گرامر زبان كنكور – تست هاي تمريني (۱)

گرامر زبان كنكور – تست هاي تمريني (۱)

گرامر زبان كنكور – تست هاي تمريني (۱)

در اين نوشتار قصد داريم تعدادي تست استاندارد گرامر زبان كنكور با پاسخ تشريحي را براي آشنايي بيشتر و افزايش توانمندي و مهارت شما عزيزان در كنكور سال ۱۴۰۱ براي پاسخگويي به تست هاي بخش گرامر آزمون زبان كنكور ارائه نماييم.

كاربرد گرامر در آزمون زبان كنكور

شايان ذكر است كه با توجه به بودجه بندي آزمون زبان كنكور و تعداد تستهاي گرامري، و همچنين تاثير نكات گرامري در پاسخگويي به كلوز تست و حتي تست هاي درك مطلب، تسلط بر مباحث گرامري در موفقيت در اين آزمون نقش قابل توجهي خواهد داشت.

 

 

 ۱٫  “Did he eat a sandwich for lunch?”

       “I don`t remember what ……..….. .

          ۱) did he eat                   ۲) had he eaten   

          ۳) he had eaten               ۴) he ate

 پاسخ:

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.

معني جمله :

“آيا او يك ساندويچ براي ناهار خورد؟”

     “يادم نمي آيد او چه خورد.”

نکته گرامری :

كلمه پرسشي what در وسط جمله به كار رفته است بنابراين بعد از آن احتياج به ساختار خبري داريم .

 

۲٫ You missed the train because you walked to the station. You ……..… a taxi.

     ۱) might have taken                ۲) should have taken 

     ۳) must have taken                  ۴) should take

پاسخ:

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.

معني جمله :   شما به قطار نرسيديد به خاطر اينكه تا ايستگاه پياده رفتيد. شما بايد تاكسي سوار مي‌شديد.

نکته گرامری :

  should have +p.p  نشانگر كاريست كه مي‌بايست در زمان گذشته انجام شود، اما انجام نشده است.

 

۳٫ Only a few people stay ……..…… to help the injured   after an earthquake.

  ۱) calm enough              ۲) too calm             

  ۳) so calm                      ۴) enough calm

 

پاسخ:

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.

معناي جمله :   فقط تعداد كمي از افراد بعد از زلزله براي كمك به مجروحين به اندازه‌كافي خون‌سردي خود را حفظ مي‌كنند.

نكته گرامري :

براي اين تست از ساختار زیر استفاده شده است:

….. مصدر با  to+ enough + صفت

 

۴٫ Computers ……….…. to design different things.

      ۱) is used                    ۲) are using          

      ۳) use                          ۴) are used

پاسخ:

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.

معناي جمله :   كامپيوتر براي طراحي چيزهاي مختلف استفاده مي‌شود.

نكته گرامري :

در اين تست، از ساختار جملات مجهول براي اسم جمع Computers استفاده شده است.

۵٫ He did not wear warm clothes, …..….. it was very cold.    

       ۱) though                        ۲) since                            

       ۳) whereas                       ۴) because

پاسخ:

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.

معناي جمله :   با وجود اينكه هوا خيلي سرد بود، لباس گرم نپوشيد.

نكته گرامري:

مفهوم جمله تضاد غيرمنتظره را نشان مي‌دهد و بنابراين از واژه though استفاده مي نماييم.

 

۶٫ Anyone ……..…… in this country should plan to attend another lecture tonight.

     ۱) who is interesting                       ۲) interesting       

     ۳) is interested                               ۴) interested

 پاسخ:

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.

معناي جمله :   هر كسي كه به اين كشور علاقمند است امشب بايد برنامه‌ريزي كند تا در سخنراني ديگري شركت كند.

نكته ساختار گرامري

Anyone (who is) interested in this country …..…

                                          قابل حذف      

 

۷٫ She left home early ……….… miss the bus.

      ۱) so that she can’t                      ۲) in order not to

      ۳) so as she                                 ۴) in order that she

 پاسخ:

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.

معناي جمله :   او خانه را زود ترك كرد براي اينكه اتوبوس را از دست ندهد.

نكته گرامري

براي بيان قصد و منظور بعد از in order از مصدر استفاده مي‌كنيم. براي منفي كردن مصدر كافيست قبل از آن از not استفاده شود.

 

 

شاد و پيروز باشيد.

گروه آموزشي هوشيار

 

ارسال یک نظربا اشتراک در گروه تلگرام از آخرین اخبار ما مطلع شوید.

شبکه های اجتماعی

تماس

شنبه تا چهارشنبه۲۱:۰۰ - ۰۹:۰۰
شماره تماس پخش تهران و شهرستان (ارسال رايگان براي شهر تهران): فروشگاه گل ریزان 02166968028

تماس

شنبه تا چهارشنبه۲۱:۰۰ - ۰۹:۰۰
شماره تماس پشتيباني علمي و فني :۰۹۹۰۱۰۳۱۶۲۹