نكات مهم گرامر زبان كنكور – قسمت اول

نكات مهم گرامر زبان كنكور – قسمت اول

نكات مهم گرامر زبان كنكور – قسمت اول

در اين نوشتار سعي شده است تا به تعدادي از مهمترين نكات گرامري پركاربرد در آزمون زبان كنكور سال‌هاي اخير پرداخته شود. البته در تمامي پكيج‌هاي زبان كنكور تهيه شده توسط گروه آموزشي هوشيار، سعي شده است كه در پاسخ تشريحي همه تست‌هاي گرامر، توضيح كاملي در مورد كاربرد نكته گرامري مورد نظر مولف در سوال مربوطه ذكر گردد. در ضمن در پكيج ۹۹ دوره اي زبان كنكور هوشيار نيز بخش جداگانه‌اي براي نكات گرامري زبان كنكور اختصاص داده شده است.

 

نكته گرامري ۱

يكي از انواع سوالات رايج در آزمون‌هاي زبان كنكور، كاربرد وضعيت فعل بعد از صفات در جمله است. در جملات بعد از صفت (adj.)، از مصدر باto  با ساختار رايج زير در تست‌ها استفاده مي‌گردد:

It + to be + صفت + (for + مفعول) + to مصدر با  + ….

مثال:

.It is important to say that you have to work hard

.It is possible for you to hear the music

.I’m glad to see that you are enjoying yourself

نكته گرامري ۲

وقتي در يك جمله انگليسي دو فعل پشت سر هم مي‌آيند، دومين فعل بر حسب شرايط مي‌تواند بصورت مصدر با to، اسم مصدر (فعل ing دار)، مصدر بدون to  و يا صورت‌هاي ديگري آورده شود. تشخيص اينكه كدام حالت در يك تست صحيح مي‌باشد به نوع فعل اول بستگي دارد. لازم به توضيح است كه بجز افعال خاصي كه در ادامه به آنها اشاره مي‌شوند، فعل دوم بصورت مصدر با to بكار برده خواهد شد.

درگروه اول شامل افعال زير، فعل دوم بصورت -ing دار بكار مي‌رود:

Avoid,  Finish,  Keep,  Enjoy,  Imagine,  Stop,  Delay,  Spend,  Find

مثال:

.Stop telling me about your pains

.Please enjoy watching our fashion show

.You have to keep working on this subject

نكته گرامري ۳

گروه دوم، افعالي هستند كه فعل بعد از آنها بصورت مصدر بدون to آورده مي‌شود.

اين افعال let، have و make (اگر به معني سبب شدن باشد) بوده كه بعد از آنها از مصدر بدون to استفاده مي‌شود.

مثال:

.I don’t let you tell anything about your father

.You made her change our way to the zoo

 

 

نكته گرامري ۴

افعالي كه بلافاصله بعد از حروف اضافه آورده مي‌شوند، با –ing همراه خواهند بود. اين مورد تاكنون به دفعات در آزمون‌هاي زبان كنكور سوال شده است.

مهمترين حروف اضافه كاربردي در آزمون‌هاي زبان كنكور شرح زير مي باشند:

in – into – on – at – by – of – with – without – for – about

after – against – before – between – through– from

مثال:

.He is interested in playing football

.You should go before calling to your mother

.After suffering so much, they found a better way

 

 

نكته گرامري ۵

افعال دو قسمتي جداشدني، به افعال دو قسمتي اطلاق مي‌شود كه مفعول يا ضمير مفعولي بين دو قسمت آن قرار مي‌گيرد. مهمترين افعال دو قسمتي عبارتند از:

معني فارسي فعل دو قسمتي جدا شدني
روشن كردن Turn on
خاموش كردن Turn off
زياد كردن Turn up
كم كردن Turn down
پوشيدن Put on
در آوردن Take off
بيدار شدن Wake up
برداشتن Pick up
رها كردن Give up
پس گرفتن Give back
تماس گرفتن Call up

 

مثال:

.Please wake me up at 6:00 O’clock

.Turn the light on and then put your coat off

نكته گرامري ۶

افعال دو قسمتي جدا ناپذير، به افعال دو قسمتي اطلاق مي‌شود كه تحت هيچ شرايطي از هم جدا نشده و مفعول يا ضمير مفعولي بعد از آنها قرار مي‌گيرند. مهمترين اين افعال بشرح زير مي‌باشند:

معني فارسي فعل دو قسمتي جدا نشدني
بستگي داشتن به (چيزي) Depend on
پافشاري كردن روي (چيزي) Insist on
وابسته بودن به (كسي يا چيزي) Rely on
صحبت كردن با (كسي) Speak to / with
شامل (چيزي) بودن Consist of
مراقبت كردن از (كسي يا چيزي) Look after
دنبال (چيزي) گشتن Look for
نگاه كردن به (چيزي) Look at
تمركز كردن روي (چيزي) Concentrate on
دنبال (چيزي) گشتن Search for
به (چيزي) گوش دادن Listen to
صحبت كردن با (كسي) Talk to / with
صحبت كردن درباره (كسي يا چيزي) Talk about
فكر كردن درباره (كسي يا چيزي) Think of / about
نگران بودن درباره (كسي يا چيزي) Worry about

 

مثال:

.It depends on some more items

.Please listen to me and repeat after me

.I’m looking for my latest documents

.It’s polite to stand, when you are talking to your teacher

 

در قسمت‌هاي بعدي اين نوشتار، به ذكر نكات بيشتري در مورد گرامر زبان كنكور خواهيم پرداخت.

موفق و پيروز باشيد

گروه آموزشي هوشيار

ارسال یک نظربا اشتراک در گروه تلگرام از آخرین اخبار ما مطلع شوید.

شبکه های اجتماعی

تماس

شنبه تا چهارشنبه۲۱:۰۰ - ۰۹:۰۰
شماره تماس پخش تهران و شهرستان (ارسال رايگان براي شهر تهران): فروشگاه گل ریزان 02166968028

تماس

شنبه تا چهارشنبه۲۱:۰۰ - ۰۹:۰۰
شماره تماس پشتيباني علمي و فني :۰۹۹۰۱۰۳۱۶۲۹