واژگان مهم زبان كنكور – قسمت ششم

واژگان مهم زبان كنكور – قسمت ششم

واژگان مهم زبان كنكور قسمت ششم

در ادامه سري مقالات واژگان مهم كنكوري، در اين نوشتار نيز به مطالعه تعدادي ديگر از واژگان مهم و پر كاربرد زبان كنكور مي پردازيم. اين واژه ها نيز مانند مقاله قبل بيشتر بصورت تركيبي بوده و در تست هاي زبان كنكور كاربرد فراوان دارند.

توضيح …

توضيح اينكه براي نشان دادن كاربرد اين اصطلاحات در تست ها، از وازه هاي sb (كسي) يا sth (چيزي) استفاده شده تا خواننده گرامي با نحوه بكارگيري اين موارد در تست هاي زبان كنكور آشنا باشد.

 

مرور واژگان و اصطلاحات اين قسمت …

 

To be under instruction

دستور داشتن

In the expectation of sth

به اميد چيزي بودن

To be frightened to do sth

از انجام كاري ترسيدن

To be frightened of doing sth

از انجام كاري ترسيدن

To be in the habit of sth

عادت به چيزي داشتن

To form a habit

عادتي را كسي كردن

To break a habit

عادتي را كنار گذاشتن

 

To make endeavor to do sth

تلاش براي انجام كاري كردن

For a while

براي مدتي

Continuously

پيوسته و مداوم

To inform sb bout sth

كسي را از چيزي مطلع كردن

As soon as possible

در اسرع وقت

Danger of extinction of sth

خطر انقراض چيزي

 

!Do your best

حداكثر تلاشت را بكن!

To get into the habit of sth

به چيزي عادت كردن

A great number of

تعداد زيادي

To be of high value

ارزش بالايي داشتن

 …Separate into

تقسيم كردن به ….

To be determined to do sth

به انجام كاري مصمم بودن

 

To return to consciousness

به هوش آمدن

To (do) research into sth

درباره چيزي تحقيق كردن

To conduct an experiment

آزمايش انجام دادن

To make friend with sb

با كسي دوست شدن

To be involved in sth

در چيزي مشاركت داشتن

To be deeply involved in sth

غرق در چيزي بودن

To make sth into sth

چيزي را به چيزي تبديل كردن

 

Four times as large as

چهار برابر

To be anxious about the result of sth

نگران نتيجه چيزي بودن

To be busy doing sth

مشغول انجام چيزي بودن

To be in touch with sb

با كسي در ارتباط بودن

To process the information

پردازش داده ها

To manage to do sth

موق به انجام دادن چيزي شدن

 …To be made up of

تشكيل شدن از …

To stick in my/your mind

در ذهن من/ تو ماندن

From top to bottom

از ابتدا تا انتها

No longer

ديگر

To blame sb for sth

كسي را بخاطر چيزي سرزنش كردن

 …To have no choice except  

چاره اي نداشتن بجز …

Unpleasant condition

شرايز ناخوشايند

charity

 

خيريه، صدقه، محبت

Expressing advisability

مصلحت انديشي

Financial resources

منابع مالي

To go on a journey

سفر رفتن

Every single of sth

تمامي، تك تك

(Twice as large as (two times

دو برابر

To be in good health

سالم بودن

؟Would you mind to do sth

ممكن است خواهش كنم چيزي را انجام دهيد؟

A little bit

كمي

To go into details

وارد جزييات شدن

To get rid of sth

از چيزي خلاص شدن

To make a choice

انتخاب كردن

City official

مقامات اداري (رسمي) شهر

 

موفق و پيروز باشيد

گروه آموزشي هوشيار

ارسال یک نظربا اشتراک در گروه تلگرام از آخرین اخبار ما مطلع شوید.

شبکه های اجتماعی

تماس

شنبه تا چهارشنبه۲۱:۰۰ - ۰۹:۰۰
شماره تماس پخش تهران و شهرستان (ارسال رايگان براي شهر تهران): ۰۲۱۶۶۹۶۶۹۰۸۰۲۱۶۶۹۷۹۰۰۰

تماس

شنبه تا چهارشنبه۲۱:۰۰ - ۰۹:۰۰
شماره تماس پشتيباني علمي و فني :۰۹۹۰۱۰۳۱۶۲۹