گرامر زبان كنكور – تست هاي تمريني (۳)

گرامر زبان كنكور – تست هاي تمريني (۳)

گرامر زبان كنكور – تست هاي تمريني (۳)

در اين نوشتار مانند دو مقاله قبلي،  قصد داريم تعدادي تست استاندارد گرامر زبان كنكور با پاسخ تشريحي را براي آشنايي بيشتر و افزايش توانمندي و مهارت شما عزيزان در كنكور ۱۴۰۱ براي پاسخگويي به تست هاي بخش گرامر آزمون زبان كنكور ارائه نماييم. پيشنهاد مي گردد در اين مقطع زماني، با مرور و تمرين تستهاي استاندارد آزمون هاي اخير زبان كنكور، به افزايش مهارت و توانايي خود در اين درس تا حد ممكن بيافزاييد.

كاربرد گرامر در آزمون زبان كنكور

دوباره خاطرنشان مي سازد كه با توجه به بودجه بندي آزمون زبان كنكور و تعداد تستهاي گرامري، و همچنين تاثير نكات گرامري در پاسخگويي به كلوز تست و حتي تست هاي درك مطلب، تسلط بر مباحث گرامري در موفقيت در اين آزمون نقش قابل توجهي خواهد داشت.

 

۱٫ Our neighbor’s big dog is very ………… and my little girl is usually …………… when she sees it.

          ۱) frightened – frightened  

          ۲) frightened – frightening

          ۳) frightening – frightening

          ۴) frightening – frightened

پاسخ:

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.

معنای جمله :   سگ بزرگ همسایه ما خیلی ترسناک است و دختر کوچک من وقتی او را می بیند معمولا می­ ترسد.

نکته گرامری : 

با توجه به مفهوم جمله، برای نقطه چین اول نياز به صفت فاعلی (ing + فعل)، و برای نقطه چین دوم احتیاج به صفت مفعولی (قسمت سوم فعل) داريم.

 

 

۲٫ Most of the final English exam question were too difficult for most of the students in the class ………… .

        ۱) answered                                    ۲) to answer      

        ۳) for answering                               ۴)that they answer

پاسخ:

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.

معنای جمله :   بیشتر سوالات امتحانی نهایی انگلیسی برای اكثر دانش آموزان در کلاس آنقدر مشکل بودند که نتوانستند جواب بدهند.

نكته گرامري:

به الگوي زير توجه فرماييد:

مصدر + (مفعول + for) + صفت / قید + too + فعل + مبتدا

 

 

۳٫ I have to talk to the manager, …………. he has free to see me or not.

         ۱) as                                             ۲) while            

         ۳) since                                         ۴) whether

پاسخ:

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.

معنای جمله :   مجبورم با مدیر صحبت کنم، چه وقت آزاد داشته باشد مرا ببیند چه نداشته باشد.

نكته گرامري:

 ترکیب whether…or (چه . . . چه) حرف ربط شرط می باشد.

 

 

۴٫ The dishes  ……………. yet. Could you please wash them up.

       ۱) have been not washed                  ۲) have not been washed

       ۳) are not being washed                    ۴) had not been washed

پاسخ:

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.

معنی جمله :   ظرفها هنوز شسته نشده است. لطف می کنی آنها را بشوری.

نکته گرامری :

  1. فعل wash متعدی بوده و بعد از نقطه چین مفعول بکار نرفته است. بنابراین ساخت مجهول پیدا میکند.
  2. کلمه yet نشانه ی زمان حال کامل با ساختار زير مي باشد:

قسمت سوم فعل+  have/has 

 

۵٫ My back hurts, I ……………. that heavy box up two flights of stairs yesterday.

۱) should not carry                ۲) should have not carry            

۳) should not be carrying     ۴) should not have carried

پاسخ:

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.

معنی جمله :   کمرم درد می کند. دیروز نباید آن جعبه سنگین را دو ردیف پله بالا می بردم.

نکته گرامری :

 ساختار  (قسمت سوم فعل + (shouldn’t  بیانگر کاری است که نمی بایست در زمان گذشته انجام می شده، اما انجام شده است.

 

 

۶٫ Antarctica is covered by a huge ice cap ……………. ۷۰ percent of the earth’s fresh water.

      ۱) contains                          ۲) to contain                            ۳) containing                           ۴) which is containing

پاسخ:   

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.

معنی جمله :   قطب جنوب از کوه یخ بزرگی پوشیده شده که شامل ۷۰ درصد آب تازه زمین می شود.

نکته گرامری :

 عبارت توصیفی معلوم (ing + فعل) که “با یا بدون” ضمیر موصولی which  مورد استفاده قرار می گیرد، گزینه صحیح انتخاب مي باشد.

 

۷٫ ……………. we tried to stop him, he kept on ……………. .

     ۱) As / talk                                         ۲) However / talk

     ۳) While / to talk                                 ۴) Although / talking

پاسخ:

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.

معنی جمله :   اگرچه سعی کردیم او را متوقف کنیم، او به صحبت کردن ادامه داد.

نکته گرامری :

  1. کلمه Although برای بیان یک نتیجه غیر قابل پیش بینی مورد استفاده قرار می گیرد.
  2. بعد از فعل keep on ، اسم مصدر (ing + فعل) بکار برده می شود.

 

 

با آرزوي موفقيت و شادكامي

گروه آموزشي هوشيار

ارسال یک نظربا اشتراک در گروه تلگرام از آخرین اخبار ما مطلع شوید.

شبکه های اجتماعی

تماس

شنبه تا چهارشنبه۲۱:۰۰ - ۰۹:۰۰
شماره تماس پخش تهران و شهرستان (ارسال رايگان براي شهر تهران): فروشگاه گل ریزان 02166968028

تماس

شنبه تا چهارشنبه۲۱:۰۰ - ۰۹:۰۰
شماره تماس پشتيباني علمي و فني :۰۹۹۰۱۰۳۱۶۲۹