گرامر زبان كنكور – تست هاي تمريني (۵)

گرامر زبان كنكور – تست هاي تمريني (۵)

گرامر زبان كنكور – تست هاي تمريني (۵)

در اين نوشتار نيز بمانند چهار مقاله قبلي،قصد داريم تعداد ديگري تست استاندارد گرامر زبان كنكور با پاسخ تشريحي را براي آشنايي بيشتر و افزايش توانمندي و مهارت شما عزيزان در كنكور ۱۴۰۱ براي پاسخگويي به تست هاي بخش گرامر آزمون زبان كنكور ارائه نماييم. خاطرنشان مي سازد كه داوطلبان عزيز در اين مقطع زماني حتما بايستي مرور كتابهاي درسي دو سال آخر خود را به انجام رسانده باشند.

پراكندگي و تنوع تست هاي گرامر

با وجه به محدوديت تست هاي گرامر به كتاب هاي زبان دو سال آخر، تنوع سوالهاي گرامر در آزمون زبان كنكور چندان بالا نمي باشد و اين بدين معناست كه با مرور و مطالعه دقيق تعداد قابل قبول آزمون دوره هاي قبل، تسلط بر پاسخگويي اين تست ها بشدت افزايش خواهد يافت.

 

۱٫ Looking at the magnificent crystal blue water of the sea, Eileen thought she had never seen …… .

        ۱) anything so beautiful

        ۲) so beautiful anything

        ۳) so beautiful anything was

        ۴) anything was so beautiful

 پاسخ:

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.

معنی جمله :   ایلین (Eileen) در حالی که به آب آبی با شکوه شفاف دریا نگاه می‌کرد، به این فکر كرد که هرگز چیزی به این زیبایی ندیده بود.

نكته :

از لحاظ ساختاري، صفت بعد از واژه anything قرار می‌گیرد.

 

۲٫ Finding a solution to the long-lasting problems of unemployment …………. an easy task to do.

        ۱) seem not to be                           ۲) does not seem to be

        ۳) not seeming to be                       ۴) that is not seemingly

 پاسخ:

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.

معنی جمله :  پيدا كردن راه حلی برای مشکلات دیرینه بیکاری بهنظر نمیرسد که کار ساده‌ای باشد.

نكته :

براي منفي كردن فعل “”seem در زمان حال ساده از “does not” استفاده می‌شود و بعد از آن مصدر با to می‌آید.

 

۳٫ Fortunately, the storm was not strong enough ……  any serious damage to the town. 

          ۱) to cause                                      ۲) it didn’t cause            

          ۳) that didn’t cause                          ۴) to be caused

 

پاسخ :

گزينه ۱ پاسخ صحيح است.

معنی جمله :

خوشبختانه توفان به اندازه كافي شديد نبود كه خسارت جدي به شهر وارد آورد.

نكته :

با توجه به وجود enough، فعل بعد از آن بصورت مصدر (با to) بايستي بكار رود. از طرفي معناي جمله نشاندهنده استفاده از ساختار فعل معلوم (to cause) براي جمله است كه گزينه ۱ پاسخ صحيح خواهد بود.

 

۴٫ I’m not sure we have got ………. to print out the document.

        ۱) enough paper                             ۲) paper enough          

        ۳) such a paper                              ۴) such paper

 

 

پاسخ :

گزينه ۱ پاسخ صحيح است.

معنی جمله :   من مطمئن نيستم كه ما به اندازه كافي كاغذ گرفته ايم كه (بتوانيم) كل مدرك را چاپ نماييم.

 

نكته :

با توجه به وجود مصدر با to بعد از نقطه چين، استفاده از such نادرست خواهد بود. گزينه ۲ نيز صحيح نيست چراكه اسم بعد از enough بكار مي رود.

 

۵٫ I’m sure we will succeed and get the best result as we have worked ……… .

             ۱) enough hard                               ۲) such hard              

             ۳) so hard enough                           ۴) hard enough

 

 

پاسخ :

گزينه ۴ پاسخ صحيح است.

معنی جمله :

من مطمئن هستم كه ما موفق خواهيم شد و بهترين نتايج را مي گيريم چون بقدر كافي سخت تلاش كرده ايم.  

نكته :

هميشه صفت و قيد قبل از enough مي آيند. در ضمن such نيز با صفت تنها بكار نمي رود.

 

۶٫ Fortunately, the storm was not strong enough ……  any serious damage to the town. 

        ۱) to cause                                          ۲) it didn’t cause              

        ۳) that didn’t cause                              ۴) to be caused

 

 

پاسخ :

گزينه ۱ پاسخ صحيح است.

معنی جمله :

خوشبختانه توفان به اندازه كافي شديد نبود كه خسارت جدي به شهر وارد آورد.

نكته :

با توجه به وجود enough، فعل بعد از آن بصورت مصدر (با to) بايستي بكار رود. از طرفي معناي جمله نشاندهنده استفاده از ساختار فعل معلوم (to cause) براي جمله است كه گزينه ۱ پاسخ صحيح خواهد بود.

 

۷٫    A: “Nobody could move the piano.”

        B: “I think it was ……..  to move.”

              ۱) so heavy                       ۲) too heavy             

              ۳) very heavy                     ۴) such heavy

 

 

پاسخ :

گزينه ۲ پاسخ صحيح است.

معنی جمله :

A:  هيچكس نتوانست پيانو را جاجا كند.

 B:   فكر ميكنم آن براي حركت دادن خيلي سنگين بود.

نكته :

با توجه به تكيه نگارنده تست بر Nobody و مفهوم منفي ناشي از عدم انجام كار، گزينه too heavy به معناي “زيادي سنگين بودن” پيانو استفاده خواهد شد.

 

 

با آرزوي موفقيت و شادكامي

گروه آموزشي هوشيار

ارسال یک نظربا اشتراک در گروه تلگرام از آخرین اخبار ما مطلع شوید.

شبکه های اجتماعی

تماس

شنبه تا چهارشنبه۲۱:۰۰ - ۰۹:۰۰
شماره تماس پخش تهران و شهرستان (ارسال رايگان براي شهر تهران): فروشگاه گل ریزان 02166968028

تماس

شنبه تا چهارشنبه۲۱:۰۰ - ۰۹:۰۰
شماره تماس پشتيباني علمي و فني :۰۹۹۰۱۰۳۱۶۲۹