گرامر زبان كنكور – تست هاي تمريني (۲)

گرامر زبان كنكور – تست هاي تمريني (۲)

گرامر زبان كنكور – تست هاي تمريني (۲)

در اين نوشتار مانند مقاله قبلي،  قصد داريم تعدادي تست استاندارد گرامر زبان كنكور با پاسخ تشريحي را براي آشنايي بيشتر و افزايش توانمندي و مهارت شما عزيزان در كنكور ۱۴۰۱ براي پاسخگويي به تست هاي بخش گرامر آزمون زبان كنكور ارائه نماييم. اميد است تمرين و تكرار بر روي اين تست ها، به افزايش درصد پاسخ هاي صحيح شما عزيزان در آزمون زبان كنكور منجر گردد.

كاربرد گرامر در آزمون زبان كنكور

شايان ذكر است كه با توجه به بودجه بندي آزمون زبان كنكور و تعداد تستهاي گرامري، و همچنين تاثير نكات گرامري در پاسخگويي به كلوز تست و حتي تست هاي درك مطلب، تسلط بر مباحث گرامري در موفقيت در اين آزمون نقش قابل توجهي خواهد داشت.

 

۱٫ Simin told her brother ………………… the radio while she was doing her homework.

       ۱) don’t turn on                              ۲) not to turn on

       ۳) not turning on                             ۴) he does not turn on

پاسخ:

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.

معنای جمله:  سیمین به برادرش گفت در حالیکه مشغول انجام تکلیفش می باشد، رادیو را روشن نکند.

نكته گرامری :

برای منفی کردن مصدر کافی است قبل از آن Not استفاده شود.

 

۲٫ It is necessary for every student ………….. to class on time and well – prepared.

        ۱) comes                                          ۲) coming

        ۳) To come                                       ۴) who comes

پاسخ:

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.

معنای جمله:   برای تمامی دانش آموزان ضروری است که به موقع و آماده به کلاس بیایند.

نکته گرامری : بعد از to be، صفت (Adjective)، سپس مفعول (بهمراه عبارت for)، و در نهایت مصدر بکار می رود.

To be + adjective  + For + Objective + Infinitive

 

۳٫ It was ………………… large earthquake that it damaged almost all the houses in the village.

        ۱) so                                              ۲) so a

        ۳) such                                           ۴) such a

 پاسخ:

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.

معنای جمله:   چنان زمین لرزه بزرگی بود که تقریبا به همه خانه های روستا آسیب رساند.

نکته گرامری : 

بعد از  such a/an اسم قابل شمارش یا صفت و سپس کلمه ربط (مانند that) و سپس جمله بعدی  بکار می رود.

 

۴٫ The refrigerator is full of fruit and vegetables. My father ………………… to the store.

        ۱) must go                                     ۲) should go

        ۳) Should have gone                       ۴) must have gone

 پاسخ:

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.

معنای جمله :   يخچال پر از میوه و سبزیجات است. پدر من حتما به فروشگاه رفته است.

نکته گرامری :

عبارت  (قسمت سوم فعل must have +)  بیانگر نتیجه گیری منطقی در انجام کاری با توجه به شواهد مربوط به زمان حال و گذشته می باشد.

 

 

۵٫ This type of plant, which is rare here, is ………… found in the mountains of South America.

        ۱) briefly                                      ۲) formally

        ۳) commonly                                 ۴) efficiently

پاسخ:

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.

معنای جمله :   متاسفانه فراموش کردم عکس هایی را که در جشن تولد گرفته شده بود برای دوستانم بفرستم.

نکته گرامری : 

ساختار جمله، عبارت توصیفی مجهول می باشد (ضمیر موصولی از جمله اصلی حذف شده است.)

 

….. the photographs (which were) taken at the birthday party ….

 

۶٫ Helen is ……………… good English teacher that I’m sure you will be happy with her.

        ۱) so                                             ۲) so a

        ۳) very                                          ۴) such a

پاسخ:

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.

معنای جمله :   هلن آنقدر معلم انگلیسی خوبی است که مطمئن هستم شما با او اوقات خوبی خواهید داشت.

نکته گرامری : 

از ساختار زير استفاده شده است:

جمله + (that)+ اسم قابل شمارش مفرد (صفت) + such a+ فعل + مبتدا

 

 

۷٫ The new high – quality models of sunglasses are going to ………… in our factory next year.

        ۱) be produced                            ۲) be producing

        ۳) produced                                ۴) produce

پاسخ:

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.

معنای جمله : مدل های جدید عینک آفتابی با کیفیت بالا قرار است سال آینده در کارخانه ما تولید شود.

نکته گرامری :

 ساختار اين جمله،  مجهولی با فرمول زير است:

To be going to + be + P.P

بخش to be going to ابتدايي به معناي “قصد انجام كاري” مي باشد.

 

شاد و پيروز باشيد.

گروه آموزشي هوشيار

  

ارسال یک نظربا اشتراک در گروه تلگرام از آخرین اخبار ما مطلع شوید.

شبکه های اجتماعی

تماس

شنبه تا چهارشنبه۲۱:۰۰ - ۰۹:۰۰
شماره تماس پخش تهران و شهرستان (ارسال رايگان براي شهر تهران): فروشگاه گل ریزان 02166968028

تماس

شنبه تا چهارشنبه۲۱:۰۰ - ۰۹:۰۰
شماره تماس پشتيباني علمي و فني :۰۹۹۰۱۰۳۱۶۲۹