واژگان مهم زبان كنكور – قسمت پنجم

واژگان مهم زبان كنكور – قسمت پنجم

 واژگان  مهم زبان كنكور – قسمت پنجم

در اين مقاله در ادامه مطالب ارايه شده در چهار قسمت قبل واژگان، به مطالعه تعداد ديگري از واژگان و اصطلاحات مهم و پر كاربرد زبان كنكور مي پردازيم. اين واژه ها بيشتر بصورت تركيبي بوده و در تست هاي آزمون زبان كنكور كاربرد فراوان دارند. با توجه به اهميت فراوان واژگان و اصطلاحات در آزمون كنكور، مطالعه و مرور مكرر واژگان بشدت توصيه مي گردد.

 

براي مطالعه واژگان …

توضيح اينكه براي نشان دادن كاربرد اين اصطلاحات در تست ها، از وازه هاي sb (كسي) يا sth (چيزي) استفاده شده تا خواننده گرامي با نحوه بكارگيري اين موارد در تست هاي زبان كنكور آشنا باشد.

 

مرور واژگان و اصطلاحات اين قسمت …

 

To access the information 

به اطلاعات دسترسي داشتن

Addiction to computer games

به بازي هاي كامپيوتري معتاد بودن

To reach/arrive at destination

به مقصد رسيدن

Be attached to somebody

به كسي وابسته و متكي بودن

To keep up with the plan

پا به پاي برنامه پيش رفتن

 

To be highly/densely/heavily populated

خيلي متراكم و پر جمعيت بودن

To consider all aspects of something

تمام جوانب چيزي را در نظر گرفتن

Former/previous plan

برنامه قبلي / پيشين

Manage to do sth

موفق به انجام كاري شدن

Fail to do sth

در انجام كاري شكست خوردن

To be irrelevant to sth

به چيزي نامربوط بودن

To have a job/employment opportunity

يك فرصت شغلي داشتن

Danger of extinction of sth

خطر انقراض چيزي

 

To follow the procedures

از دستورالعمل ها تبعيت كردن

.It was hard to survive from that condition

نجات يافتن از آن وضعيت مشكل بود.

Destructive side effects

عوارض جانبي مخرب (ويرانگر)

…In my opinion /view/point of view

به نظر من…

It leads to/results in sth

آن منتج مي شود به چيزي

To be determined to do sth

به انجام كاري مصمم بودن

To be popular among a group

محبوب بودن در ميان يك گروه

 

To be concerned about/for sth

درباره چيزي نگران بودن

Means of communication

وسايل ارتباطي

In the presence of sb

در حضور كسي

To be at risk of/from sth

در معرض خطر چيزي قرار داشتن

The situation is under control

اوضاع تحت كنترل مي باشد.

.The bridge is under construction

پل در حال ساخت مي باشد.

.We are living in early 21st century

ما در اوايل قرن بيست و يكم زندگي مي كنيم.

To be anxious about the result of sth

نگران نتيجه چيزي بودن

To lower the stess

تنش را پايين آوردن

 

To express concern/feelings about sb/sth

ابراز نگراني/احساسات نسبت به كسي يا چيزي

To process the information

پردازش داده ها

To take measure

سنجش عواقب كار (براي تصميم گيري)

the nutrient of the body

مواد مغذي بدن

Flexible person

آدم انعطاف پذير

To increase/to decrease sth

افزايش/كاهش دادن چيزي

To provide sth for sb

چيزي را براي كسي تهيه كردن/در اختيار گذاشتن

To play a role in sth

نقشي در چيزي ايفا كردن

… It turns out that 

معلوم مي شود كه ….

… In condition that 

در شرايطي كه ….

… On condition that 

به شرطي كه …

 

To blame sb for sth

كسي را براي چيزي سرزنش كردن

To reach an agreement

به توافق رسيدن

 …On the occasion of  

به مناسبت …

Warn sb about sth

به كسي در مورد چيزي هشدار دادن

Distract sb’s attention from sth

حواس كسي را از چيزي پرت كردن

To stop sb from doing sth

كسي را از انجام كاري بازداشتن

To cause damage to sth

به چيزي خسارت وارد كردن

To guarantee sb sth

چيزي را براي كسي ضمانت كردن

To weigh sth against sth

چيزي را با چيزي سنجيدن

To make reference to sd/sth

به كسي/چيزي اشاره كردن

In case of emergency

در شرايط اضطرار

Recycling plastic

پلاستيك بازيافتي

 

موفق و پيروز باشيد

گروه آموزشي هوشيار

ارسال یک نظربا اشتراک در گروه تلگرام از آخرین اخبار ما مطلع شوید.

شبکه های اجتماعی

تماس

شنبه تا چهارشنبه۲۱:۰۰ - ۰۹:۰۰
شماره تماس پخش تهران و شهرستان (ارسال رايگان براي شهر تهران): ۰۲۱۶۶۹۶۶۹۰۸۰۲۱۶۶۹۷۹۰۰۰

تماس

شنبه تا چهارشنبه۲۱:۰۰ - ۰۹:۰۰
شماره تماس پشتيباني علمي و فني :۰۹۹۰۱۰۳۱۶۲۹