واژگان مهم زبان كنكور – قسمت چهارم

واژگان مهم زبان كنكور – قسمت چهارم

واژگان مهم زبان كنكور – قسمت چهارم

در اين نوشتار مشابه نگارش قسمت هاي اول تا سوم واژگان مهم زبان كنكور، به ارائه تعدادي ديگر از لغات مهم و پركاربرد كنكوري مي پردازيم. پيشنهاد مي گردد داوطلبان گرامي مقالات ارائه شده در اين سايت در مورد واژگان مهم زبان كنكور را بطور هفتگي مرور نمايند تا تسلط كافي بر آنها حاصل گردد.
همان گونه كه قبلا اشاره شد، فراگيري لغات بيشتر در پاسخگويي به تست هاي لغت، كلوز و درك مطلب آزمون زبان كنكور بطور مستقيم كمك مي نمايند. بنابراين در كنار لغات داخل و خارج از كتابي كه در اين وب سايت يا منابع ديگر پيدا مي نماييد، از لغات جديدي كه در تست هاي كلوز و درك مطلب استاندارد آمون هاي سال هاي قبل استفاده شده اند، به هيچ وجه غافل نشويد!! آنها را در محل مخصوصي يادداشت كنيد و در برنامه مطالعات هفتگي واژگان خود قرار دهيد! در ضمن، مرور و تكرار اين لغات كمك بسيار بزرگي به فراگيري و استفاده به موقع از آنها خواهد نمود.

بطور واضح مهمترين عامل در ثبت واژگان جديد در ذهن، مطالعه كاربرد اين لغات در تست هاي استاندارد كنكور مي باشد. بنابراين تا حد امكان تست هاي استاندارد كنكور سالهاي قبل را مرور نماييد. به عنوان يك پيشنهاد، مجموعه CD زبان كنكور هوشيار با بيش از ۹۰ دوره آزمون سال هاي گذشته تمامي رشته ها، مي تواند مجموعه مناسبي براي مطالعه تست هاي واقعي كنكور باشد.

مرور و تكرار هفتگي واژگان اهميت فراواني در يادگيري و استفاده موقع آنها خواهد داشت!!

در جداول زير، براي نشان دادن اسم از (n)، فعل (v)، صفت (adj.)، و قيد (adv.) استفاده شده است.

 

با آرزوي موفقيت و عالي شدن در آزمون زبان كنكور

گروه آموزشي دكتر هوشيار

 

معني فارسي

واژه انگليسي

بي خانمان

Homeless  (adj.)

“عميقا

Deeply  (adv.)

بارها و بارها

Over and over  (adv.)

پيچيده، مشكل

Complex  (adj.)

جايزه

Award  (n)

ارتقا دادن، تبليغ كردن

Promote   (v)

خيريه، صدقه

Charity   (n)

تجارت، معامله

Trade  (n)

آزار دادن

Annoy  (v)

ازدواج كردن

Marry (v)

ابتدايي، اوليه، مقدماتي

Elementary (adj.)

نا خوشايند، نا مطبوع

Unpleasant  (adj.)

متفاوت، مختلف

Various  (adj.)

گرفتن

Catch (v)

رسمي، اداري

Official  (adj.)

درد و رنج كشيدن

Suffer  (v)

مراقبت كردن (از)، علاقه داشتن

Care for (v)

جمع آوري كردن

Collect  (v)

اختصاص دادن، وقف كردن

Devote  (v)

مقدس

Holy  (adj.)

معني فارسي

واژه انگليسي

برتر، بالاتر

Superior  (adj.)

استنتاج منطقي

Deduction  (n)

داوطلبانه، بطور دلخواه، ارادي

Voluntary  (adj.)

صلح

Peace  (n)

تاثير، اثر

Impression  (n)

پايتخت

Capital  (n)

قلع، حلبي، قوطي

Tin  (n)

اجازه

Permission  (n)

فرار كردن

Run away  (v)

آموزش دادن، تمرين (ورزشي) كردن

Train  (v)

صومعه

Convent  (n)

آزمايش كردن

Experiment  (v)

برادري

Brotherhood  (n)

راهبه

Nun  (n)

نتيجه گيري كردن، به انتها رساندن

Conclude  (v)

گفتگو

Dialogue  (n)

بهم پيوستن، متصل كردن

Link (v)

نوشين، ساختن

Compose  (v)

تبليغ كردن، آگهي دادن

Advertise  (v)

قطعيت

Certainty  (n)

معني فارسي

واژه انگليسي

حمل و نقل

Transport  (n)

رمز و راز

mystery  (n)

پيشنهاد

Offer (n)

ملاحظه كردن، در نظر گرفتن، بررسي كردن

Consider (v)

عظيم

Massive  (adj.)

خانگي، داخلي

Domestic  (adj.)

ذهني، روحي

Mental  (adj.)

درآمد

Income  (n)

آغاز كردن، تاسيس كردن

Establish  (v)

برطرف كردن، برداشتن

Remove  (v)

شكست

Failure  (n)

مربوط به، علاقمند به

Concerned with  (adj.)

نگران

Concerned about  (adj.)

مواجه شدن

Face  (v)

شديد، غير عادي، نهايت

Extreme  (adj.)

صاف، هموار، راحت

Smooth  (adj.)

فراهم كردن

Provide  (v)

راهنما، دستور العمل

Instructions  (n)

زير گذر

Underpass  (n)

تصور، خيال

Imagination  (n)

ارسال یک نظربا اشتراک در گروه تلگرام از آخرین اخبار ما مطلع شوید.

شبکه های اجتماعی

تماس

شنبه تا چهارشنبه۲۱:۰۰ - ۰۹:۰۰
شماره تماس پخش تهران و شهرستان (ارسال رايگان براي شهر تهران): ۰۲۱۶۶۹۶۶۹۰۸۰۲۱۶۶۹۷۹۰۰۰

تماس

شنبه تا چهارشنبه۲۱:۰۰ - ۰۹:۰۰
شماره تماس پشتيباني علمي و فني :۰۹۹۰۱۰۳۱۶۲۹