وبلاگ

لوگو - مقاله 14

واژگان مهم زبان کنکور – قسمت اول

واژگان مهم زبان کنکور – قسمت اول

با توجه به اهمیت یادگیری لغات در پاسخ به تست های آزمون زبان کنکور، در این مقاله به ارائه تعدادی از واژگان مهم کنکوری می پردازیم. در گرد آوری این لغات از کتاب های زبان انگلیسی دو سال آخر دبیرستان، سعی شده است تا حد امکان پراکندگی لغات در دروس و سال های مختلف حفظ گردد، تا داوطلبان عزیز دوره جامع تری از لغات مهم زبان کنکور را تجربه نمایند. در كانال زبان انگليسي كنكور ۹۸ دكتر هوشيار نيز بطور روزانه تست هاي مربوط به لغات و همچنين كلوز تست و درك مطلب كه شامل لغات فراواني مي باشند، ارائه مي گردد و مطالعه روزانه آنها قويا” به داوطلبان گرامي كنكور ۹۸ توصيه مي گردد.

پیشنهاد می شود زمان خاصی در طول روز را به مرور لغات زبان اختصاص دهید تا حافظه شما، عملکرد بهتری در نگهداری و بازیابی این کلمات از خود نشان دهد. بدون تردید تلاش شما در گسترش یادگیری دایره لغات، بطور مستقیم باعث افزایش توانایی و مهارت در پاسخ به تست های زبان کنکور خواهد شد. دوباره تاكيد مي گردد كه براي درس زبان كنكور، مطالعه روزانه تاثير شگفت انگيزي در افزايش درصد تست هاي صحيح شما خواهد داشت، و البته با توجه به ضعف عمومي داوطلبان كنكور در اين درس، افزايش درصد شما در اين آزمون تاثير شگرفي بر تراز و رتبه كل شما خواهد گذاشت.

پس از امروز تلاش خود را آغاز کنید!!

لازم به ذکر است که در جداول زير، برای نشان دادن اسم از (n)، فعل (v)، صفت (adj.)، و قید (adv.) استفاده شده است.

معنی فارسی

واژه انگلیسی

راحت

Comfortable (adj.)

به طور واضح

Clearly (adv.)

بدون واسطه، مستقیما

Directly (adv.)

جذاب

Attractive (adj.)

از روی قصد و عمد

On purpose

مکث کردن

Pause (v)

حرکت

Movement (n)

جو، فضای حاکم (بر جایی)

Atmosphere (n)

مزاحم کسی شدن

Disturb (v)

تماس گرفتن

Contact (v)

مضطرب، نگران

Anxious (adj.)

افتتاحیه

Opening (adj.)

مثبت، قطعی

Positive (adj.)

واکنش نشان دادن

React (v)

اعتماد (به نفس)

confidence

معرفی کردن

Introduce (v)

ارتباط برقرار کردن

Communicate (v)

احترام گذاشتن

Respect (v)

ترسیدن

Fear (v)

ترسناک

Fearful (adj.)

معنی فارسی

واژه انگلیسی

جهانی

Global (adj.)

اگزوز ماشین

Exhaust (n)

شمسی

Solar (adj.)

اقیانوس

Ocean (n)

زباله

Trash (n)

انقراض

Extinction (n)

گلخانه

Greenhouse (n)

سیم

Wire (n)

بالا آمدن، طلوع کردن (خورشید)

Rise (v)

نابود کردن

Destroy (v)

گیاه

Plant (n)

کاشتن (گیاه)

Plant (v)

زغال سنگ

Coal (n)

دولت

Government (n)

تنبیه کردن

Punish (v)

پوسته (لایه) زمین

Crust (n)

کمک کردن

Aid (v)

نجات دادن

Survive (v)

مکان یابی کردن

Locate (v)

پس لرزه

Aftershock (n)

معنی فارسی

واژه انگلیسی

فشار

Pressure (n)

چارچوب (ورودی) در

Doorway (n)

مایع

Liquid (n)

با سر و صدا لرزیدن یا لرزاندن

Rattle (v)

محتمل، ممکن

Probable (adj.)

غیر ممکن

Impossible (adj.)

خوشبختانه

Luckily (adj.)

مرکز

Center (n)

تشکیل دادن

Make up (v)

رخ دادن، بوقوع پیوستن

Occur (v)

وسیله، ابزار

Instrument (n)

کاملا

Entirely (adj.)

لاغر، باریک

Thin (adj.)

ضبط کردن

Record (v)

وحشتناک

Terrible (adj.)

جدا

Separate (adj.)

علامت گذاری، نقطه گذاری

Punctuation (v)

رمان

Novel (n)

صخره

Rock (n)

زبان (انسان)

Tongue (n)

زبان کنکور

زبان کنکور

زبان کنکور

زبان کنکور

با آرزوی موفقیت و عالی شدن در آزمون زبان کنکور

گروه آموزشی دکتر هوشیار

P-13a

روش پاسخگویی به تست های کلوز (Cloze Test) زبان کنکور – قسمت دوم

روش پاسخگویی به تست های کلوز (Cloze Test)  زبان کنکور  قسمت دوم

در ادامه مقاله قبل در زمینه روش پاسخگویی به تست های کلوز زبان کنکور (قسمت اول)، در این مقاله به تمرین بیشتر در مورد این گروه سوالات می پردازیم. برای این مقاله نیز از آزمون های واقعی زبان کنکور سال های قبل رشته های علوم تجربی، ریاضی و انسانی استفاده شده تا خواننده گرامی در کنار کار بر روی کلوز تست، دانش کافی در مورد سطح این تست ها را نیز کسب نماید.

همانگونه که در قبلا ذکر شد، تسلط به لغات بیشتر، تمرین تمرکز حین خواندن متون زبان انگلیسی، و همچنین افزایش اعتماد به نفس در نتیجه ممارست بر تعداد زیاد کلوز تست در سطح واقعی آزمون، شما عزیزان را در موفقیت هر چه بیشتر در این بخش از آزمون زبان کنکور کمک خواهد نمود.

توصیه می شود قبل از مطالعه پاسخ ها، هر یک از سه کلوز تست زیر را بین ۴ تا ۵ دقیقه پاسخ داده و سپس جواب های خود را با گزینه های صحیح مقایسه نمایید.

 

Cloze Test No. 1

Direction: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.

 

  Wages, or salaries as they are also called, are payments by employers to their employees in return for work. Sometimes they are ……(۱)…… on time – the worker being paid at a rate of so much an hour or so much a week, and sometimes they are paid for the ………(۲)……… produced – a shirt maker, for example, is being paid so much for every shirt made. Wages are paid in money, but sometimes they ………(۳)……… payments in kind, as when a caretaker is provided with a rent – free house. This type of payment is ……(۴)…….. controlled by law, ……(۵)…… the worker is protected against a bad employer who might try to pay all or nearly all this wage in kind.

 1.   ۱) passed                             ۲) crossed

       ۳) based                              ۴) awarded

 1.    ۱) individuals                       ۲) sources

       ۳) features                           ۴) articles

 1.    ۱) devote                            ۲) require

       ۳) include                            ۴) influence

 1.    ۱) Socially                           ۲) strictly

        ۳) straightly                        ۴) similarly

 1.    ۱) for                                 ۲) so that

        ۳) so as                              ۴) in order to

ترجمه کلوز تست شماره ۱

دستمزد که حقوق هم نامیده می شود، مبلغی است که از جانب کارفرمایان به کارگران در ازای کار آن ها پرداخت می شود. بعضی وقت ها حقوق ها بر اساس زمان کاری پرداخت می شوند. به یک کارگر به ازای هر ساعت و یا هر هفته­ی کاری مبلغی پرداخت می شود. بعضی اوقات به کارگران به خاطر کالاهای تولید شده حقوق داده می شود، برای مثال به یک پیراهن دوز مبلغی به ازای هر پیراهنی که می دوزد پرداخت می شود. دستمزدها به صورت پول داده می شود، اما بعضی وقت ها شامل پرداختهای غیر نقدی می باشد، درست همچون زمانی که برای یک سرایدار، خانه ی بدون اجاره فراهم می شود، این نوع پرداخت به شدت  توسط قانون کنترل می شود، به این منظور که کارگر در برابر کارفرمای بدی که تلاش دارد تمام و یا تقریباً همه دستمزد را به صورت غیر نقدی پرداخت کند، محافظت شود.

۱- گزینه «۳» پاسخ صحیح است.

۱) انتقال دادن ۲) عبور کردن
۳) بر اساس بودن ۴) اهدا کردن

۲- گزینه «۳» پاسخ صحیح است.

۱) افراد ۲) منابع
۳) ویژگی ها ۴) کالاها

۳- گزینه «۳» پاسخ صحیح است.

۱) وقف کردن- اختصاص دادن ۲) احتیاج داشتن
۳) شامل شدن ۴) اثر گذاشتن

۴- گزینه «۲» پاسخ صحیح است.

۱) به طور اجتماعی ۲) به شدت
۳) مستقیماً ۴) به طور مشابه

۵- گزینه «۲» پاسخ صحیح است.

با توجه به فرم جمله، از so that برای ارتباط دو جمله استفاده می شود.

 

 

Cloze Test No. 2

Direction: Questions 13-17 are related to the following passage. Read the passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4). Then mark your answer sheet.

 

  Why some very god students often fail exams was recently studied by a professor of psychology. Professor Iris Fodor conducted some ……(۱)…….. on the anxiety of some students before taking exams. He ……(۲)…….. that many students fail exams because they become ……(۳)…….. nervous and can not think ……(۴)…… , although they have studies hard, they are afraid of whatever is on the exam . Therefore those who are ……(۵)…….. forget everything they have studied.

       ۱٫   ۱) carefully                                ۲) previously

      ۳) anxiously                               ۴) really

 1.  ۱) comparison                            ۲) direction

      ۳) expectation                            ۴) information

 1.   ۱) Because                                ۲) However

       ۳) Therefore                              ۴) Although

 1.    ۱) predict                                 ۲) understand

        ۳) enhance                               ۴) ignore

 1.     ۱) different                               ۲) social

         ۳) artificial                                ۴) extra

ترجمه کلوز تست شماره ۲

این که چرا برخی از دانش آموزان خیلی خوب، اغلب در امتحانات مردود می شوند. اخیرا توسط یک استاد روان شناسی مورد مطالعه قرار گرفت. پروفسور آیریس فودور تحقیقی را بر روی اضطراب تعدادی از دانش آموزان قبل از امتحان انجام داد. او بیان کرد که بسیاری از دانش آموزان مردود می شوند چون به شدت مضطرب شده و نمی توانند فکر کنند. به علاوه، اگرچه بسیار درس خوانده اند ولی از آنچه در امتحان است می ترسند. بنابراین آن هایی که مضطرب هستند، هر چیزی را که خوانده اند فراموش می کنند.

 

 

۱- گزینه «۱»  پاسخ صحیح است.

۱) تحقیق ۲) ژست ۳) آموزش ۴) فرآیند

 

۲- گزینه «۳» پاسخ صحیح است.

۱) افزایش دادن ۲) به صدا درآوردن ۳) بیان کردن ۴) اندازه گیری کردن

۳- گزینه «۴» پاسخ صحیح است.

۱) به نرمی ۲) به جای هم ۳) دقیقاً ۴) به شدت

۴- گزینه «۴» پاسخ صحیح است.

۱) حتی با این وجود  ۲) زیرا ۳) که آیا ۴) به علاوه

۵- گزینه «۳» پاسخ صحیح است.

۱) روستایی

 

۲) بی مصرف ۳) عصبی، مضطرب ۴) نامربوط

 

 

Cloze test No. 3

Directions: Read the passage and decide which choice (1), (2), (3) or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.

  

   Little boys are usually active. They do things. Much of the time, girls sit together and talk. When children grow up, nothing ……(۱)….. changes. Men usually do things together or they talk about activities such as sports and cars. They talk to give or get ……(۲)…… But for women, people and feelings are more important. Women often talk to show interest and emotions. ……(۳)…. a man and a woman speak the same language, sometimes they don’t ……(۴).…. each other. Men’s talk and women’s talk are almost tow ……(۵).…. languages. But maybe men and women will know each other if they realize the differences in speech.

 1.  ۱) carefully                              ۲) previously

     ۳) anxiously                              ۴) really

 1.  ۱) comparison                          ۲) direction

      ۳) expectation                         ۴) information

 1.  ۱) Because                              ۲) However

      ۳) Therefore                            ۴) Although

 1.   ۱) predict                               ۲) understand

       ۳) enhance                             ۴) ignore

 1.    ۱) different                            ۲) social

        ۳) artificial                              ۴) extra

 ترجمه کلوز تست شماره ۳

پسر بچه ها معمولا فعالند. آنها کارها را انجام می دهند. بیشتر اوقات دختر بچه ها دور هم نشسته و صحبت می کنند. وقتی بچه ها بزرگ می شوند هیچ چیز واقعا تغییر نمی کند. مردان معمولا کارها را باهم انجام می دهند یا در مورد فعالیت هایی مثل ورزش و اتومبیل صحبت می کنند. آنها صحبت می کنند تا اطلاعاتی را بدست آورده یا ارائه دهند. اما برای زنان افراد و احساسات مهم تر هستند. زنان اغلب صحبت می کنند تا علاقه و احساسات را نشان دهند. اگر چه مردان و زنان به زبانی مشابه صحبت می کنند ولی بعضی اوقات آنها همدیگر را درک نمی کنند. صحبت مردان و صحبت زنان  تقریبا دو زبان متفاوتند. اما شاید مردان و زنان اگر تفاوت های گفتاری را درک کنند همدیگر را بشناسند.

 

۱- گزینه «۴» پاسخ صحیح است.

۱) با دقت ۲) قبلا ۳) با نگرانی ۴) واقعا

۲- گزینه «۴» پاسخ صحیح است.

۱) مقایسه ۲) سمت ۳) انتظار ۴) اطلاعات

۳- گزینه «۴» پاسخ صحیح است.

۱) زیرا ۲) با این حال ۳) بنابراین ۴) اگر چه

۴- گزینه «۲» پاسخ صحیح است.

۱) پیش بینی کردن ۲) درک کردن ۳) افزایش ۴) نادیده گرفتن

۵- گزینه «۱» پاسخ صحیح است.

۱) متفاوت ۲) اجنماعی ۳) تصنعی ۴) اضافی

با آرزوی موفقیت و عالی شدن در آزمون زبان کنکور

   گروه آموزشی دکتر هوشیار

 

photo_2018-07-02_14-23-4221

معرفی لوح فشرده (CD) زبان کنکور دکتر هوشیار

معرفی لوح فشرده (CD) زبان کنکور دکتر هوشیار

برای آشنایی بیشتر شما عزیزان، در این نوشتار می خواهیم با معرفي لوح فشرده زبان كنكور دكتر هوشيار، توضیح بیشتری درباره محتویات و قابلیتهای اين CD زبان کنکور بدهیم.

البته در داخل وب سایت توضیحات کلی راجع به این نرم افزار و همچنين ویدئويي در مورد مرور مطالب گنجانده شده در این پکیج و نحوه کار با آن آورده شده، لیکن به منظور بیان جزییات بیشتر و بنا به درخواست تعدادی از داوطلبان گرامی، اقدام به نگارش این مقاله شده است.

 

ايده اصلي نرم افزار

ایده اساسی پدید آورنده این مجموعه، تجربه تدریس چند ساله زبان کنکور در زمینه تاثیر مستقیم تمرین تست های واقعی زبان کنکور بر افزایش چشمگیر درصد این درس در آزمون کنکور بوده است. اين ايده بر اصل “آموزش در حين تمرين” استوار است و امروزه در زمره پربازده ترين ايده هاي آموزشي دنيا بشمار مي رود.

 

محتويات نرم افزار

در یک دید کلی، بسته نرم افزار زبان کنکور هوشیار حاوی ۹۰ دوره تست های کنکور آزمون های سال های گذشته از سال ۱۳۷۶ تا کنون، در مجموع بيش از ۲۲۰۰ تست كاملا استاندارد، به همراه پاسخ های تشریحی و کلیدی تست ها، فايل حاوي خلاصه گرامر كنكور و همچنین، قابلیت انجام آزمون مجازی براي ۵۲ آزمون اخير زبان كنكور می باشد.

 

داوطلباني كه مي توانند از اين مجموعه استفاده كنند …

با توجه به نزدیکی سطح سوالات زبان در آزمون کنکور، در این مجموعه هر سه رشته علوم ریاضی، علوم تجربی و علوم انسانی گنجانده شده تا داوطلبین هر کدام از این رشته ها، بتوانند از تمامی مطالب آورده شده در CD استفاده نمایند. بنابراین، داوطلب هر رشته که باشید کل محتویات این مجموعه نرم افزاری برای شما کاربرد خواهد داشت و كمك قابل توجهي به افزايش درصد پاسخ هاي صحيح آزمون زبان كنكور شما خواهد نمود.

 

درباره گرامر …

در ضمن علاوه بر وجود پاسخ های کاملا تشریحی و شرح نکات گرامری، ترجمه لغات و همچنین ترجمه کل متن و پاسخ تست ها، فایلی حاوی خلاصه نکات گرامری پرکاربرد در تست های کنکور سالهای اخیر برای مطالعه بیشتر شما داوطلب گرامی آورده شده است. در شکل زير نمونه ای از پاسخ های تشریحی با فرمت قرارداده شده در این لوح فشرده آورده شده است.

 

فرمت نوشتاري ثابت …

توضیح اینکه در تمام آزمون های گنجانده شده در این CD، سعی شده است تا از فرمت ثابت رنگ بندی و نوشتاری برای آیتم های مختلف استفاده شود تا ضمن سهولت در مطالعه، از خستگی دهنی مرور مطالب جلوگیری به عمل آید.

 

زبان کنکور

صفحه اصلی نرم افزار

پس از اجرا نمودن نرم افزار، صفحه اصلی شامل پنجره های مربوط به کنکور دانشگاه های سراسری و آزاد رشته های علوم ریاضی، علوم تجربی و علوم انسانی، به همراه آیتم های مربوط به باز شدن فایل تست های اضافی کنکور دانشگاه آزاد سالهای قبل از سال ۸۸ و پاسخ های کلیدی مربوطه، و در نهایت درگاه فعال سازی نکات گرامری پرکاربرد مطابق شکل صفحه بعد باز می شود.

با انتخاب هریک از این پنجره ها و یا درگاه های ورود، صفحات جدید حاوی متون تست ها و پاسخ های مربوطه، و یا آزمون های مجازی گشوده می شوند.

 

زبان کنکور

 

با انتخاب هر یک از پنجره های مربوط به رشته های مندرج در صفحه اصلی، صفحه ای حاوی آزمون های مربوط به رشته فوق در سال های قبل، با قابلیت انتخاب متن تست، پاسخ تشریحی و یا آزمون مجازی هر یک از سال ها ظاهر خواهد شد:

 

زبان کنکور

قسمت متن و پاسخ تشريحي تست ها

با انتخاب هریک از آیکون های مربوط به متن تست ها، بعنوان نمونه آیکون “کنکور سراسری رشته ریاضی سال ۹۶“، متن تست مربوطه در صفحه جداگانه ای (مشابه شکل زیر) گشوده می شود.

 

زبان کنکور

 

متعاقبا با انتخاب آیکون مربوط به “پاسخ تشریحی” متناظر با آزمون فوق، صفحه مربوط به پاسخ تشریحی مطابق آنچه در ابتدای مقاله نشانداده شد، نمایش داده می شود.

اما توصیه اینجانب به داوطلبان عزیز این است که قبل از گشودن صفحات مربوط به متن و پاسخ تشریحی هر آزمون، آیکون “آزمون مجازی” را فعال نموده و میزان توانایی خود را در پاسخگویی به تست ها بسنجند. به اين ترتيب بعد از چند دوره آزمون مجازي، به ميزان افزايش مهارت و تسلط خود در پاسخگويي به تست هاي زبان كنكور پي خواهيد برد.

آزمون هاي مجازي

با توجه به اینکه آزمون های مجازی قرار داده شده در این پکیج، قابلیت کنترل زمان پاسخگویی و ارائه درصد پاسخ های صحیح را دارند، و از طرفی آزمون های قرارگرفته در این بسته همگی آزمون های کنکور واقعی سال های گذشته می باشند، پاسخ به این آزمون های مجازی می تواند بنحو غیر قابل باوری در افزایش توانایی و مهارت و مخصوصا سرعت تست زنی در آزمون اصلی زبان کنکور داوطلبان گرامی موثر باشد. نمونه ای از این آزمون های مجازی در اشکال صفحات بعد آورده شده است.

 

زبان کنکور

نمونه تست آزمون مجازي

 

زبان کنکور

 

زبان کنکور

واكنش نرم افزار به صحيح يا غلط بودن هر تست

 

زبان کنکور

 

زبان کنکور

خلاصه عملكرد داوطلب در انتهاي يك آزمون مجازي

 

زبان کنکور

 

پس از انجام آزمون…

همانگونه که مشاهده می گردد، مطابق شکل آخر، در هر زمان می توان با انتخاب گزینه Outline… خلاصه نتایج پاسخگویی به تست ها تا لحظه مورد نطر را مشاهده نمود.

همچنین پس از اتمام پاسخگویی به هر آزمون و مشاهده نتیجه و درصد پاسخ های صحیح، با انتخاب گزینه Review می توانید شرح کار خود در پاسخگویی به هر تست آزمون را ملاحظه بقرمایید. اين گزينه به شما كمك مي نمايد تا بيشتر روي نقاط ضعف خود در آزمون ها تمركز و تلاش نموده و بازدهي خود را آزمون به آزمون بيشتر نماييد.

 

پاسخ هاي كليدي …

در مورد تست ها و پاسخ های کلیدی مربوط به آزمون های دانشگاه آزاد سال ها قبل از ۸۸، با انتخاب هریک از آیکون های مربوطه صفحات مورد نظر قابل مشاهده اند. بعنوان نمونه در شکل زیر پاسخ کلیدی یکی از آزمون ها نشان داده شده است.

 

زبان کنکور

فايل نكات گرامري

در نهایت برای مطالعه نکات تستی گرامری، با انتخاب آیکون پایین صفحه مرور کلی مطالب گرامری ظاهر می شود. هر چند که در حین پاسخ تشریحی هر آزمون نیز، نکات فوق به طور مبسوط ذکر شده اند.

نمونه ای از این فایل در صفحه بعد آورده شده است.

 

زبان کنکور

 

 سفارش اين پكيج (۹۰ دوره آزمون) ….

  مجموعه  ٩٠ دوره ای زبان كنكور دكتر هوشيار (با قیمت ۳۵ هزار تومان در تخفيف ويژه) را می توانید از طریق كانال زبان كنكور ۹۸ هوشيار به آدرس                                     ( zabanenglishekonkoor@ ) ،  وب سایت دکتر هوشیار و یا فروشگاه هایی که شماره تماس آنها در اينجا ذکر گردیده، خریداری نمایید:

 فروشگاه كتاب جم  (خيابان انقلاب)                   ۰۲۱۶۶۹۷۹۰۰۰

  فروشگاه كتاب گلريزان  (ميدان انقلاب)            ۰۲۱۶۶۹۶۸۰۲۸

 بانك كتاب برنا   (ميدان انقلاب)                         ۰۲۱۶۶۹۶۶۹۰۸

فروشگاه كتاب پيشرو   (تجريش)                      ۰۲۱۲۲۷۰۱۶۸۲ 

همچنين می توانيد با ارسال عكس فیش واریزی  به مبلغ ۳۵ هزار تومان  (بعلاوه ۱۰ هزار تومان برای هزینه ارسال) به شماره کارت

۶۳۶۲ ۱۴۱۰ ۸۴۱۶ ۷۹۳۲

بانک آینده بنام آقای سیامك هوشیار, بهمراه نام و آدرس کامل به تلگرام يا واتس آپ به شماره

۰۹۱۲۱۰۳۱۶۲۹

پکیج CD مجموعه فوق را دریافت نمایيد. مجددا تاكيد مي شود كه اين مجموعه كاملترين محصول گروه آموزشي هوشيار براي زبان كنكور مي باشد.

 

با آرزوی موفقیت و عالی شدن در آزمون زبان کنکور

گروه آموزشی دکتر هوشیار

لوگو-درك مطلب-4

تست های درک مطلب زبان کنکور – قسمت چهارم

تست های درک مطلب زبان کنکور  قسمت چهارم

به منظور افزایش مهارت شما عزیزان در قسمت تست های درک مطلب زبان کنکور در این مقاله دوباره به بررسی یک نمونه دیگر از این متون می پردازیم.

لازم به ذکر است که در این سری مقالات از زبان کنکور، سعی می شود که بر روی متون قدری مشکل تر از متون متداول در آزمون های علوم ریاضی، تجربی و انسانی مطالعه شود تا به ارتقاء توانایی و اعتماد به نفس شما عریران در پاسخگویی به این گونه تست های زبان کنکور، کمک نماید.

درباره اين متن

این متن به بحث درباره گیاه بامبو می پردازد. باز هم تاکید می کنیم که قبل از مطالعه تحلیل، ترجمه متن و پاسخ تست ها، با مطالعه دقیق متن زبان کنکور، پاسخ های پیشنهادی خود را در گوشه ای یادداشت نمایید و سپس با پاسخ های صحیح ارائه شده در انتها مقایسه کنید. کل زمان خواندن متن و پاسخ به تست ها برای این متن، ۸ دقیقه منظور گردد.

نكات مهم حين خواندن متن

در طول خواندن متن، از هر چه در دایره لغات ذهن خود دارید استفاده کنید. اگر لغتی را قبلا دیده اید ولی معنی آن را بخاطر نمی آورید، در جایی یادداشت کنید که پس از اتمام زمان پاسخگویی، حتما معنی آن را پیدا نموده و دوباره در جای بکار رفته در متن، ترجمه کل جمله را انجام دهید.

با این تکنیک که به آن “فراگیری لغات در کاربرد” می گویند، معنی آن کلمه را هیچ وقت فراموش نخواهید کرد.

بهر حال درک مطلب، یکی از بخش های مهم با تعداد تست های زیاد در آزمون زبان کنکور بوده و هر چه شما بیشتر روی آن وقت و انرژی صرف کنید، در نتیجه نهایی شما اثر بسیار خوبی خواهد داشت.

پیشنهاد می شود از متون کنکورهای سال های گذشته که با ترجمه کامل و پاسخ های تشریحی در مجموعه CD زبان کنکور هوشیار گردآوری شده، استفاده نموده و مهارت خود را در این بخش تا حد امکان افزایش دهید.

متن درك مطلب اين قسمت:

Part C: Reading Comprehension

Directions: In this part of the test, you will read two passages. Each passage is followed by four questions. Answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark your answer sheet.

PASSAGE 4:

Bamboo is a type of grass.  It comes in a wide variety of forms, ranging in height from 30 centimeters to more than 40 meters. It is also the world’s fastest-growing woody plant; some species can grow more than a meter in a day.

Bamboo’s ecological root extends beyond providing food and habitat for animals. Bamboo tends to grow in stands made up of groups of individual plants that grow from root systems known as rhizomes.

Its extensive rhizome systems, which lie in the top layers of the soil, are crucial in preventing soil erosion. And there is growing evidence that bamboo plays an important part in determining forest structure and dynamics.

“Bamboo’s pattern of mass flowering and mass death leaves behind large areas of dry biomass that attract wildfire,” says Kapos.

“When these burn, they create patches of open ground within the forest far bigger than would he left by a fallen tree”.

Patchiness helps to preserve diversity because certain plant species do better during the early stages of regeneration when there are gaps in the canopy.

However, bamboo’s most immediate significance lies in its economic value. Modem processing techniques mean that it can be used in a variety of ways, for example, as flooring and laminates.

One of the fastest growing bamboo products is paper.

Twenty-five percent of paper produced in India is made from bamboo fiber, and in Brazil, 100,000 hectares of bamboo are grown for its production. Of course, bamboo’s main function has always been in domestic applications, and as a locally traded commodity it’s worth about $4.5 billion annually.

Because of its versatility, flexibility and strength (its tensile strength compares to that of some steel), it has traditionally been used in construction. Today, more than one billion people worldwide live in bamboo houses.

Bamboo is often the only readily available raw material for people in many developing countries, says Chris Stapleton, a research associate at the Royal Botanic Gardens.

“Bamboo can be harvested from forest areas or grown quickly elsewhere, and then converted simply without expensive machinery or facilities,” he says.

“In this way, it contributes substantially to poverty alleviation and wealth creation.”

 

 1. Which of the following best describes the relationship of the second paragraph to the first one?

۱) It moderates the degree of the significance attached to bamboo in the first paragraph by way of reference to scientific evidence.

۲) It cites examples of human misuse of bamboo, which is likely to impair its ecological role described in the first paragraph.

۳) It moves on to another application domain of bamboo in addition to the one discussed in the first paragraph

۴) It provides tangible examples for each claim made about the utility of bamboo in the first paragraph.

 1. All of the following are true about bamboo EXCEPT that it …………..

۱) endangers animals’ life in forests by creating gaps in the canopy

۲) is instrumental in contributing to forest dynamics

۳) is used by some animals for shelter

۴) helps protect soil from erosion

 1. Why has the author referred to India and Brazil in paragraph 2?

۱) Because they both use bambo·o to fight poverty

۲) Because they both grow the largest amount of bamboo globally

۳) Because they both support the assertion that one of the fastest growing bamboo products is paper

۴) Because they both make the most economic use of bamboo by exporting it for paper production in other countries

 1. The word “that” in paragraph 2 refers to …………..

۱) tensile strength                                   ۲) commodity

۳) versatility                                              ۴) bamboo

 1. The tone of the passage could best be described as ………….. .

۱) critical and demanding

۲) favorable and supportive

۳) scholarly and concerned

۴) skeptical and questioning

تحلیل متن 

مطابق معمول تست های درک مطلب، در این متن نیز با کلمات ظاهرا پیچیده و عجیبی مانند rhizomes (به معنی ساقه های زیرزمینی ریشه مانند) مواجه می شوید که همانطوریکه قبلا توضیح داده شد، مفهوم این نوع کلمات با استفاده از معنی و مفهوم کلی جمله یا پاراگراف، قابل تشخیص می باشند.

در این متن به بررسی آثار زیست محیطی و اقتصادی گیاه بامو پرداخته شده و همانطوریکه مشاهده می شود، حجم وسیعی از اطلاعات به خواننده داده شده است.

در اینگونه متن ها، لازم نیست تمرکز خود را به فهم دقیق مطالب غلمی ارائه شده معطوف نمایید، بلکه با مرور سریع موارد فوق قادر خواهید بود بسرعت سوالات مطرح شده در هر موضوع را پاسخ داده و از کمبود وقت جلوگیری نمایید.

بخاطر داشته باشید که با توجه به اینکه زبان انگلیسی معمولا آخرین درسی است که در آزمون عمومی کنکور به سراغ آن می روید، به احتمال زیاد زمانی برای از دست دادن در اختیار نخواهید داشت!!

پس دوباره ممارست و تمرین برای پاسخگویی سریع تست ها و موفقیت در آزمون زبان کنکور را تاکید می نماییم.

ترجمه متن 

توضیح اینکه در ترجمه متن، قسمتهایی که در متن نیست ولی برای توضیح بیشتر آورده شده به رنگ سبز نوشته شده اند.

بامبو (چوب خیزران) نوعی علف می باشد. آن (بامبو) با اشکال متنوع بسیاری وجود دارد، که از لحاظ ارتفاعی از ۳۰ سانتی‌متر تا بیش از ۴۰ متر دامنه دارند.

آن همچنین سریع‌ترین گیاه چوبی جهان از لحاظ رشد است؛ برخی از گونه‌ها می‌توانند در روز بیش از یک متر رشد کنند.

ریشة بوم شناختی (اکولوژیک) بامبو فراتر از فراهم کردن غذا و محل زندگی حیوانات وسعت دارد.

بامبو تمایل به رشد در دسته هایی که از گروه‌های گیاهان انفرادی تشکیل شده‌اند و از (طریق) سیستم‌های ریشه‌ای تحت عنوان ساقه‌های زیرزمینی (rhizomes) رشد می‌کنند، دارد.

سیستم‌های ساقه‌های زیرزمینی گستردۀ آنها که در لایه‌های بالایی خاک قرار می‌گیرند، در جلوگیری از فرسایش خاک نقش حیاتی دارند. و شواهد رو به رشدی وجود دارد دال بر اینکه بامبو نقش مهمی در تعیین ساختار و پویایی جنگلی ایفا می‌نماید.

کاپوس (Kapos) می‌گوید:

“الگوی گل‌‌دهی فراوان و مرگ انبوه بامبو، مناطق وسیعی از زیست توده‌های (biomass) خشک را باقی می‌گذارد که باعث جذب آتش سریع می‌شود”

“زمانی که اینها می‌سوزند، در جنگل قطعاتی از زمین‌هایی باز (خالی از درخت) که خیلی بزرگتر از قطعاتی است که به‌وسیلۀ یک درخت قطع شده به جای می‌ماند، ایجاد می‌کنند.”

این زمین‌های باز به حفظ تنوع کمک می‌کنند چرا که گونه‌های گیاهی خاصی طی مراحل اولیه باززایی (تولید تازه) زمانی که شکاف‌هایی در تاج پوشش گیاهی (canopy) جنگل وجود دارد، بهتر رشد می‌کنند.

به هر حال، شاخص ترین اهمیت بامبو در ارزش اقتصادی آن قرار دارد.

فنون بهره‌وری مدرن به این هدف هستند که آن (بامبو) می‌تواند به‌روش‌های گوناگونی به‌طور مثال به‌عنوان لمینت‌ها و کفپوش‌ها مورد استفاده قرار گیرد. یکی از سریع‌ترین فرآورده‌های روبه رشد بامبو، کاغذ است.

۲۵ درصد از کاغذ تولید شده در هند از الیاف بامبو ساخته می‌شود و در برزیل صدها هزار هکتار از بامبو ‌ها به خاطر تولید آن (کاغذ) کاشته می‌شوند.

البته، نقش اصلی بامبو همیشه در مصارف داخلی بوده است و به‌عنوان یک محصول تجارت منطقه ای سالانه ۵/۴ میلیارد دلار ارزش دارد.

به‌خاطر تنوع، انعطاف و قدرتش (قدرت کششی آن با بعضی از فولادها مقایسه می شود)، آن (بامبو) به‌طور سنتی در ساخت و ساز (ساختمان) استفاده شده است.

امروزه، بیش از یک میلیارد از مردم در سراسر جهان در خانه‌های بامبویی زندگی می‌کنند.

کریس استپلتون (Chris Stapleton) استاد تحقیق در باغ‌های گیاه‌شناسی سلطنتی می‌گوید که بامبو معمولا تنها ماده خام با دسترسی آسان برای مردم در بسیاری از کشورهای در حال توسعه است.

او می‌گوید “بامبو می‌تواند از مناطق جنگلی درو شود و سریعاً در جای دیگری کاشته شود، و به سهولت بدون ماشین‌آلات یا تسهیلات گران‌قیمت (به تجهیزات مورد نیاز) تبدیل شود”. “بدین صورت آن (بامبو) در کاهش فقر و ایجاد ثروت بطور چشمگیری مشارکت می‌کند.”

پاسخ تست ها:

 1. گزینه ۳ پاسخ صحیح است.

سوال : کدامیک از موارد زیر بهتر ارتباط پاراگراف دوم را به پاراگراف اول توصیف می‌کند؟

پاسخ صحیح : آن به دامنه کاربردی دیگری علاوه بر آن موردی که در پاراگراف اول مطرح شده وارد می‌شود.

 

 1. گزینه ۱ پاسخ صحیح است.

مطابق متن، “با ایجاد فاصله در تاج پوشش گیاهی زندگی حیوانات جنگل را به‌خطر می‌اندازد” در مورد بامبو صحیح نیست. اصولا در این متن به ذکر نکات منفی بامبوها پرداخته نشده، پس بسرعت می توان پاسخ صحیح این تست را پیدا نمود.

 

 1. گزینه ۳ پاسخ صحیح است.

سوال : چرا مولف در پاراگراف ۲ به هند و برزیل اشاره کرده است؟

پاسخ صحیح : چون هر دو آنها مدعی هستند که یکی از سریعترین محصولات روبه رشد بامبو، کاغذ است.

 

 1. گزینه ۱ پاسخ صحیح است.

مطابق متن، کلمۀ  that  در پاراگراف ۲ به قدرت کششی اشاره می‌کند.

 

 1. گزینه ۲ پاسخ صحیح است.

با مرور متن و مشاهده تعاریف درج شده از امتیازهای امبو، لحن متن را می‌توان به‌عنوان مطلوب و پشتیبان توصیف کرد.

 

با امید عالی شدن آزمون زبان کنکور

گروه آموزشی دکتر هوشیار

كلوز-1

روش پاسخگویی به تست های کلوز (Cloze Test) زبان کنکور –  قسمت اول

روش پاسخگویی به تست های کلوز (Cloze Test) زبان کنکور  قسمت اول

با توجه به اهمیت و تعداد فابل توجه تست های کلوز (Cloze Test) در آزمون زبان کنکور، بر آن شدم تا مطالبی در مورد روش پاسخگویی به تست های کلوز زبان کنکور، با ذکر نمونه های واقعی و تا حدودی مشکل تر از تست های معمول این قسمت، بیان نمایم.

در این مقاله سعی می شود تا با استفاده از یکی از آزمون های تخصصی زبان کنکور اخیر (تخصصی زبان ۹۷)، به کاربرد عملی نکات بیان شده در مقاله های قبلی موجود در وب سایت و همچنین نکات جدید بپردازیم.

توضيح …

شایان ذکر است که در آزمون های متداول زبان کنکور رشته های علوم ریاضی، تجربی و انسانی تعداد تست های کلوز ۵ عدد می باشد، ولی به منظور بررسی یک Cloze Test قوی و سازنده، از نمونه ای با ۱۵ تست استفاده شده است.

لازم به ذكر است كه براي تمرين بيشتر بر روي متون كلوز، مي توانيد از مجموعه آزمون هاي گردآوري شده در گروه آموزشي هوشيار، تحت عناوين پكيج ۹۰ دوره اي و همچنين مجموعه ۱۵ دوره اي سوالات استاندارد آزمون هاي زبان كنكور سالهاي اخير، بهره گيري نماييد.

توصيه …

توصیه می کنم قبل از مراجعه به پاسخ، سعی کنید در زمان ۱۰ تا ۱۵ دقیقه به این تست ها پاسخ دهید.

به عنوان یک توصیه عملی، سعی کنید بجز جمله قبل از جای خالی، حتما جمله (های) بعد از آن را نیز مطالعه بفرمایید. در ضمن هر چه دایره لغات و واژگان خود را بیشتر تقویت نمایید، بهتر از عهده بخش كلوز آزمون زبان كنكور بر خواهید آمد.

Cloze Test

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.

 

   Environmental noise is defined as the noise (1) ……….. from sources such as road, rail and air traffic, industries, construction and public works, and (2) …………… . Noise has been (3) …………. high among forms of pollutions, (4) ………… air pollution, radioactive waste pollution, water pollutions, etc. In recent years, noise has received considerable worldwide attention as a result of the many studies (5) ………… noise pollution to various health effects that include auditory (6) ……….. non-auditory health effects. It should be noted here that the effect of noise is seldom catastrophic, and is often only transitory.

   (۷) …………., its adverse effects can be cumulative with prolonged or repeated (8) ……………. . Excessive noise causes sleep disruption, reduction in performance and the inability to enjoy one’s property or (9) ………. time. It impairs the quality of life. In addition, several studies have linked extended exposure to high noise levels (10) ……….. cardiovascular diseases, including high blood pressure and irregular heart (11) …………. . It has also been reported that high noise levels have an economic effect, especially on tourism and real estate sectors, (12) ……….. that the prices of houses tend to be higher in (13) ………….. areas. There is also some evidence that noise can adversely affect general health and well-being in (14) …….. chronic stress. Because of these factors, and the recent public awareness of the adverse effects of noise in (15) ……………, many studies and noise monitoring programs have been established in various parts in the world.

 

Answers:

 1.   ۱) situated                          ۲) emitted                           ۳) occurred                         ۴) converted
 2.   ۱) the neighborhood                                                      ۲) is the neighborhood

       ۳) the neighborhood is                                                  ۴) that from the neighborhood

 1.    ۱) ranked                           ۲) adjusted                          ۳) preserved                       ۴) distributed
 2.    ۱) and includes                                                             ۲) which include

        ۳) that includes                                                            ۴) in which is included

 1.    ۱) they link                         ۲) link with                          ۳) linking                            ۴) linked
 2.    I) beside                            ۲) in spite of                       ۳) regardless                      ۴) as well as
 3.    ۱) Since                              ۲) Likewise                         ۳) However                         ۴) Although
 4.    ۱) exposure                        ۲) prevention                      ۳) scenery                          ۴) emphasis
 5.    ۱) tension                           ۲) proper                            ۳) leisure                             ۴) anxious
 6.    ۱) due to                             ۲) of                                     ۳) in                                    ۴) to
 7.    ۱) beat                                ۲) beating                           ۳) to beat                            ۴) that beats
 1.    ۱) reported                                                                     ۲) which is reported

        ۳) they reported                                                            ۴) where it has been reported

 1.     ۱) shopping                      ۲) traffic                               ۳) quiet                               ۴) downtown
 2.     ۱) a manner as                                                              ۲) the same manner as

         ۳) a similar manner that                                               ۴) the same manner is

 1.      ۱) a few of last decades                                               ۲) few of the last decades

          ۳) the few last decades                                               ۴) last of the few decades

 

ترجمه متن:

صدای ناهنجار (noise) محیطی به‌صورت سر و صدایی که از منابعی مانند جاده، راه‌آهن و رفت و آمدهای هوایی، صنایع، ساخت و سار و کارهای عمومی، و نواحی مجاور (۲) منتشر(۱)  می‌شود، تعریف شده است. صدای ناهنجار در رتبۀ (۳) بالایی در میان فرم‌های ، قرار گرفته است که شامل (۴) آلودگی هوا، آلودگی پسماندهای رادیواکتیو، آلودگی آلودگی‌های آب و غیره می‌باشند.

در سال‌های اخیر، صدای ناهنجار در نتیجه مطالعاتی که آلودگی صوتی را به تاثیر سلامتی گوناگون شامل تأثیرات شنوایی و همچنین (۶) غیرشنوایی مرتبط می‌کند (۵)، توجه جهانی قابل ملاحظه‌ای را به خود معطوف کرده است. در این جا باید ذکر شود که تأثیر صدای ناهنجار به‌ندرت فاجعه آمیز و اغلب گذرا می باشد.

ادامه ترجمه متن …

به هر حال (۷) اثرات مضر آن می‌تواند همراه با علائم (۸) طولانی مدت و یا تکرار شونده باشد. سر و صدای ناهنجار بیش از حد باعث قطع شدن خواب، کاهش کارایی و عدم توانایی در لذت بردن از داشته‌ها یا اوقات فراغت (۹) گردد. آن (صدای ناهنجار) به کیفیت زندگی آسیب وارد می کند. به‌علاوه، چندین مطالعه قرار گرفتن در معرض سر و صداهای ناهنجار با سطح بالا را به(۱۰)  بیمارهای قلبی و عروقی، شامل فشار خون بالا و تپش (۱۱) نامنظم قلب مربوط می‌نماید.

همچنین گزارش شده است که سر و صدای بالا دارای یک تأثیر اقتصادی، مخصوصاً روی گردشگری و بخش‌های مسکن و مستغلات می‌باشد که در آنجا گزارش شده است (۱۲) که قیمت خانه‌ها در نواحی آرام و ساکت (۱۳) تمایل به بالا رفتن دارد. همچنین شواهدی وجود دارد که صدای ناهنجار می‌تواند به طور زیان‌آوری روی سلامتی و تندرستی عمومی با روشی مشابه (۱۴) استرس مزمن اثرگذار باشد.

بعلت این عوامل و آگاهی عمومی با روشی مانند استرس مزمن اثر بگذارد. بخاطر این عوامل و آگاهی عمومی نسبت به اثرات مضر صدای ناهنجار در چند دهه گذشته (۱۵)، مطالعات زیاد و برنامه‌های کنترل کننده صدای ناهنجار در نقاط مختلف دنیا صورت گرفته است.

 

تحلیل و پاسخ تشریحی تست ها

 

 1. گزینه ۲ پاسخ صحیح است.

در اصل  which is emitted بوده که عبارت  which is  قابل حذف است. در ضمن emit به معنی انتشار می باشد.

 

 1. گزینه ۱ پاسخ صحیح است.

neighborhood به معنی “مجاورت، نواحی مجاور” می باشد.

 

 1. گزینه ۱ پاسخ صحیح است.

to rank به معنی “رتبه بندی کردن” بکار رفته است.

 

 1. گزینه ۲ پاسخ صحیح است.

which include  با توجه به ساختار گرامری جمله بهترین و مناسبترین گزینه می باشد.

 

 1. گزینه ۳ پاسخ صحیح است.

از عبارت وصفی linking استفاده شده است.

 

 1. گزینه ۴ پاسخ صحیح است.

as well as بعنوان واژه ترکیبی رابط و به معنای “و همچنین” مورد استفاده قرار گرفته است.

 

 1. گزینه ۳ پاسخ صحیح است.

however به معنی “به هر حال” در ابتدای جمله بکار می رود. در این حالت بعد از آن حتما از کاما (،) استفاده می شود.

 

 1. گزینه ۱ پاسخ صحیح است.

از کلمه exposure به معنای علامت و نشانه آشکار شدن چیزی استفاده شده است.

 

 1. گزینه ۳ پاسخ صحیح است.

time leisure به معنای “اوقات فراغت” مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 1. گزینه ۴ پاسخ صحیح است.

link to به معنای مربوط و متصل کردن پاسخ صحیح است.

 

 1. گزینه ۱ پاسخ صحیح است.

irregular heart beat به مفهوم “تپش نامنظم قلب” می باشد.

 

 1. گزینه ۴ پاسخ صحیح است.

where it has been reported با مفهوم “که در آنجا گزارش شده است” گزینه صحیح می باشد.

 

 1. گزینه ۳ پاسخ صحیح است.

با توجه به مفهوم جمله و جمله قبل، quiet به معنای “ساکت و آرام” پاسخ صحیح می باشد.

 

 1. گزینه ۲ پاسخ صحیح است.

ترکیب واژه in the same manner as به معنای “با روشی مشابه” مناسب ترین پاسخ این تست می باشد.

 

 1. گزینه ۳ پاسخ صحیح است.

in the few last decades به معنای “در چند دهه گذشته” پاسخ صحیح این تست می باشد.

 

 

شاد، موفق و عالی باشید

  گروه آموزشی دکتر هوشیار

لوگوي مقاله 9

روش کارآمد و مفید مطالعه درس زبان كنكور برای کنکور سال ۹۹

روش کارآمد و مفید مطالعه درس زبان كنكور برای کنکور سال ۹۹

با توجه به اینکه درصد پاسخ هاي صحيح درس زبان کنکور می تواند تاثیر بسیار زیادی بر بهبود رتبه کلی شما در کنکور سراسری سال ۹۹ داشته باشد، لازم دانستم به تاکید چند نکته در مورد “روش کارآمد و مفید مطالعه درس زبان انگلیسی کنکور” بپردازم.

شایان ذکر است که متاسفانه حتی رتبه های بالای کنکور نیز اغلب درصد بالایی در درس زبان انگلیسی نمی آورند، در حالیکه آزمون زبان در کنکور فقط به کتاب های دو سال آخر دبیرستان محدود شده و در صورت مطالعه و تمرین صحیح، گرفتن درصدهای بالا و در نتیجه بهبود قابل توجه رتبه کل کنکور کار چندان مشکلی نخواهد بود. البته کتابهایی نیز در مورد آزمون درس زبان كنكور تالیف شده که مسلما مطالعه هر یک از آتها می تواند مفید واقع شود.

بودجه بندي زبان كنكور

آزمون زبان کنکور شامل چهار بخش گرامر، لغات، کلوز تست (Cloze test) و درک مطلب (Reading) می باشد، که البته در مقاله های قبلی راجع به جزییات هر بخش نوضیحاتی داده ام. از نظر بودجه بندی نیز حدود ۴۰ تا ۴۸ درصد سوالات (۱۰ تا ۱۲ تست) از دو بخش گرامر و لغات بوده، و ۵۲ تا ۶۰ درصد نیز از کلوز تست و درک مطلب می باشد.

بعنوان نمونه، در آزمون زبان کنکور رشته های علوم ریاضی، تجربی، انسانی و هنر سال ۹۷، تعداد ۴ تست گرامر، ۸ تست لغت، ۵ تست کلوز و ۸ تست درک مطلب (در دو متن)، در مجموع ۲۵ تست و برای مدت زمان کل آزمون زبان انگلیسی معادل ۲۰ دقیقه آورده شده بود.

روش مطالعه برای درس زبان کنکور

واضح است که روش کارآمد و مفید مطالعه برای درس زبان کنکور، بایستی با بودجه بندی سوالات به شرح زیر تطابق داشته باشد:

برای تست های گرامر

کافیست نکات دستوری کتابهای دو سال آخر دبيرستان مرور گردند. تست های گرامر، چه ساده و چه ترکیبی، براحتی با مطالعه و تمرین نکات فوق قابل پاسخگویی می باشند. در این زمینه، در پاسخ های تشریحی نرم افزار هوشیار، نکته گرامری هر تست بطور مشروح توضیح داده شده است. در ضمن، فایلی حاوی خلاصه نکات گرامری آزمون زبان کنکور نیز بطور جداگانه در پکیج ارائه شده است.

البته در همين وب سايت نيز مقالاتي در مورد نكات گرامري زبان كنكور آورده ايم كه مي توانند در اين زمينه به شما عزيزان كمك كنند.

در تست های لغت

مسلما چاره ای بجز تسلط بر لغات موجود در کتابهای دو سال آخر دبیرستان وجود ندارد. خوشبختانه دایره لغات فوق محدود بوده و با مطالعه چند باره آنها، و صد البته استفاده از آنها در جملات مختلف و تست های واقعی آزمون های دوره های قبزبان کنکور، کمک بسیار بزرگی در فراگیری لغات فوق و پاسخ صحیح به تست های مربوطه در کنکور ۹۹ خواهد نمود. در پکیج زبان کنکور دکتر هوشیار، بمنظور افزایش تسلط دانش آموزان عزیز بر لغات مهم، معانی تمامی لغات استفاده شده درچندین سال اخیر کنکورهای رشته های مختلف، بهمراه معنی جمله اصلی با جایگذاری پاسخ صحیح آورده شده است که مسلما مرور این تست ها تاثیر شگرفی در افزایش تسلط بر این بخش خواهد داشت.

در ضمن، در کانال تلگرامی زبان انگلیسی کنکور ۹۹ دکتر هوشیار بصورت روزانه تست هاي استاندارد و نکات مختلفی برای مرور و تمرین بیشتر داوطلبان گرامی بر این دو بخش ارائه می گردد. پيشنهاد مي شود تست هاي فوق را بصورت روزانه و با دقت فراوان مطالعه نماييد.

درضمن، در همين وب سايت تعدادي مقاله در مورد واژگان مهم كنكوري فراهم آورده ايم كه مطالعه آنها به كاربران گرامي قويا توصيه مي گردد.

در مورد تست های کلوز (Cloze test)

معمولا این تست ها بصورتی طراحی می شوند که داوطلب به درستی دو، سه و یا حتی هر چهار گزینه ارائه شده دچار تردید می شود! نکته مهم در عبور سلامت از این بخش این است که اولا دایره لغات کافی در ذهن شما وجود داشته باشد، و دوم اینکه با خواندن دقیق جمله اصلی و حتی جمله بعد از آن، پاسخ صحیح را تشخیص دهید. بنابراین تمرین فراوان روی تست های این قسمت، تاثیر بسیار مثبتی بر افزایش تسلط و در نتیجه تعداد پاسخ های صحیح شما در این بخش خواهد داشت.

در مجموعه CD زبان کنکور هوشیار، بیش از ۹۹ دوره آزمون زبان کنکور دوره های قبل (از سال ۷۶ تاکنون) جمع آوری شده و بهمراه پاسخ هاي تشريحي و امكان انجام آزمون هاي مجازي قابل ارائه به داوطلبان گرامي مي باشد. مسلما تمرين و تكرار بر روي تست هاي كاملا استاندارد اين دوره ها، موفقیت هر چه بيشتر شما در این آزمون را بدنبال خواهد داشت.

در اين وب سايت نيز دو مقاله جداگانه در مورد روش پاسخگويي به تستهاي كلوز زبان كنكور براي استفاده شما داوطلب گرامي آورده ايم.

متون درک مطلب (Reading)

متاسفانه معمولا دانش آموزان عزیز در این قسمت نمره قابل قبولی کسب نمی نمایند. برای تست های این بخش به چند نکته کلیدی زیر اشاره می شود:

 • خواندن متن سوال ها قبل از خود متن، ذهن خواننده را در مورد مطالب خواسته شده از متن روشن می کند.
 • مطالعه جملات اول و آخر متون در ابتدا، تصویر کلی از موضوع مورد بحث در متن مربوطه را آشکار می سازد.
 • عدم اتلاف وقت بر روی لغات غیر آشنا، و سعی بر درک مفهوم لغات جدید از جملات متن بسیار ضروری است.
 • بعضی از سوالات حتی با اطلاعات عمومی شما قابل پاسخ می باشند، بنابراین با تشخیص آنها در وقت خود صرفه جویی نمایید.
 • پس از مرور سوالات در ابتدای این بخش، به محض مشاهده پاسخ آن در زمان مطالعه متن، پاسخ تست فوق را علامت بزنید. منطور این است که نیازی نیست حتما متن را تا آخر بخوانید و سپس یکی یکی به سوالات پاسخ دهید.
 • تمرین و ممارست برای این بخش از آزمون زبان کنکور و مدیریت زمان پاسخگویی تست ها بسیار ضروری است. در لوح فشرده زبان هوشیار تعداد بسیار زیادی متن درک مطلب مربوط به کنکور سال های گذشته به همراه ترجمه کامل و پاسخ تشریحی سوالات مربوطه قرار داده شده، که در افزایش کارایی و مهارت داوطلبان گرامی در این بخش آزمون تاثیر چشمگیری خواهد گذاشت.
 • در وب سایت زبان کنکور هوشیار، چندین مقاله در مورد تست های درک مطلب زبان كنكور آورده شده است که مطالعه آنها به داوطلبان گرامي قویا” نوصیه می گردد.

 

با آرزوی موفقیت و عالی شدن در آزمون زبان کنکور

گروه آموزشی هوشیار

لوگو-درك مطلب-3

تست های درک مطلب زبان کنکور – قسمت سوم

تست های درک مطلب زبان کنکور – قسمت سوم

به منظور افزایش مهارت داوطلبان عزیز در آزمون زبان کنکور، در این مقاله به قسمت سوم تحلیل تست های درک مطلب می پردازیم. همان طوری که در قسمت های اول و دوم اشاره شد، برای پاسخ به تست های این بخش از آزمون زبان کنکور، به هیچ وجه نیازی به درک تک تک لغات و جملات نبوده و با اشراف کلی به مطلب مورد بحث، سوالات مطرح شده قابل پاسخ می باشند.

البته در این قسمت سعی شده تا با بررسی متن نسبتا مشکل تر، توانایی و تسلط خوانندگان گرامی بر سوالات درک مطلب زبان کنکور هرچه بیشتر گردد.

درباره اين متن …

متن زیر که بخشی از آزمون زبان کنکور زبان تخصصی سال ۹۷ می باشد، راجع به یکی از اصول و تئوری های مهم مدیریت سازمانی بنام سلسله مراتب (hierarchy) می باشد.

پیشنهاد می گردد که داوطلب گرامی قبل از مراجعه به ترجمه متن، سعی نماید با یک بار (و یا حتی چند بار) خواندن متن، منظور نویسنده را متوجه شده و به تستها پاسخ دهد. سپس به ترجمه متن به همراه پاسخ سوالات مراجعه نماید.

در آخر …

شایان ذکر است که به هر حال در سوالات بخش درک مطلب آزمون زبان کنکور تمامی رشته ها، ممکن است با موضوعاتی که به هیچ وجه قبلا اطلاعی راجع به آن ها نداشته اید مواجه شوید که مسلما اشراف به دایره لغات دبیرستان و همچنین استفاده از تکنیک های حل تستهای این قسمت، به عالی بودن شما عزیزان در این بخش نیز کمک خواهد کرد.

 

Part C: Reading Comprehension

Directions: In this part of the test, you will read two passages. Each passage is followed by four questions. Answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark your answer sheet.

 

PASSAGE 3:

   The Peter Principle is a special case of a ubiquitous observation: Anything that works will be used in progressively more challenging applications until it fails. This is the “generalized Peter Principle”. Peter noted that there is a strong temptation for people to use what has worked before, even when this might not be appropriate for the current situation.

   In an organizational structure, assessing an employee’s potential for a promotion is often based on their performance in the current job. This eventually results in their being promoted to their highest level of competence and potentially then to a role in which they are not competent, referred to as their “level of incompetence”. The employee has no chance of further promotion, thus reaching their career’s ceiling in an organization.

   Peter suggests that in time, every post tends to be occupied by an employee who is incompetent to carry out assigned duties and that work is accomplished and companies are helped forward by those employees who have not yet reached their level of incompetence. He coined the term hierarchiology as the social science concerned with the basic principles of hierarchically organized systems in human society.

   He noted that their incompetence may be because the required skills are different, but not more difficult. For example, an excellent engineer may be a poor manager if he or she lacks the interpersonal skills necessary to lead a team.

   Rather than seeking to promote a talented “super-competent” junior employee, Peter suggested that an incompetent manager may set them up to fall or dismiss them because they are likely to “violate the first commandment of hierarchical life with incompetent leadership: the hierarchy must be preserved”. Of course there are some people who raise an eyebrow with respect to the whole proposition.

 

 1. What does the passage mainly discuss?

۱) How to prevent incompetent management

۲) The limitations of employees’ professional development

۳) How the Peter Principle affects progress in organizations

۴) The historical background to the advent of the term hierarchiology

 1. According to the passage, the headway that companies make is due to …………..

۱) the work done by those who are not yet in their level of incompetence

۲) employees who do their routine tasks based on the tenets of the Peter Principle

۳) the effect of managers that are super-competent and know how to control their employees

۴) employers and employees who have already reached their career’s ceiling in an organization

 1. Which of the following is defined in the passage?

۱) Challenging applications (paragraph 1)

۲) Level of incompetence (paragraph 2)

۳) Interpersonal skills (paragraph 4)

۴) Super-competent (paragraph 5)

 1. Which of the following best describes the purpose of the example mentioned in paragraph 4?

۱) To set a condition

۲) To modify the Peter Principle

۳) To introduce an exception

۴) To support an earlier statement

 1. What is the paragraph immediately following this passage likely to discuss?

۱) More advantages of the Peter Principle

۲) Some weaknesses in the Peter Principle

۳) Some proposals to improve the Peter Principle

۴) Reports by employees affected by the Peter Principle

 

تحلیل متن

این متن، راجع به یکی از اصول مدیریت سازمانی با عنوان “سلسله مراتب” بوده و سوالهای مطرح شده در آن، لزوم درک مفهوم کلی و در بخش هایی مفاهیم جزیی را طلب می نماید.

در ادامه، ترجمه کامل متن فوق آورده شده است. پیشنهاد می گردد داوطلبان عزیز قبل از مراجعه به این ترجمه، برداشت خود از متن را در جایی یادداشت نموده و پاسخ تست ها را حدس بزنند.

سپس با ترجمه ارائه شده در زیر و پاسخ صحیح تست ها مقایسه نمایند. این روش، یکی از موثرترین روشهای مطالعه برای سوالات درک مطلب آزمون زبان کنکور می باشد.

ترجمه متن

اصل “پیتر” نمونۀ خاصی از نظارت موجود در همه جا می‌باشد: هر آنچه که کار می‌کند به‌طور پیوسته در کاربردهای چالش برانگیز‌تری تا زمانی که خراب شود، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این “اصل تعمیم داده شدۀ پیتر” است. پیتر خاطر نشان کرد که برای مردم یک وسوسۀ قوی جهت استفاده از آنچه که قبلاً کار کرده است وجود دارد، حتی زمانی که ممکن است برای شرایط جاری مناسب نباشد.

   در یک ساختار سازمانی، ارزیابی توانایی کارمندان برای ارتقاء، اغلب بر اساس عملکردشان در شغل کنونی است. در نهایت این موضوع منجر به ارتقاء یافتن به بالاترین سطح صلاحیت می‌شود و آنگاه مستعد ارتقاء به سطحی است که صلاحیت ندارد، که به آن به‌عنوان “سطح عدم صلاحیت” ذکر شده است. کارمند شانسی برای ارتقاء بیشتر ندارد، و بنابر این به سقف سطح شغلی خود در یک سازمان رسیده است.

   پیتر اظهار می‌کند که در زمان خود، هر مرتبه شغلی گرایش دارد به اینکه توسط کارمندی که برای انجام وظیفه‌های محوله فاقد صلاحیت است تصرف گردد و آن کار انجام می‌شود، و شرکت‌ها به‌وسیله آن کارمندانی که هنوز به حد عدم صلاحیت (level of incompetency) نرسیده‌اند، پیشرفت می کنند.

او واژۀ سلسله مراتب‌شناسی hierarchiology) – منظور ارجاع کار و از طرف دیگر گزارش کار بترتیب به کارمند و مدیر مستقیم است) را به‌عنوان علم اجتماعی که با مبانی سیستم‌های سازمان یافتۀ سلسله مراتبی مربوط به جامعۀ انسانی مربوط می باشد، ابداع نمود.

   او خاطر نشان کرد که عدم صلاحیت آنها ممکن است به این خاطر باشد که مهارت‌های مورد نیاز متفاوت هستند، ولی مشکلتر نیستند. به‌عنوان نمونه، یک مهندس خیلی خوب اگر مهارت‌ (مدیریت روابط) بین اشخاص که برای رهبری یک تیم مورد نیاز می باشد را نداشته باشد، ممکن است یک مدیر ضعیف باشد.

   پیتر دکر می کند که (انتخاب) یک مدیر فاقد صلاحیت به جای ارتقاء یک کارمند کم سابقه ولی “با صلاحیت خیلی بالا” و با استعداد، ممکن است باعث شکست یا اخراج آنها شود زیرا آنها “احتمالاً اولین فرمان زندگی سلسله مراتبی را با رهبریت ناکار‌آمد خدشه‌دار می‌کند: سلسه مراتب باید حفظ شود.”

البته افرادی هستند که با کل مسئله مخالفند (ابرویشان را به نشانه مخالفت بالا می برند).

 

پاسخ تست ها:

 1. گزینه ۳ پاسخ صحیح است.

 

متن تست : این متن عمدتاً چه چیزی را مطرح می‌کند؟

پاسخ صحیح:   چگونه اصل پیتر بر پیشرفت در سازمان‌ها اثر می‌گذارد.

 

 1. گزینه ۱ پاسخ صحیح است.

 

متن تست :  طبق متن پیشرفتی که شرکت‌ها دارند به‌خاطر……..

پاسخ صحیح : کاری است که توسط آنهایی انجام می‌شود که هنوز در سطح صلاحیتشان نیستند.

 

 1. گزینه ۲ پاسخ صحیح است.

 

متن تست : کدامیک از موارد زیر در متن تعریف شده است؟

پاسخ صحیح : سطح  عدم صلاحیت (پاراگراف دوم)

 

 1. گزینه ۴ پاسخ صحیح است.

 

متن تست : کدامیک از موارد زیر بهتر منظور مثال اشاره شده در پارگراف ۴ را توصیف می‌کند؟

پاسخ صحیح : جملۀ قبلی را حمایت می‌کند.

 

 1. گزینه ۲ پاسخ صحیح است.

 

متن تست : پاراگراف بعد از این متن احتمالاً راجع به چه چیزی خواهد بود؟

پاسخ صحیح :  برخی از نقاط ضعف‌ اصل پیتر را

 

با امید عالی شدن آزمون زبان کنکور

گروه آموزشی دکتر هوشیار

درك-2

تست های درک مطلب زبان کنکور – قسمت دوم

تست های درک مطلب زبان کنکور قسمت دوم

در راستای تعالی دانش و مهارت داوطلبان عزیز در آزمون زبان کنکور، در این مقاله به قسمت دوم تحلیل تست های درک مطلب می پردازیم. همان طوری که در قسمت اول اشاره شد، برای پاسخ به تست های این بخش از آمون زبان کنکور، به هیچ وجه نیازی به درک تک تک لغات و جملات نبوده و با اشراف کلی به مطلب مورد بحث، سوالات مطرح شده قابل پاسخ می باشند.

متن زیر که بخشی از آزمون زبان کنکور رشته هنر سال ۹۷ می باشد، راجع به یکی از زلزله های کشور مکزیک می باشد و با توجه به اینکه مطلبی کاملا تخصصی است، برای تمرین و افزایش مهارت دواطلبان گرامی جهت پاسخگویی به این بخش از آزمون زبان کنکور انتخاب شده است. نکته بسیار مهم اینجاست که دانش آموزان بتوانند بدون اشراف قبلی نسبت به واژه های تخصصی مثل aftershock (پس لرزه) و یا magnitude (بزرگی زلزله – معیاری برای سنجش و بیان میزان انرژی آزاد شده حین زلزله) تستهای مربوط به این بخش را پاسخ دهند.

 

Part C: Reading Comprehension

Directions: In this part of the test, you will read two passages. Each passage is followed by four questions. Answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark your answer sheet.

 

 

PASSAGE:

The strongest earthquake to hit Mexico for decades left at least 58 dead and hundreds injured on Friday, after wreaking destruction on the country’s south which is a poor region. Rescue workers were struggling to reach isolated rural communities across the worst-hit states of Chiapas and Oaxaca, many of them located high in rugged mountains. The powerful quake damaged buildings as far away as Mexico City. It was also felt in much of Guatemala, where damage to buildings was reported.

Enrique Pena Nieto, the Mexican president, said the quake had registered a magnitude of 8.2, the strongest the country had suffered in more than a century. Mr. Pena Nieto reported more than 260 aftershocks up to a magnitude of 6.1, and warned there could be more to come, encouraging people to stay safe and listen to public announcements. He said the quake was felt by around 50 million of Mexico’s roughly 120 million populations. Schools were closed in 11 states so officials could inspect the buildings for structural damage.

 1. According to the passage, the earthquake …………….

   ۱) mostly affected a poor region of Mexico

   ۲) was felt by all the people in Mexico

   ۳) measured 6.1 on the Richter scale

   ۴) happened near Mexico City

 1. Many of the villages affected by the earthquake …………….

   ۱) received help immediately after the event

   ۲) had already experienced a strong quake

   ۳) were located in the mountains

   ۴) were destroyed to the ground

 1. Which of the following is TRUE about the aftershocks mentioned in the passage?

   ۱) They caused more damage than expected.

   ۲) They were as strong as the earthquake itself.

   ۳) They were greater than two hundred and fifty in number

   ۴) They had worried Mexico’s President because the people seemed careless  about them.

 1. The passage is most probably part of a ………………..

   ۱) scientific paper

   ۲) news report

   ۳) geography book

   ۴) president’s speech

تحلیل متن

همانگونه که ذکر شد، متن فوق حاوی مطالبی در مورد زلزله (Earthquake – Quake) بوده که با نگاه اجمالی اولیه به آن می توان منظور کلی مولف، شامل قدرت زلزله، محل وقوع، میزان خسارت و احساس مردم در شرایط یکی از شدیدترین زلزله های مکزیک پی برد.

در ادامه، ترجمه کامل متن فوق آورده شده است. پیشنهاد می گردد داوطلبان عزیز قبل از مراجعه به این ترجمه، برداشت خود از متن را در جایی یادداشت نموده و پاسخ تست ها را حدس بزنند. سپس با ترجمه ارائه شده در زیر و پاسخ صحیح تست ها مقایسه نمایند. این روش، یکی از موثرترین روشهای مطالعه برای سوالات درک مطلب آزمون زبان کنکور می باشد.

ترجمه متن

در طی چندین دهه، قوی‌ترین زلزله‌ای که در مکزیک حادث شد حداقل ۵۸ کشته و صدها مجروح در روز جمعه به جای گذاشت، بعد از ایجاد تخریب بسیار زیان‌آور در جنوب کشور که منطقۀ فقیری است. امدادگران تلاش می‌کردند تا به بخش های روستایی دور افتاده در ایالت‌های Chiapas و Oaxaca که شدیدترین اصابت (تکان زمین) را داشتند دسترسی پیدا کنند، خیلی از آنها در کوه‌های ناهموار قرار داشتند، این زمین لرزه قوی به ساختمان‌های دورتر از مکزوسیتی آسیب رساند. آن (زمین لرزه) در بیشتر مناطق گواتمالا، که خسارت به ساختمان‌ها گزارش شده نیز احساس شده است.

انریک پنانیتو رئیس جمهور مکزیک گفت این زلزله که با بزرگی ۲/۸ ثبت شده بود، قوی‌ترین زمین لرزه ای است که در طی یک قرن گذشته کشور به آن دچار شده بود (یا متحمل آن شده بود). آقای پنانیتو بیش از ۲۶۰ پس‌لرزه تا بزرگی ۱/۶ را گزارش کرد و هشدار داد که تعداد بیشتری هم می تواند باشد، در حالیکه مردم را تشویق می‌کرد که در جای امن بمانند و به اطلاعیه‌های عمومی گوش دهند. او گفت که این لرزه توسط تقریباً ۵۰ میلیون نفر از جمعیت حدود ۱۲۰ میلیون نفری مکزیک احساس شد. مدارس در ۱۱ ایالت تعطیل شدند تا مقامات بتوانند ساختمان‌ها را برای آسیب‌های سازه ای مورد بازرسی قرار دهند.

 

 1. گزینه ۱ پاسخ صحیح است.

متن تست : مطابق متن، این زلزله …

پاسخ صحیح: بیشتر بر مناطق فقیر مکزیک اثر گذاشت.

 

 1. گزینه ۳ پاسخ صحیح است.

متن تست :  خیلی از روستاهای تحت تاثیر زلزله …

پاسخ صحیح : در کوه ها قرار داشتند.

 

 1. گزینه ۳ پاسخ صحیح است.

متن تست : کدامیک از گزینه های زیر در مورد پس لرزه های اشاره شده در متن صحیح می باشند؟

پاسخ صحیح : تعداد آنها بیش از ۲۵۰ تا بود.

 

 1. گزینه ۲ پاسخ صحیح است.

متن تست : این متن به احتمال زیلد بخشی از یک …  می باشد.

پاسخ صحیح : گزارش خبری

 

با امید عالی شدن آزمون زبان کنکور

گروه آموزشی دکتر هوشیار

درك-1

تست های درک مطلب زبان کنکور– قسمت اول

تست های درک مطلب زبان کنکور قسمت اول

بدون شک يكي از مهمترين دغدغه هاي اخير داوطلبان گرامي در آزمون زبان کنکور، پاسخ به تست هاي درك مطلب بوده است. با توجه به اينكه در آزمونهاي چند سال اخير، سطح مطالب و سوالات در دو بخش درك مطلب قدري مشكل تر از قبل شده ، و از طرفي تعداد سوالات اين قسمت زبان انگليسي، مهارت بيشتر دانش آموزان در اين بخش از درس زبان کنکور را طلب مي نمايد.

در اين راستا، گروه آموزشي هوشيار مقاله هايي تحت عنوان تست هاي درك مطلب زبان کنکور تهيه و بصورت دوره اي در وب سايت قرار خواهد داد. در اين مقاله ها نشان داده خواهد شد كه با استفاده از تكنيك هاي مهارتي، حتي نيازي به درك كامل مطلب براي پاسخ گويي به تست هاي اين بخش از آزمون زبان کنکور نخواهد بود. به هر حال، با توجه به اينكه بين ۸ تا ۱۰ تست درك مطلب در آزمون هاي اخير وجود داشته، تسلط به اين بخش سهم قابل توجهي در هدف “عالي بودن” در آزمون زبان کنکور را ايفا مي نمايد.

در ادامه اين مقاله، به تحليل يك متن درك مطلب نمونه و نحوه پاسخ گويي به سوالات مطرح شده در آن خواهيم پرداخت.

 

Part C: Reading Comprehension

Directions: In this part of the test, you will read two passages. Each passage is followed by four questions. Answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark your answer sheet.

 

PASSAGE:

Economic circumstances also affect life expectancy, which is a statistical measure of the average time an organism is expected to live. For example, in the United Kingdom, life expectancy in the wealthiest and richest areas is several years higher than in the poorest areas. This may reflect factors such as diet and lifestyle, as well as access to medical care. It may also reflect a selective effect: people with chronic life – threatening illnesses are less likely to become rich or to live in rich areas. In Glasgow, the difference is amongst the highest in the world: life expectancy for males in the heavily deprived Calton area stands at 54, which is 28 years less than in the rich area of Lenzie, which is only 8 km away.

Life expectancy is also likely to be affected by exposure to high levels of highway air pollution or industrial air pollution. This is one way that people’s job can have a major effect on life expectancy. Coal miners (and in prior generations, asbestos cutters) often have lower life expediencies than average life expediencies. Other factors affecting an individual’s life expectancy are genetic illnesses, drug use, tobacco smoking, fatness, access to health care, diet and exercise.

 1. What does the paragraph before this passage most probably discuss?

۱) A factor or factors influencing life expectancy

۲) When the idea of life expectancy first appeared

۳) People’s economic conditions in different countries

۴) Why people now live longer than they did in the past

 1. What aspect of life expectancy in the United Kingdom does the first paragraph deal with?

۱) The reasons why it is so high

۲) Techniques used to increase it

۳) Why it is not fixed from year to year

۴) How it is affected by people’s economic conditions

 1. The word “which” in the first paragraph refers to ……………

۱) Glasgow                          ۲) difference

۳) Calton area                    ۴) life expectancy

 1. Which of the following is NOT mentioned in the passage as a factor affecting life expectancy?

۱) Job                                   ۲) Country one lives in

۳) Diet and exercise           ۴) Access to health care

 

تحليل  متن

متن فوق حاوي مطالبي در مورد اميد به زندگي (expectancy) بوده كه با نگاه اجمالي اوليه به آن مي توان منظور كلي مولف، شامل تاثير ميزان رفاه و شرايط اقتصادي، سبك زندگي، محل زندگي و شغل بر ميزان اميد به زندگي انسان ها را دريافت. پس از اين مطالعه اجمالي و دريافت مقصود متن، مطالعه دقيق تر آن جزييات بيشتري از ايده پردازي مولف آن را براي خواننده روشن مي سازد.

در ادامه، ترجمه كامل متن فوق آورده شده است. پيشنهاد مي گردد داوطلبان عزيز قبل از مراجعه به اين ترجمه، برداشت خود از متن را در جايي يادداشت نموده و پاسخ تست ها را حدس بزنند. سپس با ترجمه ارائه شده در زير و پاسخ صحيح تست ها مقايسه نمايند. اين روش، يكي از موثرترين روشهاي مطالعه براي سوالات درك مطلب آزمون زبان کنکور مي باشد.

ترجمه متن

شرایط اقتصادی هم بر امید به زندگی، که یک مقیاس آماری از زمان متوسطی است که یک موجود زنده انتظار دارد که زنده بماند، تأثیر می‌گذارد. به‌عنوان مثال، در بريتانيا، امید به زندگی در مرفه‌ترین و ثروتمندترین مناطق، چندین سال بیشتر از فقیرترین مناطق است. این ممکن است انعكاس دهنده عواملی از قبیل رژیم غذایی و سبک زندگی، و همچنين دسترسی به مراقبت پزشکی باشد.

همچنين آن ممکن است اثری انتخابی را منعکس سازد : افراد با بیماری‌های مزمن تهدید‌کنندۀ زندگی به احتمال کمتر ثروتمند می‌شوند یا اینکه که در مناطق ثروتمند زندگی می‌کنند. در گلاسکو این اختلاف در میان بالاترین در دنیاست: امید به زندگی برای مردان در منطقۀ به شدت محروم کلتن (Calton) 54 سال است که آن ۲۸ سال کمتر از منطقة ثروتمند لنزی (Lenzie) است، که فقط ۸ کیلومتر دورتر است.

امید به زندگی همچنین احتمالاً از در معرض آلودگی هوای بزرگراه یا آلودگی هوای صنعتی بودن، تاثير مي پذيرد. این يكي از مواردي است که شغل افراد می‌تواند تأثیر عمده‌ای بر امید به‌زندگی بگذارد. كارگران معدن زغال سنگ (و در نسل‌های پیشین، قطع‌کننده‌های آزبست) اغلب امید به زندگی کمتری نسبت به متوسط اميد به زندگي داشتند. ساير عوامل تاثير گذار بر اميد به زندگي افراد شامل بيماريهاي ژنتيكي، استفاده از مواد مخدر، كشيدن تنباكو، چاقي، دسترسي به مراقبت هاي بهداشتي، رژيم غذايي و ورزش مي باشند.

 

 1. گزينه ۱ پاسخ صحيح است.

متن تست : پاراگراف قبل از این متن احتمالاً در مورد چه چیزی بحث می‌کند؟

پاسخ صحيح: عامل یا عواملی که بر امید به زندگی تأثیر می‌گذارد.

 

 1. گزينه ۴ پاسخ صحيح است.

متن تست :  پاراگراف اول به کدام جنبه از امید به زندگی در انگلستان ارتباط دارد؟

پاسخ صحيح : چگونه آن (امید به زندگی) تحت تأثیر شرایط اقتصادی قرار می‌گیرد.

 

 1. گزينه ۴ پاسخ صحيح است.

از متن كاملا واضح مي باشد كه کلمۀ which در پارگراف اول به امید به زندگی (expectancy) اشاره می‌کند.

 

 1. گزينه ۲ پاسخ صحيح است.

متن تست : به کدامیک از موارد زیر به‌عنوان عامل تأثیر‌گذار بر امید به زندگی اشاره نشده است؟

پاسخ صحيح : کشوری که شخص در آن زندگی می‌کند.

 

به اميد عالی شدن آزمون زبان کنکور

گروه آموزشی دكتر هوشيار

با اشتراک در گروه تلگرام از آخرین اخبار ما مطلع شوید.

شبکه های اجتماعی

تماس

شنبه تا چهارشنبه۲۱:۰۰ - ۰۹:۰۰
شماره تماس پخش تهران و شهرستان (ارسال رايگان براي شهر تهران): ۰۲۱۶۶۹۶۶۹۰۸۰۲۱۶۶۹۷۹۰۰۰

تماس

شنبه تا چهارشنبه۲۱:۰۰ - ۰۹:۰۰
شماره تماس پشتيباني علمي و فني :۰۹۹۰۱۰۳۱۶۲۹