وبلاگ

logo 23-word 6

واژگان مهم زبان كنكور – قسمت ششم

واژگان مهم زبان كنكور قسمت ششم

در ادامه سري مقالات واژگان مهم كنكوري، در اين نوشتار نيز به مطالعه تعدادي ديگر از واژگان مهم و پر كاربرد زبان كنكور مي پردازيم. اين واژه ها نيز مانند مقاله قبل بيشتر بصورت تركيبي بوده و در تست هاي زبان كنكور كاربرد فراوان دارند.

توضيح …

توضيح اينكه براي نشان دادن كاربرد اين اصطلاحات در تست ها، از وازه هاي sb (كسي) يا sth (چيزي) استفاده شده تا خواننده گرامي با نحوه بكارگيري اين موارد در تست هاي زبان كنكور آشنا باشد.

 

مرور واژگان و اصطلاحات اين قسمت …

 

To be under instruction

دستور داشتن

In the expectation of sth

به اميد چيزي بودن

To be frightened to do sth

از انجام كاري ترسيدن

To be frightened of doing sth

از انجام كاري ترسيدن

To be in the habit of sth

عادت به چيزي داشتن

To form a habit

عادتي را كسي كردن

To break a habit

عادتي را كنار گذاشتن

 

To make endeavor to do sth

تلاش براي انجام كاري كردن

For a while

براي مدتي

Continuously

پيوسته و مداوم

To inform sb bout sth

كسي را از چيزي مطلع كردن

As soon as possible

در اسرع وقت

Danger of extinction of sth

خطر انقراض چيزي

 

!Do your best

حداكثر تلاشت را بكن!

To get into the habit of sth

به چيزي عادت كردن

A great number of

تعداد زيادي

To be of high value

ارزش بالايي داشتن

 …Separate into

تقسيم كردن به ….

To be determined to do sth

به انجام كاري مصمم بودن

 

To return to consciousness

به هوش آمدن

To (do) research into sth

درباره چيزي تحقيق كردن

To conduct an experiment

آزمايش انجام دادن

To make friend with sb

با كسي دوست شدن

To be involved in sth

در چيزي مشاركت داشتن

To be deeply involved in sth

غرق در چيزي بودن

To make sth into sth

چيزي را به چيزي تبديل كردن

 

Four times as large as

چهار برابر

To be anxious about the result of sth

نگران نتيجه چيزي بودن

To be busy doing sth

مشغول انجام چيزي بودن

To be in touch with sb

با كسي در ارتباط بودن

To process the information

پردازش داده ها

To manage to do sth

موق به انجام دادن چيزي شدن

 …To be made up of

تشكيل شدن از …

To stick in my/your mind

در ذهن من/ تو ماندن

From top to bottom

از ابتدا تا انتها

No longer

ديگر

To blame sb for sth

كسي را بخاطر چيزي سرزنش كردن

 …To have no choice except  

چاره اي نداشتن بجز …

Unpleasant condition

شرايز ناخوشايند

charity

 

خيريه، صدقه، محبت

Expressing advisability

مصلحت انديشي

Financial resources

منابع مالي

To go on a journey

سفر رفتن

Every single of sth

تمامي، تك تك

(Twice as large as (two times

دو برابر

To be in good health

سالم بودن

؟Would you mind to do sth

ممكن است خواهش كنم چيزي را انجام دهيد؟

A little bit

كمي

To go into details

وارد جزييات شدن

To get rid of sth

از چيزي خلاص شدن

To make a choice

انتخاب كردن

City official

مقامات اداري (رسمي) شهر

 

موفق و پيروز باشيد

گروه آموزشي هوشيار

واژگان -5

واژگان مهم زبان كنكور – قسمت پنجم

 واژگان  مهم زبان كنكور – قسمت پنجم

در اين مقاله در ادامه مطالب ارايه شده در چهار قسمت قبل واژگان، به مطالعه تعداد ديگري از واژگان و اصطلاحات مهم و پر كاربرد زبان كنكور مي پردازيم. اين واژه ها بيشتر بصورت تركيبي بوده و در تست هاي آزمون زبان كنكور كاربرد فراوان دارند. با توجه به اهميت فراوان واژگان و اصطلاحات در آزمون كنكور، مطالعه و مرور مكرر واژگان بشدت توصيه مي گردد.

 

براي مطالعه واژگان …

توضيح اينكه براي نشان دادن كاربرد اين اصطلاحات در تست ها، از وازه هاي sb (كسي) يا sth (چيزي) استفاده شده تا خواننده گرامي با نحوه بكارگيري اين موارد در تست هاي زبان كنكور آشنا باشد.

 

مرور واژگان و اصطلاحات اين قسمت …

 

To access the information 

به اطلاعات دسترسي داشتن

Addiction to computer games

به بازي هاي كامپيوتري معتاد بودن

To reach/arrive at destination

به مقصد رسيدن

Be attached to somebody

به كسي وابسته و متكي بودن

To keep up with the plan

پا به پاي برنامه پيش رفتن

 

To be highly/densely/heavily populated

خيلي متراكم و پر جمعيت بودن

To consider all aspects of something

تمام جوانب چيزي را در نظر گرفتن

Former/previous plan

برنامه قبلي / پيشين

Manage to do sth

موفق به انجام كاري شدن

Fail to do sth

در انجام كاري شكست خوردن

To be irrelevant to sth

به چيزي نامربوط بودن

To have a job/employment opportunity

يك فرصت شغلي داشتن

Danger of extinction of sth

خطر انقراض چيزي

 

To follow the procedures

از دستورالعمل ها تبعيت كردن

.It was hard to survive from that condition

نجات يافتن از آن وضعيت مشكل بود.

Destructive side effects

عوارض جانبي مخرب (ويرانگر)

…In my opinion /view/point of view

به نظر من…

It leads to/results in sth

آن منتج مي شود به چيزي

To be determined to do sth

به انجام كاري مصمم بودن

To be popular among a group

محبوب بودن در ميان يك گروه

 

To be concerned about/for sth

درباره چيزي نگران بودن

Means of communication

وسايل ارتباطي

In the presence of sb

در حضور كسي

To be at risk of/from sth

در معرض خطر چيزي قرار داشتن

The situation is under control

اوضاع تحت كنترل مي باشد.

.The bridge is under construction

پل در حال ساخت مي باشد.

.We are living in early 21st century

ما در اوايل قرن بيست و يكم زندگي مي كنيم.

To be anxious about the result of sth

نگران نتيجه چيزي بودن

To lower the stess

تنش را پايين آوردن

 

To express concern/feelings about sb/sth

ابراز نگراني/احساسات نسبت به كسي يا چيزي

To process the information

پردازش داده ها

To take measure

سنجش عواقب كار (براي تصميم گيري)

the nutrient of the body

مواد مغذي بدن

Flexible person

آدم انعطاف پذير

To increase/to decrease sth

افزايش/كاهش دادن چيزي

To provide sth for sb

چيزي را براي كسي تهيه كردن/در اختيار گذاشتن

To play a role in sth

نقشي در چيزي ايفا كردن

… It turns out that 

معلوم مي شود كه ….

… In condition that 

در شرايطي كه ….

… On condition that 

به شرطي كه …

 

To blame sb for sth

كسي را براي چيزي سرزنش كردن

To reach an agreement

به توافق رسيدن

 …On the occasion of  

به مناسبت …

Warn sb about sth

به كسي در مورد چيزي هشدار دادن

Distract sb’s attention from sth

حواس كسي را از چيزي پرت كردن

To stop sb from doing sth

كسي را از انجام كاري بازداشتن

To cause damage to sth

به چيزي خسارت وارد كردن

To guarantee sb sth

چيزي را براي كسي ضمانت كردن

To weigh sth against sth

چيزي را با چيزي سنجيدن

To make reference to sd/sth

به كسي/چيزي اشاره كردن

In case of emergency

در شرايط اضطرار

Recycling plastic

پلاستيك بازيافتي

 

موفق و پيروز باشيد

گروه آموزشي هوشيار

logo-21m

نكات مهم گرامر زبان كنكور – قسمت اول

نكات مهم گرامر زبان كنكور – قسمت اول

در اين نوشتار سعي شده است تا به تعدادي از مهمترين نكات گرامري پركاربرد در آزمون زبان كنكور سال هاي اخير پرداخته شود. البته در تمامي پكيج هاي زبان كنكور تهيه شده توسط گروه آموزشي هوشيار، سعي شده است كه در پاسخ تشريحي همه تست هاي گرامر، توضيح كاملي در مورد كاربرد نكته گرامري مورد نظر مولف در سوال مربوطه ذكر گردد. در ضمن در پكيج ۹۰ دوره اي زبان كنكور هوشيار نيز بخش جداگانه اي براي نكات گرامري زبان كنكور اختصاص داده شده است.

 

نكته گرامري ۱

يكي از انواع سوالات رايج در آزمون هاي زبان كنكور، كاربرد وضعيت فعل بعد از صفات در جمله است. در جملات بعد از صفت (adj.)، از مصدر باto  با ساختار رايج زير در تست ها استفاده مي گردد:

It + to be + صفت + (for + مفعول) + to مصدر با  + ….

مثال:

.It is important to say that you have to work hard

.It is possible for you to hear the music

.I’m glad to see that you are enjoying yourself

نكته گرامري ۲

وقتي در يك جمله انگليسي دو فعل پشت سر هم مي آيند، دومين فعل بر حسب شرايط مي تواند بصورت مصدر با to، اسم مصدر (فعل ing دار)، مصدر بدون to  و يا صورت هاي ديگري آورده شود. تشخيص اينكه كدام حالت در يك تست صحيح مي باشد به نوع فعل اول بستگي دارد. لازم به توضيح است كه بجز افعال خاصي كه در ادامه به آنها اشاره مي شوند، فعل دوم بصورت مصدر با to بكار برده خواهد شد.

درگروه اول شامل افعال زير، فعل دوم بصورت -ing دار بكار مي رود:

Avoid,  Finish,  Keep,  Enjoy,  Imagine,  Stop,  Delay,  Spend,  Find

مثال:

.Stop telling me about your pains

.Please enjoy watching our fashion show

.You have to keep working on this subject

نكته گرامري ۳

گروه دوم، افعالي هستند كه فعل بعد از آنها بصورت مصدر بدون to آورده مي شود.

اين افعال let، have و make (اگر به معني سبب شدن باشد) بوده كه بعد از آنها از مصدر بدون to استفاده مي شود.

مثال:

.I don’t let you tell anything about your father

.You made her change our way to the zoo

 

 

نكته گرامري ۴

افعالي كه بلافاصله بعد از حروف اضافه آورده مي شوند، با –ing همراه خواهند بود. اين مورد تاكنون به دفعات در آزمون هاي زبان كنكور سوال شده است.

مهمترين حروف اضافه كاربردي در آزمون هاي زبان كنكور شرح زير مي باشند:

in – into – on – at – by – of – with – without – for – about

after – against – before – between – through– from

مثال:

.He is interested in playing football

.You should go before calling to your mother

.After suffering so much, they found a better way

 

 

نكته گرامري ۵

افعال دو قسمتي جداشدني، به افعال دو قسمتي اطلاق مي شود كه مفعول يا ضمير مفعولي بين دو قسمت آن قرار مي گيرد. مهمترين افعال دو قسمتي عبارتند از:

معني فارسي فعل دو قسمتي جدا شدني
روشن كردن Turn on
خاموش كردن Turn off
زياد كردن Turn up
كم كردن Turn down
پوشيدن Put on
در آوردن Take off
بيدار شدن Wake up
برداشتن Pick up
رها كردن Give up
پس گرفتن Give back
تماس گرفتن Call up

 

مثال:

.Please wake me up at 6:00 O’clock

.Turn the light on and then put your coat off

نكته گرامري ۶

افعال دو قسمتي جدا ناپذير، به افعال دو قسمتي اطلاق مي شود كه تحت هيچ شرايطي از هم جدا نشده و مفعول يا ضمير مفعولي بعد از آنها قرار مي گيرند. مهمترين اين افعال بشرح زير مي باشند:

معني فارسي فعل دو قسمتي جدا نشدني
بستگي داشتن به (چيزي) Depend on
پافشاري كردن روي (چيزي) Insist on
وابسته بودن به (كسي يا چيزي) Rely on
صحبت كردن با (كسي) Speak to / with
شامل (چيزي) بودن Consist of
مراقبت كردن از (كسي يا چيزي) Look after
دنبال (چيزي) گشتن Look for
نگاه كردن به (چيزي) Look at
تمركز كردن روي (چيزي) Concentrate on
دنبال (چيزي) گشتن Search for
به (چيزي) گوش دادن Listen to
صحبت كردن با (كسي) Talk to / with
صحبت كردن درباره (كسي يا چيزي) Talk about
فكر كردن درباره (كسي يا چيزي) Think of / about
نگران بودن درباره (كسي يا چيزي) Worry about

 

مثال:

.It depends on some more items

.Please listen to me and repeat after me

.I’m looking for my latest documents

.It’s polite to stand, when you are talking to your teacher

 

در قسمت هاي بعدي اين نوشتار، به ذكر نكات بيشتري در مورد گرامر زبان كنكور خواهيم پرداخت.

موفق و پيروز باشيد

گروه آموزشي هوشيار

logo-20

مي خواهم درس زبان كنكور را بالاي ۹۰ درصد بزنم!

مي خواهم درس زبان كنكور را بالاي ۹۰ درصد بزنم!

من واقعا” مي خواهم درس زبان كنكور در آزمون امسال را بالاي ۹۰ درصد بزنم! 

تكرار و عملي كردن اين جمله مي تونه كمك خيلي زيادي به قبولي در رشته و دانشگاه مورد نظر شما بكنه! با توجه به زمان باقي مانده براي كنكور امسال، بهتره نكات مهمي رو رعايت كنين كه ضمن صرفه جويي در زمان، بازدهي بالايي هم داشته باشين!

مزيت مهم درس زبان در آزمون كنكور

با توجه به اينكه اغلب داوطلبان در درس زبان كنكور مشكل دارن و درصد پايين مي يارن، شمايي كه  به اين درس يشتر توجه مي كني مي توني رتبه و تراز كلي خودت رو با همين يك دونه درس زبان انگليسي خيلي بهتر كني! براي پرواز به سمت اين هدف، مطالعه اين مقاله رو بشدت توصيه مي كنيم.

بودجه بندي زبان كنكور …

همونطور كه در مقاله هاي قبلي اين وب سايت و همچنين كانال زبان كنكور ۹۸ هوشيار هم گفتيم، بودجه بندي آزمون زبان كنكور بصورت زير هست:

  • ۳ عدد تست گرامر
  • ۷ عدد تست لغت
  • ۵ عدد تست كلوز
  • ۱۰ عدد تست درك مطلب

در مجموع ۲۵ عدد تست زبان در مدت زمان كل ۲۰ دقيقه كه قراره در بهبود تراز و رتبه و در نهايت قبولي كنكور خيلي به شما كمك كنه!

نتيجه!

با يك نگاه اوليه به بودجه بندي مي شه متوجه شد كه لغات چه كاربرد مهمي در زبان كنكور دارن! چون بجز ۷ تاي خودشون، ۱۵ تست كلوز و درك مطلب هم يه جورايي به دايره لغات حفظي شما ارتباط داره!  پس از همين امروز مرور روزانه واژگان رو حتما شروع كنين! 

 

اصل اول پرواز به سمت زبان كنكور ۹۰%

با توجه به توضيحات بالا در مورد بودجه بندي، اولين اصل درصد بالا در آزمون زبان كنكور يادگيري لغات بهمراه كاربرد اونها در تست هاست!

براي خود لغات براحتي مي تونين از كتاب هاي درسي و همچنين مقاله هايي كه تحت عنوان “واژگان مهم كنكوري-قسمت اول تا ششم” همين وب سايت زبان كنكور هوشيار قرار دارن استفاده و بصورت روزانه مطالعه كنين. اما براي تمرين كاربرد لغات در تست هاي استاندارد، بايد تا جايي كه توان دارين تست بزنين! در كانال زبان كنكور ۹۸ دكتر هوشيار بصورت روزانه تست هاي استاندارد بهمراه پاسخ تشريحي گذاشته مي شه كه حتما استفاده كنين. در ضمن، پكيج هاي ۹۰ دوره اي، ۷۳ دوره اي و ۱۵ دوره اي آزمون هاي سالهاي قبل هم در محصولات زبان كنكور دكتر هوشيار هستن كه براحتي شما رو براي پرواز بسمت هدفتون هدايت مي كنن!

در محموعه ۹۰ دوره اي ما، بيش از ۶۲۰ تست لغت قرار داره كه با در نظر گرفتن چهار لغت در هر تست، حدود ۲۵۰۰ واژه رو شامل مي شه!!

 

اصل دوم پرواز به سمت زبان كنكور ۹۰%

دومين اصل پرواز، تسلط بر گرامر هست كه هم خودش ۳ تا تست آسون داره، هم در زدن تست هاي كلوز و درك مطلب به كارتون مياد! پس اول از كتاب هاي درسي شروع كنين و گرامر هر درس رو با دقت بخونين. بعد بلافاصله به متن درس مراجعه كنين و كاربرد همون نكته گرامري رو در جملات كتاب پيدا كنين. در آخر هم تا اونجايي كه توان دارين از تست هاي استاندارد گرامر، چه اونايي كه ما در كانال و يا پكيج ها گذاشتيم، و چه هر تست خوب ديگه اي در كتاب هاي كمكي پيدا كردين بزنين!

در همين وب سايت هم، مقالاتي در مورد گرامر زبان كنكور گداشته شده كه مطالعه اونها رو خيلي توصيه مي كنيم. در ضمن، تاكنون مقالاتي هم تحت عنوان “تست هاي تمريني گرامر – قسمت يك تا چهار” براتون گذاشتيم كه با تست هاي استاندارد گرامر كاملا آشنا بشين!

در ضمن، در پكيج ۹۰ دوره اي هوشيار، حدود ۳۰۰ تست گرامر استاندارد پيدا مي كنين!

 

اصل سوم پرواز به سمت زبان كنكور ۹۰%

سومين مطلب، استفاده از دو مورد بالايي، يعني لغات و گرامر در تمرين تست هاي كلوز و درك مطلب هست.

تست هاي درك مطلب،

  • چه اونهايي كه راجع به موضوع يا ايده متن مي پرسن كه در ابتدا يا انتهاي متن پيدا مي شن،
  • يا اون تست هايي كه از نام اشخاص يا پديده هاي داخل متن مي پرسن و براحتي و با يك نگاه پيدا مي شن،
  • چه اونهايي كه از مفهوم متن سوال مي كنن كه بايد خوب منظور نويسنده رو فهميده باشين،

نيازمند تمرين خيلي زياد هستن! پس از تست هاي استاندارد استفاده كنين و بطور متوسط روزي ۴ تا تست درك مطلب بزنين!

براي راحتي شما، ما در پكيج ۹۰ دوره اي زبان بيش از ۱۵۰ تست استاندارد داريم كه خيلي بدردتون مي خوره!

براي تست هاي كلوز هم با دونستن واژگان و گرامر، البته تمرين زياد روي تست هاي استاندارد بطور حتم مشكل خاصي رو نخواهيد داشت. در اين وب سايت، تاكنون مقالاتي رو تحت عنون “تست هاي تمريني درك مطلب-قسمت اول و دوم” براتون آماده كرديم و توصيه مي كنيم حتما” اونها رو به دقت مطالعه كنين!

براي استفاده شما، ما در پكيج ۹۰ دوره اي هوشيار، ۹۰ كلوز تست استاندارد گذاشتيم كه براي تمرين شما خيلي مفيده!

 

اصل چهارم پرواز به سمت زبان كنكور ۹۰%

اصل بعدي پروازتون، تست زدن غير منظم مطالب بالاست! يعني هر روز از هر چهار گروه بودجه بندي زبان تست بزنين، فارغ از اينكه اون روز لغت بيشتر حفظ كردين يا گرامر خوندين! براي اين منطور هم مي تونين از مجموعه تست هاي استاندارد آزمون هاي زبان كنكور سال هاي گذشته استفاده كنين.

 

اصل پنجم پرواز به سمت زبان كنكور ۹۰%

اين اصل آخر به برنامه ريزي و مديريت زمان شما در جلسه كنكور مربوط مي شه! موضوع اينه كه درس زبان انگليسي آخرين درس در دفترچه آزمون عمومي هست و معمولا داوطلبان با عدم مديريت زمان و گذاشتن وقت زياد براي سه درس ديگه، وقتي به زبان مي رسن متاسفانه به اندازه زمان ۲۰ دقيقه اي اين آزمون وقت ندارن! پس شروع مي كنن به عجله و آخرش هم با كلي اشتباه لپي متاسفانه درصد درس زبانشون حسابي پايين مياد.

پس لطفا برنامه ريزي كنين كه بتونين وقتتون رو مديريت كنين و براي هر درس بيشتر از وقت خودش اختصاص ندين!

براي تمرين اين موضوع سعي كنين بعضي وقت ها يك دفترچه آمون عمومي كامل رو با زمانگيري مناسب بزنين تا كم كم مديريت زمان ملكه ذهنتون بشه. براي تمرين اين قسمت هم در وب سايت زبان كنكور هوشيار دفترچه هاي آزمون عمومي سال ۹۷ هر سه رشته علوم تجربي، رياضي و انساني براتون قرارداده شده كه مي تونين دانلود و استفاده كنين.

 

با رعايت اين ۵ اصل، به سمت زبان كنكور بالاي ۹۰ درصد پرواز كنين!

مطمئن باشين كه الان هم به اندازه كافي زمان براي زبان دارين!!   فقط مديريت زمان رو فراموش نكنين!!

 

شاد و پيروز و موفق باشيد….

گروه آموزشي دكتر هوشيار

 

مقاله 18-لوگو

نكات مهم در حين مطالعه و آمادگي براي آزمون زبان كنكور ۹۸

نكات مهم در حين مطالعه و آمادگي براي آزمون زبان كنكور ۹۸

شايد بسياري از شما داوطلبان عزيز كنكور، به رعايت نكات مهم در حين مطالعه و آمادگي براي آزمون زبان كنكور ۹۸ و حتي توجه كامل به سلامتي روح و جسم در زمان بسيار مهم آمادگي براي اين آزمون بزرگ و به ويژه درس زبان كنكور نمي پردازيد. بنابراين لازم ديدم در اين نوشتار به تذكر و توصيه درباره نعدادي از اين موارد بسيار مهم ولي به ظاهر كم اهميت بپردازم. بطور حتم رعايت نكات جانبي، مخصوصا” موارد روحي و انگيزشي، تاثير بسيار مهمي در افزايش راندمان و بهره وري و در نهايت كنترل مديريت زمان كنكور شما عزيزان خواهد داشت.

۱٫ تحمل شرايط سخت بخاطر يك هدف بسيار بزرگ…

يكي از مهمترين مواردي كه ممكنه فشار رواني زيادي به شما عزيزان وارد كنه، اينه كه چرا بايد اين شرايط سخت فيزيكي و روحي رو تحمل كنم؟  كه در نهايت منجر به دلسردي و بي تفاوتي شما در آزمون كنكور، مخصوصا” حول و حوش بهمن و اسفند ماه مي شه.

راه حل:

بدونين كه هرچقدر الان در فشار كاري و روحي زياد قرار مي گيرين، بخاطر انجام يك كار بسيار بزرگه و اطمينان داشته باشين هر چه بيشتر زحمت بكشين، يك عمر نتيجه بهتر مي گيرين و راحت تر و شادتر زندگي مي كنين! پس هر وقت ديدين دلسردي داره سراغتون مياد، بيشتر تست بزنين! مخصوصا زبان كنكور رو حسابي جدي تر بگيرين چون حتما اين درس تاثير خيلي خوبي روي رتبه كل شما دكترها، مهندسين، وكلاي و هنرمندان آينده خواهد داشت!!

۲٫ خواب كافي داشته باشيد …

بطور حتم خستگي شما در اين دوره خيلي بيشتر از زمان هاي ديگه است. از طرفي براي يادگيري بيشتر، مغز نياز به استراحت مناسب و كافي داره. هرچند كه خواب بيش از حد هم كسل كننده است و راندمان رو پايين مياره! توجه داشته باشين كه كيفيت مطالعه خيلي مهم تر از كميت اونه!

بهر حال متناسب با نياز بدن خودتون، بين ۶ تا ۷ ساعت در شبانه روز بخوابيد تا بهداشت مغز و حافظه رو رعايت كرده باشين! البته از بيدار موندن تا نيمه هاي شب و از دست دادن زمان بسيار مفيد صبح كاملا بپرهيزيد! مصرف بيش از حد قهوه و چاي براي بيدار موندن شب به هيچ وجه توصيه نمي شه!

اگر در طول روز خواب آلود شديد، يه تغيير كوچك مثل چند قدم راه رفتن، گپ زدن با اطرافيان يا خوردن چيزهاي مفيد مثل انواع ميوه ها يا گردو و بادام ميتونه خيلي مفيد باشه! پس تغديه مناسب و كافي رو هم به هيچ وجه فراموش نكنين!!

۳٫ استرس و اضطراب رو كاملا از خودتون دور كنيد …

اگه نمي خواين اين زمان ارزشمند قبل از كنكور رو هدر بدين، پس اصلا اجازه ندين استرس مانع تمركز و راندمان بالاي كارتون بشه. اگر شما برنامه ريزي مناسبي داشته باشين (كه تحت كنترل مشاور يا حتي والدين شما انجام مي شه)، كتابها و منابع مناسبي هم تهيه كردين يا مي كنين، وقت كافي هم كه هنوز دارين، پس اضطراب براي چي داشته باشين؟!! شما ايمان داشته باشين كه موفق ميشين!!  حتي بعضي وقتها به شغل آيندتون بعنوان ي دكتر، مهندس، وكيل، هنرمند يا هر رشته ديگه اي كه علاقه دارين فكر كنين!!

البته براي كاهش استرس احتمالي نزديك آزمون، توصيه مي كنيم كه تست هاي استاندارد آزمون هاي سال هاي گذشته رو از حالا مرور كنين. براي درس زبان كنكور ما براتون مجموعه آزمون هاي ۲۲ سال گذشته رو فراهم كرديم كه با كار بر روي اونها اعتماد به نفس خيلي خوبي در مورد درس زبان پيدا خواهيد كرد! براي بقيه دروس هم سعي كنين حتما” تست هاي استاندارد چند سال اخير رو پيدا و مطالعه كنين!

۴٫ اين شعار نيست : از شكست هاتون درس بگيريد ….

اگر كسي بخواد از آزمون هاي آزمايشي كه تا قبل از كنكور مي ده بهترين نتيجه رو بگيره، بايد ياد بگيره كه از رتبه ها و ترازهاي نامناسب، درس جبران بگيره! يعني نقاط قوت و ضعف خودش رو بشناسه و بشدت در پي جبران نقاط ضعف باشه! اينكه بگيم از فلان درس خوشمون نمي ياد، يعني مستقيما براي خودمون نقطه ضعف كنكوري ساختيم! ما از تك تك درسهامون راضي هستيم، چون اين درسها هستن كه قراره ما رو به هدف نهاييمون براي قبولي در كنكور و انتخاب شغل مورد علاقه مون برسونن!!

كمك ما در اين زمينه …

براي درس زبان كنكور، ما براتون تعداد زيادي آزمون مجازي استاندارد آماده كرديم كه به كمك اونها براحتي ميتونين به نقاط ضعف خودتون در اين درس واقف بشين و پس از اصلاح اونها، در آزمون هاي مجازي بعدي به خودتون ثابت كنين كه ديگه از شكست هاي قبلي در زبان انگليسي درس گرفتين و نقاط ضعفتون به شگردهاتون تبديل شدن!!

۵٫ تست ها بخشي از يادگيري شما هستند …

در حين خواندن دروس غلي الخصوص دروس عمومي مثل زبان، ادبيات و دين و زندگي، به موازات خواندن درسنامه حتما تعدادي تست بزنيد تا با كاربرد عملي نكاتي كه در درس خوانديد آشنا شويد. اين تست زني، در حقيقت بخشي از يادگيري شماست و شما را در فرايند افزايش مهارت و قابليت پاسخ گويي به تستها بطور قابل توجهي ياري مي نمايد. كاربرد عملي دروسي كه خوندين رو در قالب تست هاي استاندارد پيدا مي كنين.

بنابراين تا جايي كه مي تونين تست هاي خوب و استاندارد بزنين! براي درس زبان مي تونين از مجموعه هاي گروه آموزشي هوشيار استفاده كنين كه پر از تست هاي استاندارد و مناسب هستند.

 

۶٫ تمركز در حين مطالعه…

به هيچ وجه اجازه ندين افكار جانبي يا اضطراب مانع تمركز كافي شما حين مطالعه، و در نتيجه پايين اومدن كيفيت مطالعه شما بشن. اگر فكر مي كنيد چيزي خيلي فكرتون رو مشغول كرده و نمي تونين بزارينش كنار، بسرعت تو ذهنتون حل و فصلش كنين و بعد بزارينش روي طاقچه! حالا بشينين و با تمركز كامل يك مطالعه درست و با كيفيت و نتيجه بخش انجام بدين!!

هيچوفت يادتون نره كه ۱ ساعت مطالعه صحيح و متمركز، از ۵ ساعت مطالعه بدون تمركز بهتر و نتيجه بخش تره!!

 

۷٫ رمزگذاري حين مطالعه دروس …

يكي از نكاتي كه در خواندن و بخاطر سپردن مطالب خصوصا دروس عمومي مانند زبان انگليسي كمك كننه مي باشد، رمزگذاري حين مطالعه است. بدين مفهوم كه مثلا در هنگام خواندن واژگان و لغات زبان انگليسي، براي خودتان رمزهاي بامزه بسازيد تا آن لغت هيچگاه از ياد شما نرود. بطور نمونه براي كلمه Shatter به معناي شكستن، ميتونين پيش خودتون بگين كه “شاطر زد همه چيز رو شكست!!“.

۸٫ روزانه قدري ورزش كنيد …

در اين روزهايي كه بيشتر از هر وقت ديگه نياز به سلامتي و شادابي جسم و روح دارين، حتما يك زمان كوتاهي رو به نرمش يا ورزشي كه علاقه دارين اختصاص بدين. با اطمينان ميگم كه اثر مثبتي كه اين حركات ورزشي روي سلامتي، روحيه، نشاط و شادابي، و در نهايت اعتماد به نفس شما ميزارن، كارايي و راندمان درس خوندنتون رو بشدت افزايش مي ده!!

حتي روزي ۱۵ دقيقه پياده روي در پارك كنار منزل يا مدرسه هم مي تونه خيلي مفيد و موثر باشه!

 

۹٫ استراحت و تفريح رو حذف نكنين …

درسته كه امسال بايد از هر سال بيشتر درس بخونين، اما بازدهي خوندنتون هم خيلي خيلي مهمه!

پس حتما روزانه زماني رو به استراحت و تفريح كوتاه اختصاص بدين و در طول اون مدت، به هيچ چيز ديگه اي فكر نكنين! ياد بگيرين كه برنامه روزانه شما بايد به شدت نظم داشته باشه: زمان درس، فقط درس و زمان تفريح، فقط تفريح!!

اينطور نباشه كه زمان درس به تفريح فكر كنين و زمان تفريح كردن به درس هاي باقي مانده!!

 

۱۰٫ بياد داشته باشين: آدم هاي پركار شادتر هستند…

مغز از بطالت خوشش نمي آيد، وقت هايي كه كار دارين و حسابي مشغول درس خوندن و تست زدن هستين، مغز به خاطر انجام كار زياد هورمون شادي (دوپامين) ترشح مي كنه! 

افزايش سطح دوپامين هم مي تونه توانايي و عملكرد شما رو جندين برابر كنه!!

پس هر چي بيشتر درس بخونين و تست بزنين، شادتر و باروحيه بهتر به مسيرتون در اين سال بسيار مهم و سرنوشت ساز ادامه خواهيد داد!!

 

اين چند نكته رو كاملا رعايت كنين و نتيجه اش رو ببينين! باز هم با موارد مهم ديگه اي بهتون سر ميزنيم!!

 

با آرزوي موفقيت و شادي شما داوطلبان عزيز

گروه آموزشي دكتر هوشيار

 

مقاله 18

معرفي محصولات آموزشي زبان كنكور – گروه آموزشي دكتر هوشيار

معرفي محصولات آموزشي زبان كنكور – گروه آموزشي دكتر هوشيار

به منظور ايجاد تنوع محصولات آموزشی در زمينه زبان كنكور, گروه آموزشی هوشیار اقدام به تولید سه محصول مختلف با امكانات و هزينه هاي متفاوت براي تسلط و مهارت لازم در آزمون زبان کنکور به شرح زیر نموده است:

محصول اول (مجموعه اصلي – ۹۰ دوره آزمون)

 اولین محصول,  پكيج CD حاوی ٩٠ دوره آزمون زبان کنکور رشته های علوم تجربی, علوم ریاضی و علوم انسانی از سال ۷۶ تا ۹۷، شامل متن كامل تست ها با پاسخ تشريحي و آزمون مجازي با كيفيت بسيار عالي،  كه در تخفيف ويژه با قیمت ۳۵ هزار تومان عرضه مي گردد. در اين پكيج بيش از ۲۲۰۰ تست استاندارد كنكور قرار گرفته است.

براي سفارش محصول اول (۹۰ دوره آزمون) ….

  مجموعه اصلی ٩٠ دوره ای زبان كنكور هوشيار (با قیمت تخفيفي ۳۵ هزار تومان) را می توانید از طریق كانال زبان كنكور ۹۸ هوشيار به آدرس ( zabanenglishekonkoor@ ) ،  وب سایت دکتر هوشیار و یا فروشگاه هایی که شماره تماس آنها در اينجا ذکر گردیده، خریداری نمایید:

فروشگاه كتاب جم  (خيابان انقلاب)                   ۰۲۱۶۶۹۷۹۰۰۰

  فروشگاه كتاب گلريزان  (ميدان انقلاب)            ۰۲۱۶۶۹۶۸۰۲۸

 بانك كتاب برنا   (ميدان انقلاب)                         ۰۲۱۶۶۹۶۶۹۰۸

فروشگاه كتاب پيشرو   (تجريش)                      ۰۲۱۲۲۷۰۱۶۸۲ 

همچنين می توانيد با ارسال عكس فیش واریزی  به مبلغ ۳۵ هزار تومان  (بعلاوه ۱۰ هزار تومان برای هزینه ارسال) به شماره کارت

۶۳۶۲ ۱۴۱۰ ۸۴۱۶ ۷۹۳۲

بانک آینده بنام آقای سیامك هوشیار, بهمراه نام و آدرس کامل به تلگرام يا واتس آپ به شماره

۰۹۱۲۱۰۳۱۶۲۹

پکیج CD مجموعه فوق را دریافت نمایيد. مجددا تاكيد مي شود كه اين مجموعه كاملترين محصول گروه آموزشي هوشيار براي زبان كنكور مي باشد.

محصول دوم  (۷۳ دوره آزمون)

دومین محصول, پكيج CD حاوی ٧٣ دوره آزمون زبان کنکور رشته های علوم تجربی, ریاضی و انسانی از سال ٧٦ تا ٩١، شامل متن كامل تست ها با پاسخ تشريحي و آزمون مجازي،  كه در تخفيف ويژه با قیمت ۱۴ هزار تومان و به تعداد محدود در دسترس مي باشد. در اين پكيج بيش از ۱۶۰۰ تست استاندارد كنكور قرار گرفته است.
با توجه به کاهش تعداد دوره های آزمون در مجموعه دوم به نسبت ٩٠ دوره آزمون پکیج اصلی, قیمت این CD نیز کاهش قابل توجهی (فقط ۱۴ هزار تومان) داشته است. البته فرمت و اجزاي محتواي اين مجموعه كاملا شبيه مجموعه اصلي ۹۰ دوره اي است، و فقط تعداد دوره ها كمتر از مجموعه اول مي باشد.

براي سفارش  محصول دوم (۷۳ دوره آزمون) …

علاقمندان به دریافت پكيج ٧٣ دوره ای زبان كنكور می توانند با ارسال عكس فیش واریزی  به مبلغ تخفيفي ۱۴ هزار تومان  (بعلاوه ١٠ هزار تومان برای هزینه ارسال) به شماره کارت

۶۳۶۲ ۱۴۱۰ ۸۴۱۶ ۷۹۳۲

بانک آینده بنام آقای سیامك هوشیار, بهمراه نام و آدرس کامل به تلگرام يا واتس آپ به شماره

۰۹۱۲۱۰۳۱۶۲۹

پکیج CD مجموعه فوق را دریافت نمایند.

محصول سوم (۱۵ دوره آزمون)

محصول سوم يك مجموعه كاملا نرم افزاري است. اين مجموعه حاوي ۱۵ دوره آزمون زبان كنكور سال هاي ۹۳ تا ۹۷ در هر سه رشته علوم تجربي، رياضي و انساني، با پاسخ كاملا تشريحي بهمراه فايل كامل واژگان مهم كنكوري مي باشد. 

با توجه به ماهيت و كيفيت اين مجموعه، به كمك آن براحتي مي توانيد به سطح و توانايي خود در پاسخگويي به سوالات آزمون زبان كنكور استاندارد و واقعي، پي ببريد.

اين مجموعه براي آشنايي با آزمون هاي استاندارد و واقعي زبان بسيار مناسب بوده و تا حدود زيادي داوطلبان عزيز را با بودجه بندي و سطح سوالات آزمون زبان در كنكورهاي سال هاي اخير آشنا مي نمايد. هزينه اين مجموعه نيز بسيار پايين و در تخفيف ويژه فقط  ۵۰۰۰ تومان مي باشد.

 

براي سفارش محصول سوم (۱۵ دوره آزمون) …

علاقمندان به سفارش اين مجموعه، پس از ارسال فيش واريزي به مبلغ تخفيفي ۵۰۰۰ تومان به كارت شماره

۶۳۶۲ ۱۴۱۰ ۸۴۱۶ ۷۹۳۲

بانك آینده بنام آقای سیامك هوشیار, بهمراه  آدرس ايميل به تلگرام يا واتس آپ به شماره

۰۹۱۲۱۰۳۱۶۲۹

مجموعه ۱۵ دوره اي فوق و واژگان مهم كنكوري بهمراه رمز عبور شخصي خود را بصورت ايميل دريافت مي نمايند.
براي كسب اطلاعات بيشتر و همينطور بهره گيري از تست هاي روزانه رايگان، به كانال تلگرام زبان كنكور ۹۸ دكتر هوشيار (zabanenglishekonkoor@) مراجعه فرماييد.
 شاد، پیروز و عالی باشید…
گروه آموزشي هوشيار
لوگو-واژگان-4

واژگان مهم زبان كنكور – قسمت چهارم

واژگان مهم زبان كنكور – قسمت چهارم

در اين نوشتار مشابه نگارش قسمت هاي اول تا سوم واژگان مهم زبان كنكور، به ارائه تعدادي ديگر از لغات مهم و پركاربرد كنكوري مي پردازيم. پيشنهاد مي گردد داوطلبان گرامي مقالات ارائه شده در اين سايت در مورد واژگان مهم زبان كنكور را بطور هفتگي مرور نمايند تا تسلط كافي بر آنها حاصل گردد.
همان گونه كه قبلا اشاره شد، فراگيري لغات بيشتر در پاسخگويي به تست هاي لغت، كلوز و درك مطلب آزمون زبان كنكور بطور مستقيم كمك مي نمايند. بنابراين در كنار لغات داخل و خارج از كتابي كه در اين وب سايت يا منابع ديگر پيدا مي نماييد، از لغات جديدي كه در تست هاي كلوز و درك مطلب استاندارد آمون هاي سال هاي قبل استفاده شده اند، به هيچ وجه غافل نشويد!! آنها را در محل مخصوصي يادداشت كنيد و در برنامه مطالعات هفتگي واژگان خود قرار دهيد! در ضمن، مرور و تكرار اين لغات كمك بسيار بزرگي به فراگيري و استفاده به موقع از آنها خواهد نمود.

بطور واضح مهمترين عامل در ثبت واژگان جديد در ذهن، مطالعه كاربرد اين لغات در تست هاي استاندارد كنكور مي باشد. بنابراين تا حد امكان تست هاي استاندارد كنكور سالهاي قبل را مرور نماييد. به عنوان يك پيشنهاد، مجموعه CD زبان كنكور هوشيار با بيش از ۹۰ دوره آزمون سال هاي گذشته تمامي رشته ها، مي تواند مجموعه مناسبي براي مطالعه تست هاي واقعي كنكور باشد.

مرور و تكرار هفتگي واژگان اهميت فراواني در يادگيري و استفاده موقع آنها خواهد داشت!!

در جداول زير، براي نشان دادن اسم از (n)، فعل (v)، صفت (adj.)، و قيد (adv.) استفاده شده است.

 

با آرزوي موفقيت و عالي شدن در آزمون زبان كنكور

گروه آموزشي دكتر هوشيار

 

معني فارسي

واژه انگليسي

بي خانمان

Homeless  (adj.)

“عميقا

Deeply  (adv.)

بارها و بارها

Over and over  (adv.)

پيچيده، مشكل

Complex  (adj.)

جايزه

Award  (n)

ارتقا دادن، تبليغ كردن

Promote   (v)

خيريه، صدقه

Charity   (n)

تجارت، معامله

Trade  (n)

آزار دادن

Annoy  (v)

ازدواج كردن

Marry (v)

ابتدايي، اوليه، مقدماتي

Elementary (adj.)

نا خوشايند، نا مطبوع

Unpleasant  (adj.)

متفاوت، مختلف

Various  (adj.)

گرفتن

Catch (v)

رسمي، اداري

Official  (adj.)

درد و رنج كشيدن

Suffer  (v)

مراقبت كردن (از)، علاقه داشتن

Care for (v)

جمع آوري كردن

Collect  (v)

اختصاص دادن، وقف كردن

Devote  (v)

مقدس

Holy  (adj.)

معني فارسي

واژه انگليسي

برتر، بالاتر

Superior  (adj.)

استنتاج منطقي

Deduction  (n)

داوطلبانه، بطور دلخواه، ارادي

Voluntary  (adj.)

صلح

Peace  (n)

تاثير، اثر

Impression  (n)

پايتخت

Capital  (n)

قلع، حلبي، قوطي

Tin  (n)

اجازه

Permission  (n)

فرار كردن

Run away  (v)

آموزش دادن، تمرين (ورزشي) كردن

Train  (v)

صومعه

Convent  (n)

آزمايش كردن

Experiment  (v)

برادري

Brotherhood  (n)

راهبه

Nun  (n)

نتيجه گيري كردن، به انتها رساندن

Conclude  (v)

گفتگو

Dialogue  (n)

بهم پيوستن، متصل كردن

Link (v)

نوشين، ساختن

Compose  (v)

تبليغ كردن، آگهي دادن

Advertise  (v)

قطعيت

Certainty  (n)

معني فارسي

واژه انگليسي

حمل و نقل

Transport  (n)

رمز و راز

mystery  (n)

پيشنهاد

Offer (n)

ملاحظه كردن، در نظر گرفتن، بررسي كردن

Consider (v)

عظيم

Massive  (adj.)

خانگي، داخلي

Domestic  (adj.)

ذهني، روحي

Mental  (adj.)

درآمد

Income  (n)

آغاز كردن، تاسيس كردن

Establish  (v)

برطرف كردن، برداشتن

Remove  (v)

شكست

Failure  (n)

مربوط به، علاقمند به

Concerned with  (adj.)

نگران

Concerned about  (adj.)

مواجه شدن

Face  (v)

شديد، غير عادي، نهايت

Extreme  (adj.)

صاف، هموار، راحت

Smooth  (adj.)

فراهم كردن

Provide  (v)

راهنما، دستور العمل

Instructions  (n)

زير گذر

Underpass  (n)

تصور، خيال

Imagination  (n)

لوگو مقاله 16

واژگان مهم زبان كنكور – قسمت سوم

واژگان مهم زبان كنكور   قسمت سوم

در اين مقاله نيز مانند نگارش قسمت هاي اول و دوم واژگان مهم كنكوري، به ارائه تعدادي از لغات پركاربرد كنكوري مي پردازيم. به عنوان يك پيشنهاد، براي درس زبان كنكور هر روز و حداقل روزي نيم ساعت مطالعه نماييد. مرور و تكرار واژگان، و البته بررسي كاربرد آنها در تست هاي استاندارد، شعاع دايره لغات شما را به شدت افزايش خواهد داد!

با توجه به بودجه بندي سوالات آزمون زبان كنكور، در صورتيكه دايره لغات وسيعي داشته باشيد مي توانيد در پاسخگويي به حداقل ۱۵ تست احتمال موفقيت خود را بطرز چشمگيري افزايش دهيد. بنابراين بايستي برنامه ريزي مناسبي براي يادگيري لغات داشت باشيد. ما هم با افتخار در كنار شما هستيم!

پيشنهاد مي شود تست هاي لغت، كلوزها و درك مطلب هايي كه در كانال تلگرام “زبان كنكور ۹۸ دكتر هوشيار” بطور روزانه و رايگان ارائه مي شود را بدقت مطالعه بفرماييد.

باز هم تاكيد مي كنيم، براي حفظ كردن لغات، مرور و تكرار واژگان بسيار بسيار ضروري است!!

  در جداول صفحات بعد، براي نشان دادن اسم از (n)، فعل (v)، صفت (adj.)، و قيد (adv.) استفاده شده است.

معني فارسي واژه انگليسي
ابتدايي، اساسي Basic  (adj.)
ًحتما For sure  (adv.)
اكثراً Mostly  (adv.)
مربوط، مفيد Relevant  (adj.)
اقتصاد Economy  (n)
توليد كردن، ساختن Manufacture  (v)
صنعت Industry  (n)
تجارت، معامله Trade  (n)
مثال زدن Exemplify  (v)
وجود داشتن Exist (v)
مشترك، متداول Common (adj.)
در حال رشد Growing  (adj.)
گم شده، مفقود Missing  (adj.)
خلاصه كردن Summarize (v)
ارزان Inexpensive (adj.)
تركيب كردن، به هم پيوستن Combine (v)
سرعت دادن (يا گرفتن) Speed up (v)
نياز داشتن Require  (v)
به روز كردن Update (v)
قابل تعويض، جايگزين، مترادف Interchangeable (adj.)
معني فارسي واژه انگليسي
عالي، بزرگ Great (adj.)
گروه خبري Newsgroup (n)
پيوسته، دائم Continuous (adj.)
مقصد Destination (n)
كاربر User  (n)
تمبر، مهر Stamp  (n)
كامپيوتر مركزي Server (n)
پاكت نامه Envelope (n)
وصل كردن، پيوست كردن Attach  (v)
انتقال دادن Transfer  (v)
تور (مثل تور ماهيگيري) Net  (n)
محاسبه كردن Compute (v)
اطلاعات، داده Data  (n)
چند رسانه اي Multimedia (n)
دسترسي داشتن Access  (v)
ارتش Army  (n)
دنبال مطلبي در كتاب گشتن Look up   (v)
عجله كردن Hurry  (v)
گپ زدن، صحبت (دوستانه) كردن Chat  (v)
معتاد Addict  (n)
معني فارسي واژه انگليسي
اضافي Addition  (n)
خريد Shopping  (n)
آموزش از راه دور Distance education  (n)
بيرون آمدن، چاپ شدن Come out  (v)
الكترومغناطيس Electromagnetic  (adj.)
بيشتر، دورتر Further  (adj.)
تقريبا” Nearly  (adj.)
فوتبال Soccer  (n)
باقي ماندن Remain (v)
اندازه گرفتن Measure  (v)
نمونه Sample  (n)
نازك Thin  (adj.)
ضخيم Thick  (adj.)
اشاره كردن، نشان دادن، دلالت كردن Indicate  (v)
مصنوعي، ساختگي Artificial  (adj.)
خلاق، با ابتكار Inventive  (adj.)
دست يافتن، رسيدن Reach  (v)
غلظت، تراكم Density  (n)
دوره، عصر Era  (n)
هدايت، راهنمايي، كمك Guidance  (n)

با آرزوي موفقيت و عالي شدن در آزمون زبان كنكور

گروه آموزشي دكتر هوشيار

لوگو-مقاله 15

واژگان مهم زبان کنکور –  قسمت دوم

واژگان مهم زبان کنکور – قسمت دوم

در این مقاله نیز مانند نگارش قسمت اول واژگان مهم زبان کنکور، به ارائه تعدادی از لغات پرکاربرد کنکوری می پردازیم. به عنوان یک پیشنهاد، برای درس زبان کنکور هر روز و حداقل روزی نیم ساعت را به مطالعه درس زبان اختصاص دهيد.

با توجه به بودجه بندی سوالات آزمون زبان کنکور، در صورتیکه دایره لغات وسیعی داشته باشید می توانید در پاسخگویی به حداقل ۱۵ تست احتمال موفقیت خود را بطرز چشمگیری افزایش دهید. اصولا فهم معني سوال يكي از اركان مهم پاسخگويي به تست هاي زبان كنكور است و متاسفانه اكثر اشتباهات در اين آزمون، ناشي از درك اشتباه مفهوم سوال مي باشد.

بنابراین بایستی برنامه ریزی مناسبی برای یادگیری لغات داشت باشید. ما هم با همين وب سايت گروه آموزشي هوشيار، كانال زبان كنكور ۹۸ دكتر هوشيار،  CD مجموعه ۹۰ دوره تست هاي كنكور سال هاي گذشته و همچنين مجموعه ۱۵ دوره اي آزمون هاي كنكور پيشين در کنار شما هستیم!

برای حفظ کردن لغات، مرور و تکرار واژگان بسیار بسیار ضروری است!!

  در جداول زير، برای نشان دادن اسم از (n)، فعل (v)، صفت (adj.)، و قید (adv.) استفاده شده است.

معنی فارسی

واژه انگلیسی

ممکن، محتمل

Probable  (adj.)

خوشبختانه

Fortunately  (adv.)

ناگهان

Suddenly  (adv.)

نرم، ملایم

Soft  (adj.)

امکان

Possibility (n)

چسبیدن، گیر کردن

Stick  (v)

واقعیت

Reality  (n)

جامد

Solid  (n)

نقشه کشیدن

Plan  (v)

ساختن

Construct (v)

شهری

urban (adj.)

فقیر

Poor  (adj.)

مقتصد، کم مصرف

Economical  (adj.)

صنعتی کردن

Industrialize (v)

مناسب

Appropriate (adj.)

استخراج کردن

Mine (v)

استخدام کردن

Employ (v)

مرتب کردن

Sort (v)

پرداخت کردن

Pay (v)

مشخص

Specific (adj.)

معنی فارسی

واژه انگلیسی

علاقه مند

Willing (adj.)

پیشگیری

Prevention (n)

پر حرف

Talkative (adj.)

کشاورزی

Farming (n)

آجر

Brick  (n)

تعطیلات

Vacation  (n)

اتحاد

union (n)

موضوع، مورد، شماره مجله

Issue (n)

استخدام کردن

Hire  (v)

شناختن، قبول کردن

Recognize  (v)

تخمین

Estimate  (n)

ترجیح دادن

Prefer  (v)

خویشاوند

Relative  (n)

راه کار

Strategy  (n)

ارتباط دادن

Relate  (v)

فرش

Carpet  (n)

مواجه شدن

Face  (v)

از عهده کاری برآمدن

Handle  (v)

دزدی و سرقت کردن

Rob  (v)

کشاورزی

Agriculture  (n)

معنی فارسی

واژه انگلیسی

سفر دریایی یا فضایی

Voyage  (n)

ماموریت، سفر کاری

Mission  (n)

غار

Cave  (n)

کشف کردن، بررسی کردن

Explore  (v)

انبوه، عظیم

Massive  (adj.)

اسرار آمیز

Mysterious  (adj.)

دور

Distant  (adj.)

قطب

Pole  (n)

مشاهده کردن، رعایت کردن

Observe (v)

به دور مداری گشتن

Orbit  (v)

شیوه، روش

Style  (n)

قبلی

Former  (adj.)

قابل ملاحظه

Considerable  (adj.)

خواب و رویا دیدن

Dream   (v)

قدیمی، باستانی

Ancient  (adj.)

معدنی

Mineral  (adj.)

شروع کردن، پرتاب کردن (ماهواره)

Launch  (v)

کاوشگر فضایی، جستجو

Probe  (n)

هم اتاقی

Roommate  (n)

بخش، قسمت، واحد اندازه گیری

Unit  (n)

          با آرزوی موفقیت و عالی شدن در آزمون زبان کنکور

گروه آموزشی دکتر هوشیار

لوگو - مقاله 14

واژگان مهم زبان کنکور – قسمت اول

واژگان مهم زبان کنکور – قسمت اول

با توجه به اهمیت یادگیری لغات در پاسخ به تست های آزمون زبان کنکور، در این مقاله به ارائه تعدادی از واژگان مهم کنکوری می پردازیم. در گرد آوری این لغات از کتاب های زبان انگلیسی دو سال آخر دبیرستان، سعی شده است تا حد امکان پراکندگی لغات در دروس و سال های مختلف حفظ گردد، تا داوطلبان عزیز دوره جامع تری از لغات مهم زبان کنکور را تجربه نمایند. در كانال زبان انگليسي كنكور ۹۸ دكتر هوشيار نيز بطور روزانه تست هاي مربوط به لغات و همچنين كلوز تست و درك مطلب كه شامل لغات فراواني مي باشند، ارائه مي گردد و مطالعه روزانه آنها قويا” به داوطلبان گرامي كنكور ۹۸ توصيه مي گردد.

پیشنهاد می شود زمان خاصی در طول روز را به مرور لغات زبان اختصاص دهید تا حافظه شما، عملکرد بهتری در نگهداری و بازیابی این کلمات از خود نشان دهد. بدون تردید تلاش شما در گسترش یادگیری دایره لغات، بطور مستقیم باعث افزایش توانایی و مهارت در پاسخ به تست های زبان کنکور خواهد شد. دوباره تاكيد مي گردد كه براي درس زبان كنكور، مطالعه روزانه تاثير شگفت انگيزي در افزايش درصد تست هاي صحيح شما خواهد داشت، و البته با توجه به ضعف عمومي داوطلبان كنكور در اين درس، افزايش درصد شما در اين آزمون تاثير شگرفي بر تراز و رتبه كل شما خواهد گذاشت.

پس از امروز تلاش خود را آغاز کنید!!

لازم به ذکر است که در جداول زير، برای نشان دادن اسم از (n)، فعل (v)، صفت (adj.)، و قید (adv.) استفاده شده است.

معنی فارسی

واژه انگلیسی

راحت

Comfortable (adj.)

به طور واضح

Clearly (adv.)

بدون واسطه، مستقیما

Directly (adv.)

جذاب

Attractive (adj.)

از روی قصد و عمد

On purpose

مکث کردن

Pause (v)

حرکت

Movement (n)

جو، فضای حاکم (بر جایی)

Atmosphere (n)

مزاحم کسی شدن

Disturb (v)

تماس گرفتن

Contact (v)

مضطرب، نگران

Anxious (adj.)

افتتاحیه

Opening (adj.)

مثبت، قطعی

Positive (adj.)

واکنش نشان دادن

React (v)

اعتماد (به نفس)

confidence

معرفی کردن

Introduce (v)

ارتباط برقرار کردن

Communicate (v)

احترام گذاشتن

Respect (v)

ترسیدن

Fear (v)

ترسناک

Fearful (adj.)

معنی فارسی

واژه انگلیسی

جهانی

Global (adj.)

اگزوز ماشین

Exhaust (n)

شمسی

Solar (adj.)

اقیانوس

Ocean (n)

زباله

Trash (n)

انقراض

Extinction (n)

گلخانه

Greenhouse (n)

سیم

Wire (n)

بالا آمدن، طلوع کردن (خورشید)

Rise (v)

نابود کردن

Destroy (v)

گیاه

Plant (n)

کاشتن (گیاه)

Plant (v)

زغال سنگ

Coal (n)

دولت

Government (n)

تنبیه کردن

Punish (v)

پوسته (لایه) زمین

Crust (n)

کمک کردن

Aid (v)

نجات دادن

Survive (v)

مکان یابی کردن

Locate (v)

پس لرزه

Aftershock (n)

معنی فارسی

واژه انگلیسی

فشار

Pressure (n)

چارچوب (ورودی) در

Doorway (n)

مایع

Liquid (n)

با سر و صدا لرزیدن یا لرزاندن

Rattle (v)

محتمل، ممکن

Probable (adj.)

غیر ممکن

Impossible (adj.)

خوشبختانه

Luckily (adj.)

مرکز

Center (n)

تشکیل دادن

Make up (v)

رخ دادن، بوقوع پیوستن

Occur (v)

وسیله، ابزار

Instrument (n)

کاملا

Entirely (adj.)

لاغر، باریک

Thin (adj.)

ضبط کردن

Record (v)

وحشتناک

Terrible (adj.)

جدا

Separate (adj.)

علامت گذاری، نقطه گذاری

Punctuation (v)

رمان

Novel (n)

صخره

Rock (n)

زبان (انسان)

Tongue (n)

زبان کنکور

زبان کنکور

زبان کنکور

زبان کنکور

با آرزوی موفقیت و عالی شدن در آزمون زبان کنکور

گروه آموزشی دکتر هوشیار

با اشتراک در گروه تلگرام از آخرین اخبار ما مطلع شوید.

شبکه های اجتماعی

تماس

شنبه تا چهارشنبه۲۱:۰۰ - ۰۹:۰۰
شماره تماس پخش تهران و شهرستان (ارسال رايگان براي شهر تهران): ۰۲۱۶۶۹۶۶۹۰۸۰۲۱۶۶۹۷۹۰۰۰

تماس

شنبه تا چهارشنبه۲۱:۰۰ - ۰۹:۰۰
شماره تماس پشتيباني علمي و فني :۰۹۹۰۱۰۳۱۶۲۹