 1. He escaped from ……..…. by going to the cinema every afternoon.

۱) function                     ۲) reality  

۳) certainly                     ۴) capacity

پاسخ: 

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.

معني جمله:   او با رفتن به سينما هر بعد از ظهر از واقعيت فرار مي كرد.

معني گزينه ها:

       ۱٫عملكرد                    ۲٫ واقعيت    

 1. اطمينان                  ۴٫ ظرفيت

 

تست و نکته روز ۱۷۴

 1. My friend has recently graduated from college. He has ………. several jobs.

۱) applied for                     ۲) turned off      

۳) helped out                     ۴) worried about

پاسخ: 

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.

معني جمله:  دست من اخيرا از دانشكده فارغ التحصيل شده است. او براي چند شغل درخواست (كار) داده است.

معني گزينه ها:

       ۱٫درخواست دادن             ۲٫ خاموش كردن    

 1. كمك كردن                  ۴٫ نگران شدن

 

تست و نکته روز ۱۷۵

 1. Our luggage was checked all the way through to our final ……….. .

۱) situation                        ۲) destination     

۳) observation                   ۴) connection

پاسخ: 

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.

معني جمله:   چمدان هاي ما در مسيرمان تا مقصد نهايي كنترل شد.

معني گزينه ها:

       ۱٫شرايط                     ۲٫ مقصد    

 1. مشاهده                 ۴٫ ارتباط

 

 

تست و نکته روز ۱۷۶

 1. My bike ……… ! I am going to call the police.

۱) stole                              ۲) was stealing    

۳) has been stolen              ۴) was being stolen

پاسخ: 

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.

معني جمله:   دوچرخه من دزديده شده است. قصد دارم به پليس تلفن بزنم.

نكته گرامري:

با توجه به اينكه بعد از فعل متعدي steal مفعول بكار نرفته، پس جمله مجهول است. از طرف ديگر عمل دزديدن در گذشته انجام شده و اثرش تاكنون باقي است. پس ماضي نقلي مجهول استفاده مي شود.

 

 

تست و نکته روز ۱۷۷

 1. I ………… my medicine this morning but I forgot.

۱) must take                          ۲) should take

۳) must have taken                ۴) should have taken

پاسخ: 

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.

معني جمله:   امروز صبح بايد دارويم را مي خوردم ولي از ياد بردم.

نكته گرامري:

براي بيان كاري كه بهتر بوده در گذشته انجام مي شده، ولي نشده است، از ساختار should have + p.p. استفاده مي شود.

 

 

تست و نکته روز ۱۷۸

 1. My friend eats a big plate of food for lunch, …….. I have just a sandwich.

۱) so as                      ۲) however  

۳) whether                  ۴) whereas

پاسخ: 

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.

معني جمله:   دوستم براي ناهار يك بشقاب بزرگ غذا مي خورد، در حاليكه من فقط يك ساندويچ مي خورم.

نكته گرامري:

براي بيان تضاد بين دو جمله از whereas استفاده مي شود.

 

تست و نکته روز ۱۷۹

 1. Don’t talk to the driver; you may ……… his attention from the road.

۱) distract                       ۲) separate      

۳) attract                         ۴) fail

پاسخ: 

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.

معني جمله:   با راننده حرف نزن، امكان دارد حواس او را از جاده پرت كني.

معني گزينه ها:

۱٫حواس را پرت كردن         ۲٫ جدا كردن  

۳٫ جذب كردن                  ۴٫ موفق نشدن

 

تست و نکته روز ۱۸۰

 1. The real cause of that famous actor’s sudden death is not yet known; it is even a/n ………. to the medical community.

۱) forecast                       ۲) mystery      

۳) legend                         ۴) pressure

پاسخ: 

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.

معني جمله:   علت واقعي مرگ ناگهاني آن بازيگر سرشناس هنوز مشخص نيست، حتي آن يك راز براي جامعه پزشكي است.

معني گزينه ها:

       ۱٫پيش بيني            ۲٫ راز  

 1. افسانه               ۴٫ فشار

 

تست و نکته روز ۱۸۱

 1. He didn’t pay as much ………. as he had to when the store owner was describing the product, so he later realized what he had bought was of little use to him.

   ۱) amount                    ۲) income         

   ۳) increase                   ۴) attention

 پاسخ:

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.

معنی جمله :  او آنچنان که باید وقتی مغازه دار آن محصول را توصیف می کرد، توجه نکرد، بنابراین بعدا فهمید آنچه که خریده است استفاده چندانی برایش ندارد.

گزینه اول به معنی “اندازه”، گزینه دوم به معنی “درآمد” و گزینه سوم به معنی “افزايش” می باشند.

 

تست و نکته روز ۱۸۲

 ۱۸۲٫ My friend has a ………. woolen rug on the floor in her bedroom.

        ۱) lovely long grey                     ۲) long lovely grey  

        ۳) grey lovely long                     ۴) long grey lovely

 پاسخ:

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.

معنی جمله :  دوستم یک قالیچه پشمی دوست داشتنی بلند خاکستری بر روی کف اتاق خوابش دارد.

نكته گرامري:

مطابق ساختار زير عمل مي شود:

اسم + صفت جنس + صفت ملیت + صفت رنگ + صفت اندازه + صفت کیفیت + حرف تعریف

 

تست و نکته روز ۱۸۳

 

 1. I am sure we will succeed and get the best result as we have worked…………………… .

   ۱) such hard                   ۲) enough hard

   ۳) so hard enough           ۴) hard enough

 پاسخ:

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.

معنی جمله :    من مطمئنم که موفق خواهیم شد و بهترین نتایج را می گیریم چون به اندازه ی کافی سخت کار کرده ایم.

نكته گرامري :

با توجه به اینکه جمله داده شده مفهوم مثبت دارد، میتوان از enough به عنوان قید بعد از قید دیگری (hard) استفاده کرد.

 

تست و نکته روز ۱۸۴

 

 1. Antarctica is covered by a huge ice cap ……………. ۷۰ percent of the earth’s fresh water.

۱) contains                         ۲) to contain                              ۳) containing                      ۴) which is containing

پاسخ:

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.

معنی جمله :   قطب جنوب از کوه یخ بزرگی پوشیده شده که شامل ۷۰ درصد آب تازه زمین می شود.

نکته گرامری :

 عبارت توصیفی معلوم (ing + فعل) که “با یا بدون” ضمیر موصولی which  مورد استفاده قرار می گیرد، گزینه صحیح انتخاب مي باشد.

 

تست و نکته روز ۱۸۵

 

 1.  The pilot ……………. mainly on flying and spoke very little.

   ۱) concentrated             ۲) transferred       

   ۳) distracted                   ۴) experienced

پاسخ:

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.

معنی جمله : خلبان اساسا” بر روی پرواز تمرکز کرد و خیلی کم صحبت کرد.

معني گزينه هاي اين تست:

۱) تمركز كرد                     ۲) انتقال داد

۳) منحرف كرد                   ۴) تجربه كرد

 

تست و نکته روز ۱۸۶

 

 1. We need a secretary who is really ……………. in managing the office and making it run well.

   ۱) voluntary                ۲) efficient

   ۳) reflected                 ۴) self – employed

پاسخ:

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.

معنی جمله : ما به یک منشی نیاز داریم که واقعاً در سازمان دهی کردن اداره و خوب اداره کردن آن موثر باشد.

معني گزينه هاي اين تست:

  ۱) داوطلبانه                      ۲) موثر

  ۳) منعكس، بازتابيده           ۴) داراي شغل آزاد

 

تست و نکته روز  ۱۸۷  

 

 1. Wet weather is a …………… of life in many countries of the world like Scotland.

   ۱) period                                 ۲) manner             

   ۳) feature                               ۴) sample

پاسخ:

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.

معنای جمله : هوای مطلوب ویژگی زندگی بشری در بسیاري از کشورهای دنیا مانند اسکاتلند می باشد.

معني ساير گزينه ها:

گزینه اول به معنی “مدت”، گزینه دوم به معنی “شيوه” و گزینه چهارم به معنی “نمونه” می باشند.

 

تست و نکته روز  ۱۸۸  

 

۱۸۸- Our neighbor’s big dog is very ………… and my little girl is usually …………… when she sees it.

     ۱) frightened – frightened  

     ۲) frightened – frightening

     ۳) frightening – frightening

     ۴) frightening – frightened

پاسخ:

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.

معنای جمله : سگ بزرگ همسایه ما خیلی ترسناک است و دختر کوچک من وقتی او را می بیند معمولا می­ترسد.

نکته گرامری : 

با توجه به مفهوم جمله، برای نقطه چین اول نياز به صفت فاعلی (ing + فعل)، و برای نقطه چین دوم احتیاج به صفت مفعولی (قسمت سوم فعل) داريم.

 

تست و نکته روز  ۱۸۹  

 

 1. Our plans are very …………., so we can meet you either on Wednesday or on Thursday.

   ۱) private                     ۲) flexible

   ۳) actual                      ۴) immediate

پاسخ:

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.

معنای جمله : برنامه های ما بسیار انعطاف پذیر هستند، بنابراین ما می توانیم شما را در روز چهارشنبه یا پنج شنبه ملاقات کنیم.

معني گزينه هاي اين تست:

   ۱٫خصوصي                   ۲٫ انعطاف پذير

   ۳٫واقعي                       ۴٫ فوري، بي درنگ

 

تست و نکته روز  ۱۹۰ 

 

 1. In my opinion, the climbing of Mount Everest was an excellent example of human …………. .

   ۱) device                      ۲) gesture

   ۳) mystery                   ۴) endeavor

پاسخ:

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.

معنای جمله:  به نظر من، صعود به کوه اورست یک مثال عالی از سعی و تلاش انسان است.

معني گزينه ها:

   ۱٫دستگاه، اختراع          ۲٫ ژست، وضع

   ۳٫رمز و راز                   ۴٫ سعي و تلاش

 

تست و نكته روز-۱۹۱

 

 1. Although it took a lot of time and energy to raise the money needed to rebuild the school, in the end everyone agreed that it had been a valuable ……………… .

    ۱) feature                         ۲) guidance              

    ۳) quality                          ۴) endeavor

پاسخ :

گزينه ۴ پاسخ صحيح است.

معنی جمله : گر چه زمان و انرژی زیادی برای تهيه پول مورد نیاز برای بازسازی مدرسه صرف شد، (ولي) در آخر همه موافق بودند که كوشش ارزشمندی بوده است.

 

معني گزينه هاي اين تست:

 1. خصوصيت، ويژگي              ۲٫هدایت

       ۳٫ کیفیت                            ۴٫ كوشش و تلاش

 

تست و نكته روز-۱۹۲

 1. These trees are flexible enough; they do not break, but only ………… , in the wind.

   ۱) stretch                          ۲) bend           

   ۳) lean                              ۴) react

 

 

پاسخ :

گزينه ۲ پاسخ صحيح است.

معنی جمله :   این درختان به اندازۀ کافی انعطاف‌پذیر مي باشند؛ آنها در باد نمی‌شکنند، بلکه فقط خم می‌شوند.

 

معني گزينه هاي اين تست:

    ۱) كش آمدن، امتداد دادن              ۲) خم شدن، خم كردن، انحراف  

    ۳) تکیه كردن، متكي شدن             ۴) عكس العمل نشان دادن

 

تست و نكته روز-۱۹۳

 1. Stars’ lifetimes vary from a few million years to billions of years, …………. how fast a star uses up its nuclear fuel.

۱) depending on        ۲) picking up         ۳) consisting of           ۴) surviving on

 

پاسخ :

گزينه ۱ پاسخ صحيح مي باشد.

معني جمله :   عمر ستاره ها از چند میلیون سال تا میلیارد‌ها سال متفاوت مي باشد، که بستگی دارد به اینکه چقدر سریع یک ستاره سوخت هسته‌ای خود را مصرف می‌کند.

 

معني گزينه هاي اين تست :

۱) بستگی داشتن               ۲) برداشتن         

۳) شامل شدن (بودن)        ۴) زنده ماندن

 

تست و نكته روز-۱۹۴

 1.    A: “Nobody could move the piano.”

   B: “I think it was ……..  to move.”

             ۱) so heavy                       ۲) too heavy        

             ۳) very heavy                    ۴) such heavy

پاسخ :

گزينه ۲ پاسخ صحيح است.

معنی جمله :

 A:  هيچكس نتوانست پيانو را جاجا كند.

 B:   فكر ميكنم آن براي حركت دادن خيلي سنگين بود.

نكته گرامري :

با توجه به تكيه نگارنده تست بر Nobody و مفهوم منفي ناشي از عدم انجام كار، گزينه too heavy به معناي “زيادي سنگين بودن” پيانو استفاده خواهد شد.

 

تست و نكته روز-۱۹۵

 1. I feel a bit sleepy ………. I attend classes in the afternoon.

     ۱) before                     ۲) whether         

     ۳) when                       ۴) so

پاسخ :

گزينه ۳ پاسخ صحيح است.

معنی جمله :

من كمي احساس خواب آلودگي مي كنم زماني كه در كلاسهاي بعد از ظهر حاضر مي شوم.

نكته گرامري:

با توجه به مفهوم جمله، مناسب ترين گزينه when به معناي “زماني كه” خواهد بود. گزينه اول به معني “قبل از”، دوم به معني “آيا، خواه” و چهارم به معني “چنان” نمي توانند پاسخ هاي مناسبي باشند.

 

تست و نکته روز ۱۹۶

 

 1. Finding a solution to the long-lasting problems of unemployment …………. an easy task to do.

   ۱) seem not to be                   ۲) does not seem to be

   ۳) not seeming to be              ۴) that is not seemingly

 پاسخ:

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.

معنی جمله :   پيدا كردن راه حلی برای مشکلات دیرینه بیکاری بهنظر نمیرسد که کار ساده‌ای باشد.

نكته گرامري:

براي منفي كردن فعل “”seem در زمان حال ساده از “does not” استفاده می‌شود و بعد از آن مصدر با to می‌آید.

 

تست و نکته روز ۱۹۷

 

 1. The weather is beautiful, isn’t? I didn’t expect it to be ………. nice day.

   ۱) so                            ۲) very                 

   ۳) too                          ۴) such a

 پاسخ:

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.

معنی جمله :  آب و هوای زیبایی است، اینطور نیست؟ انتظار نداشتم که چنین روز زیبایی باشد.

نكته گرامري:

از ساختار جمله اي زير در اين تست استفاده شده است:

اسم + صفت + (such (a

 

تست و نكته روز-۱۹۸

 1. Peter is ………. to become a police officer. He is only 165 cm tall.

   ۱) so short                        ۲) too short            

   ۳) too tall                          ۴) tall enough

   پاسخ :

گزينه ۲ پاسخ صحيح است.

معنی جمله : پيتر براي پليس شدن خيلي كوتاه است. او فقط ۱۶۵ سانتيمتر قد دارد.

 

نكته گرامري:

با توجه به معني جمله دوم كه داراي بار منفي است (به كلمه only دقت كنيد)، گزينه صحيح بايستي نشان دهنده عدم موفقيت او در كار مورد نظر باشد. بنابراين گزينه too short به منظور نشان دادن كوتاهي بيش از حد قامت، پاسخ صحيح خواهد بود.

 

تست و نكته روز-۱۹۹

 1. Fortunately, the storm was not strong enough …… any serious damage to the town.

        ۱) to cause                         ۲) it didn’t cause            

        ۳) that didn’t cause             ۴) to be caused

پاسخ :

گزينه ۱ پاسخ صحيح است.

معنی جمله :

خوشبختانه توفان به اندازه كافي شديد نبود كه خسارت جدي به شهر وارد آورد.

نكته گرامري:

با توجه به وجود enough، فعل بعد از آن بصورت مصدر (با to) بايستي بكار رود. از طرفي معناي جمله نشاندهنده استفاده از ساختار فعل معلوم (to cause) براي جمله است كه گزينه ۱ پاسخ صحيح خواهد بود.

 

تست و نکته روز ۲۰۰

۲۰۰٫ To hide his insecurity, Barton often acted like a comedian …………..be could make people laugh.

   ۱) except                           ۲) so that              

   ۳) although                        ۴) in order to

 پاسخ:

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.

معنی جمله : بارتون برای پنهان کردن تزلزل خود، اغلب نقش يك هنرپیشه  خنده آور (كمدي) را به منظور خنداندن مردم ایفا می‌کرد.

نكته گرامري:

ساختار جمله بعد از بعد از “so that” به صورت جمله خبری خواهد بود.

 

تست و نکته روز ۲۰۱

 1. He goes to the gym regularly to be able to ………. his health condition.

۱) prepare                       ۲) survive       

۳) arrange                       ۴) enhance

پاسخ: 

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.

معني جمله: او بطور منظم به باشگاه ورزشي مي رود تا بتواند شرايط سلامتي خود را بهتر كند.

معني گزينه ها:

       ۱٫آماده كردن                   ۲٫ نجات دادن  

 1. مرتب كردن                 ۴٫ بهتر كردن

 

تست و نکته روز ۲۰۲

 1. Machines can now perform many ……….. tasks in the home.

۱) irrelevant                     ۲) surrounding      

۳) anxious                        ۴) repetitive

پاسخ: 

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.

معني جمله: حالا ماشين ها مي توانند كارهاي تكراري زيادي را در خانه انجام دهند.

معني گزينه ها:

       ۱٫نامربوط                     ۲٫ اطراف  

 1. نگران                      ۴٫ تكراري

 

تست و نکته روز ۲۰۳

 1. He ……… his belief that the system should be allowed sufficient time to work.

۱) restated                        ۲) prevented

۳) distracted                      ۴) provided

پاسخ: 

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.

معني جمله:   او نظر خود را دوباره بيان نمود كه به سيستم بايد وقت كافي براي كار داده شود.

معني گزينه ها:

۱٫دوباره بيان نمود                  ۲٫ جلوگيري كرد  

۳٫ منحرف كرد                      ۴٫ فراهم آورد

 

تست و نکته روز ۲۰۴

 1. Her own twelve pictures sold fairly well, ………. to friends and family.

۱) recently                     ۲) formally

۳) mostly                       ۴) reasonably

پاسخ: 

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.

معني جمله:   دوازده تابلوي خودش نسبتا” خوب فروخته شد، عمدتا به دوستان و خانواده.

معني گزينه ها:

       ۱٫اخيرا”                        ۲٫ رسما”  

 1. عمدتا”                      ۴٫ منطقا”

 

تست و نکته روز ۲۰۵

 1. You must ask ……..…. before taking any photographs from inside the church.

۱) overpass                      ۲) posture     

۳) instance                       ۴) permission

پاسخ: 

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.

معني جمله:   شما بايد قبل از عكس گرفتن از داخل كليسا، اجازه بگيريد.

معني گزينه ها:

       ۱٫عبور از                             ۲٫ وضعيت  

 1. لحظه، نمونه                    ۴٫ اجازه

 

تست و نکته روز ۲۰۶

 1. As the movie went on, it became more and more ………. .

۱) bored                         ۲) boring  

۳) boredom                     ۴) boringly

پاسخ: 

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.

معني جمله:  هر چه فيلم ادامه پيدا كرد، خسته كننده تر شد.

نكته گرامري:

از ساختار صفت فاعلي كه شكل ing دار فعل مي باشد استفاده مي گردد. در اين نوع تست ها توجه به مفهوم جمله ضروري است.

 

تست و نکته روز ۲۰۷

 1. I ………. a game of tennis with Mike when Sue ……… .

۱) had finished/ arrived         ۲) finished/ had arrived

۳) have finished/ arrived       ۴) finished/ has arrived

پاسخ: 

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.

معني جمله: زماني كه Sue رسيد، من بازي يك تنيس با Mike را تمام كرده بودم.

نكته گرامري:

مفهوم ساختار ماضي بعيد had finished، تكميل شدن عملي قبل از عمل ديگر در گذشته است.

 

تست و نکته روز ۲۰۸

 1. My bag had disappeared. It ……..…. stolen by someone.

۱) should be                           ۲) must be

۳) should have been                ۴) must have been

پاسخ: 

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.

معني جمله: كيف من ناپديد شده بود. آن حتما توسط فردي ربوده شده بود.

نكته گرامري:

براي بيان نتيجه گيري و استنتاج منطقي در زمان گذشته از ساختار بفرم must have + p.p.   استفاده مي گردد.

 

تست و نکته روز ۲۰۹

 1. I’m sorry to ………… you so late, but my car is out of order and I was wondering if I could use your car.

۱) ignore                           ۲) devote

۳) disturb                          ۴) speculate

پاسخ: 

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.

معني جمله :   من معذرت مي خواهم كه دير وقت مزاحم مي شوم، ولي ماشينم خراب است و نمي دانم مي توانم از ماشين شما استفاده كنم (يا نه).

معني گزينه ها:

       ۱٫صرف نظر كردن             ۲٫ اختصاص دادن  

 1. مزاحم شدن                ۴٫ حدس زدن

 

تست و نکته روز ۲۱۰

 1. He was kept in hospital for ……… so that doctors could see if anything was wrong with him.

۱) observation                        ۲) instruction

۳) procedure                          ۴) connection

پاسخ: 

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.

معني جمله:  او براي نظارت در بيمارستان نگه داشته شد تا پزشكان بتوانند ببينند آيا مشكلي دارد (يا خير).

معني گزينه ها:

       ۱٫نظارت                  ۲٫ دستورالعمل  

 1. روش                  ۴٫ اتصال

 

تست و نکته روز ۲۱۱

 1. I felt so much pain that I had to …………. the doctor in the middle of the night.

۱) fit for                            ۲) call out

۳) put off                          ۴) look after

پاسخ: 

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.

معني جمله: آنقدر درد زيادي داشتم كه در نيمه شب مجبور شدم دكتر را با فرياد صدا بزنم.

معني گزينه ها:

       ۱٫مناسب براي                        ۲٫ با فرياد صدا زدن  

 1. در آوردن، باز كردن                ۴٫ مراقبت كردن

 

تست و نکته روز ۲۱۲

 1. Schools should ………… more time to those scientific subjects which are more useful in the job market.

۱) link                            ۲) devote

۳) involve                       ۴) express

پاسخ: 

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.

معني جمله:   مدرسه ها بايستي زمان بيشتري براي مطالب علمي كه براي بازار كار سودمند هستند، اختصاص دهند.

معني گزينه ها:

       ۱٫اتصال دادن                    ۲٫ اختصاص دادن  

 1. شامل بودن                  ۴٫ بيان كردن

 

تست و نکته روز ۲۱۳

 1. What is of ………. to me is that you are not getting enough work done.

۱) concern                        ۲) inaction

۳) pressure                       ۴) reference

پاسخ: 

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.

معني جمله:  آنچه براي من مهم مي باشد اين است كه شما به اندازه كافي كار نمي كنيد.

معني گزينه ها:

       ۱٫اهميت                       ۲٫ بي حركت، غير فعال

 1. فشار                        ۴٫ مرجع

 

تست و نکته روز ۲۱۴

 1. Although he usually prefers to be alone, he ……… our invitation to stay the whole afternoon with us.

۱) offered                         ۲) allowed

۳) accepted                      ۴) lowered

پاسخ: 

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.

معني جمله:  گرچه او معمولا ترجيح مي دهد تنها باشد، دعوت ما براي اينكه تمام بعد از ظهر را با ما بگذراند پذيرفت.

معني گزينه ها:

       ۱٫پيشنهاد داد                       ۲٫ اجازه داد

 1. پذيرفت                            ۴٫ كاهش داد

 

تست و نکته روز ۲۱۵

 1. My grandmother told us ………. stories and we all enjoyed them very much.

۱) amused                         ۲) amusing

۳) to amuse                       ۴) to be amused

پاسخ: 

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.

معني جمله:  مادربزرگم داستان هاي سرگرم كننده اي براي ما گفت و همه ما از آنها خيلي لذت برديم.

نكته گرامري:

با توجه به مفهوم جمله، از صغت فاعلي با ساختار (فعل + ing) استفاده مي شود.

 

ارسال یک نظرسریال تلوزیونی "تاریکی شب روشنایی روز" قسمت 19 + لینک مستقیم

2 ماه قبل

بسیار زیبا

اذر پناهی

1 ماه قبل

سلام عالیه ❤👍

اعتراضات

4 هفته قبل

عالییییی مرسی

با اشتراک در گروه تلگرام از آخرین اخبار ما مطلع شوید.

شبکه های اجتماعی

تماس

شنبه تا چهارشنبه۲۱:۰۰ - ۰۹:۰۰
شماره تماس پخش تهران و شهرستان (ارسال رايگان براي شهر تهران): ۰۲۱۶۶۹۶۶۹۰۸۰۲۱۶۶۹۷۹۰۰۰

تماس

شنبه تا چهارشنبه۲۱:۰۰ - ۰۹:۰۰
شماره تماس پشتيباني علمي و فني :۰۹۹۰۱۰۳۱۶۲۹