مقالات

IMG_20190820_135037_603

معرفي ويرايش جديد نرم افزار زبان كنكور دكتر هوشيار

معرفي ويرايش جديد نرم افزار زبان كنكور دكتر هوشيار

مقدمه

با سلام خدمت داوطلبان گرامي كنكور سال ۱۳۹۹، در اين مقاله به معرفي نسخه جديد نرم افزار زبان كنكور دكتر هوشيار تحت عنوان “مجموعه ۹۹ دوره اي زبان كنكور” مي پردازيم. اين نسخه با هدف افزايش قابليت هاي نسخه قبلي نرم افزار فوق، به ويژه افزايش تعداد آزمونهاي زبان در آن تهيه شده و از هم اكنون قابل استفاده دانش آموزان محترم مي باشد.

امكانات اضافه شده به نرم افزار زبان كنكور

تعدادي از امكانات اضافه شده به نسخه جديد ۹۹ دوره اي نرم افزار زبان كنكور به شرح زير مي باشند:

 1. اضافه نمودن آزمونهاي زبان كنكور رشته هاي علوم رياضي، تجربي و انساني سالهاي ۹۷ و ۹۸ در هر دو نظام جديد و قديم ۰در مجموع ۹ دوره به مجموعه ۹۰ دوره اي قبل اضافه گرديده است.)
 2. اضافه نمودن بخش واژگان مهم و پركاربرد زبان كنكور
 3. اصلاح منوها در جهت ساده سازي استفاده براي كاربران گرامي
 4. استفاده از نسخ هاي جديد نرم افزاري براي اين ويرايش و افزايش سرعت برنامه
 5. افزايش تعداد تست هاي اين مجموعه ۹۹ دوره اي زان كنكور به بيش از ۲۵۰۰ تست استاندارد
 6. ارتقاء قابليت هاي گرافيكي پكيج

از كي مي توان كار با اين نرم افزار را شروع نمود؟

اين سوالي است كه اغلب دانش آموزان از ما مي پرسند: چه زماني شروع كنيم؟

پاسخ اين است كه با توجه به ويژگي خود آموزي اين نرم افزار و عدم نياز به معلم و كلاس، از همين حالا شروع كنيد و گام به گام با آزمونهاي دوره هاي مختلف اين نرم افزار مهارت خود را در تحليل و پاسخ به تست هاي زبان كنكور افزايش دهيد. با توجه به اينكه ۹۹ دوره آزمون در اين نرم افزار گنجانده شده است، از حالا فرصت مناسبي براي كار بر روي اين آزمونها و استفاده از نكات تستي گنجنده شده در پاسخ هاي تشريحي شامل نكات گرامر، واژگان، تحليل كلوز تست ها و متون درك مطلب خواهيد داشت.

بهترين نحوه استفاده از نرم افزار زبان كنكور

همانطوريكه در مقاله هاي قبل نيز اشاره گرديد، بهترين روش استفاده از اين نرم افزار اين است كه در هر دوره، ابتدا توسط آمون مجازي آن دوره در زمان مشخص شده توسط نرم افزار، ميزان توانايي خود در پاسخ به تست ها با شناخت به نقاط ضعف مشخص گردد. سپس با مطالعه دقيق پاسخ هاي تشريحي، شامل نكات گرامري، معني واژگان مورد استفاده در هر تست، معني جملات تست ها، معني كلوز تست و متون درك مطلب، توانايي و مهارت خود را براي آزمون بعدي افزايش دهيد.

 

با آرزوي موفقيت

گروه آموزشي هوشيار

logo-maj

مجموعه تست هاي نمونه استاندارد زبان كنكور

مجموعه تست هاي نمونه استاندارد زبان كنكور

به منظور افزايش مهارت شما عزيزان در پاسخ گويي به تست هاي آزمون زبان كنكور، تست هاي نمونه استانداردي بهمراه پاسخ تشريحي و ذكر نكات مهم و كليدي در اين نوشتار ارائه مي گردد كه البته بصورت روزانه يا هفتگي به تعداد آنها اضافه مي شود. در حقيقت، اين مجموعه همان مجموعه تست و نكته روز در كانال زبان كنكور ۹۸ دكتر هوشيار هست كه به تواتر در كانال و در اين مجموعه وب سايت قرار داده مي شوند.

ادامه راه…

اميدواريم كه اين مجموعه تست ها كمك شاياني در يادگيري نكات تستي در گروه هاي مختلف واژگان، گرامر؛ كلوز و درك مطلب شما عزيزان باشد.

 

تست و نکته روز  ۱ 

 

 1. It was ………………… large earthquake that it damaged almost all the houses in the village.

   ۱) so                             ۲) so a

   ۳) such                         ۴) such a

 پاسخ:

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.

معنای جمله: چنان زمین لرزه بزرگی بود که تقریبا به همه خانه های روستا آسیب رساند.

نکته گرامری : 

بعد از  such a/an اسم قابل شمارش یا صفت و سپس کلمه ربط (مانند that) و سپس جمله بعدی  بکار می رود.

 

تست و نکته روز  ۲ 

 1. My wife told me to change my clothes because she thought I was not ……………. dressed for the party.

    ۱) seriously                            ۲) personally

    ۳) commonly                         ۴) appropriately

پاسخ :

گزينه ۴ پاسخ صحيح مي باشد.

معني جمله : همسرم به من گفت که لباسم را عوض کنم زيرا فکر مي کرد بطور مناسب برای مهمانی لباس نپوشیده‌ام.

 

معني گزينه هاي اين تست :

۱) با جديت           ۲) بطور شخصي       ۳) معمولا           ۴) بطور مناسب

 

تست و نكته روز – ۳

 1. When people eat, however, they tend to confuse or combine information from the tongue and mouth with ………….. in the nose.

     ۱) that happens                      ۲) the thing happens

     ۳) what it happening              ۴) what is happening

پاسخ :

گزينه ۴ پاسخ صحيح مي باشد.

معني جمله : موقعي که افراد غذا می‌خورند، به هر حال، تمایل دارند به اینکه اطلاعات دريافت شده از زبان و دهان را با آنچه که در بینی رخ می‌دهد، به اشتباه بگیرند يا ترکیب كنند.

 

تست و نکته روز ۴  

 

 1. Biology is one of Ali`s main interests. He finds it very ……….. .

 ۱) confusing               ۲) surprising               

 ۳) interesting              ۴) boring

پاسخ:

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.

معني جمله : زيست‌شناسي يكي از علاقه‌هاي اصلي علي است. او آن را خيلي جالب مي داند.

معني گزينه ها:

       ۱٫گيج كننده                ۲٫ مهيج    

 1. جالب                     ۴٫ كسل كننده

 

تست و نکته روز ۵

 ۵. The dishes ……………. yet. Could you please wash them up.

  ۱) have been not washed       ۲) have not been washed

  ۳) are not being washed        ۴) had not been washed

پاسخ:

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.

معنی جمله : ظرفها هنوز شسته نشده است. لطف می کنی آنها را بشوری.

نکته گرامری :

 1. فعل wash متعدی بوده و بعد از نقطه چین مفعول بکار نرفته است. بنابراین ساخت مجهول پیدا میکند.
 2. کلمه yet نشانه ی زمان حال کامل با ساختار زير مي باشد:

قسمت سوم فعل have/has + ‌

 

تست و نكته روز-۷

 1. Stars’ lifetimes vary from a few million years to billions of years, …………. how fast a star uses up its nuclear fuel.  

۱) depending on             ۲) picking up

۳) consisting of               ۴) surviving on

پاسخ :

گزينه ۱ پاسخ صحيح مي باشد.

معني جمله : عمر ستاره ها از چند میلیون سال تا میلیارد‌ها سال متفاوت مي باشد، که بستگی دارد به اینکه چقدر سریع یک ستاره سوخت هسته‌ای خود را مصرف می‌کند.

معني گزينه هاي اين تست :

۱) بستگی داشتن                      ۲) برداشتن         

 ۳) شامل شدن (بودن)              ۴) زنده ماندن

 

تست و نکته روز  ۸ 

 The refrigerator is full of fruit and vegetables. My father ………………… to the store.

   ۱) must go                          ۲) should go

   ۳) Should have gone            ۴) must have gone

 پاسخ:

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.

معنای جمله : يخچال پر از میوه و سبزیجات است. پدر من حتما به فروشگاه رفته است.

نکته گرامری :

عبارت  (قسمت سوم فعل must have +)  بیانگر نتیجه گیری منطقی در انجام کاری با توجه به شواهد مربوط به زمان حال و گذشته می باشد.

 

تست و نكته روز-۹

 1. The answer to this question, which ………… human beings since ancient times, still remains unclear.

   ۱) is interested                       ۲) has interested    

   ۳) had interested                    ۴) was interesting for

 

پاسخ :

گزينه ۲ پاسخ صحيح مي باشد.

معني جمله : پاسخ به این پرسش، که انسان را از دوران باستان علاقمند کرده است، هنوز نامشخص باقي مانده است.

نكته :   وجود كلمه since در اين جمله، به روشني استفاده از ساختار زماني ماضي نقلي  (has interested) را نشان مي دهد.

در ضمن، واژه human beings به معناي “انسان” مورد استفاده قرار مي گيرد.

Ancient times نيز همان “دوران باستان” مي باشد.

 

 

logo - gram-5

گرامر زبان كنكور – تست هاي تمريني (۵)

گرامر زبان كنكور – تست هاي تمريني (۵)

در اين نوشتار نيز بمانند چهار مقاله قبلي،قصد داريم تعداد ديگري تست استاندارد گرامر زبان كنكور با پاسخ تشريحي را براي آشنايي بيشتر و افزايش توانمندي و مهارت شما عزيزان در پاسخگويي به تست هاي بخش گرامر آزمون زبان كنكور ارائه نماييم. خاطرنشان مي سازد كه داوطلبان عزيز در اين مقطع زماني حتما بايستي مرور كتابهاي درسي دو سال آخر خود را به انجام رسانده باشند.

پراكندگي و تنوع تست هاي گرامر

با وجه به محدوديت تست هاي گرامر به كتاب هاي زبان دو سال آخر، تنوع سوالهاي گرامر در آزمون زبان كنكور چندان بالا نمي باشد و اين بدين معناست كه با مرور و مطالعه دقيق تعداد قابل قبول آزمون دوره هاي قبل، تسلط بر پاسخگويي اين تست ها بشدت افزايش خواهد يافت.

 

۱٫ Looking at the magnificent crystal blue water of the sea, Eileen thought she had never seen …… .

        ۱) anything so beautiful

        ۲) so beautiful anything

        ۳) so beautiful anything was

        ۴) anything was so beautiful

 پاسخ:

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.

معنی جمله :   ایلین (Eileen) در حالی که به آب آبی با شکوه شفاف دریا نگاه می‌کرد، به این فکر كرد که هرگز چیزی به این زیبایی ندیده بود.

نكته :

از لحاظ ساختاري، صفت بعد از واژه anything قرار می‌گیرد.

 

۲٫ Finding a solution to the long-lasting problems of unemployment …………. an easy task to do.

        ۱) seem not to be                           ۲) does not seem to be

        ۳) not seeming to be                       ۴) that is not seemingly

 پاسخ:

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.

معنی جمله :  پيدا كردن راه حلی برای مشکلات دیرینه بیکاری بهنظر نمیرسد که کار ساده‌ای باشد.

نكته :

براي منفي كردن فعل “”seem در زمان حال ساده از “does not” استفاده می‌شود و بعد از آن مصدر با to می‌آید.

 

۳٫ Fortunately, the storm was not strong enough ……  any serious damage to the town. 

          ۱) to cause                                      ۲) it didn’t cause            

          ۳) that didn’t cause                          ۴) to be caused

 

پاسخ :

گزينه ۱ پاسخ صحيح است.

معنی جمله :

خوشبختانه توفان به اندازه كافي شديد نبود كه خسارت جدي به شهر وارد آورد.

نكته :

با توجه به وجود enough، فعل بعد از آن بصورت مصدر (با to) بايستي بكار رود. از طرفي معناي جمله نشاندهنده استفاده از ساختار فعل معلوم (to cause) براي جمله است كه گزينه ۱ پاسخ صحيح خواهد بود.

 

۴٫ I’m not sure we have got ………. to print out the document.

        ۱) enough paper                             ۲) paper enough          

        ۳) such a paper                              ۴) such paper

 

 

پاسخ :

گزينه ۱ پاسخ صحيح است.

معنی جمله :   من مطمئن نيستم كه ما به اندازه كافي كاغذ گرفته ايم كه (بتوانيم) كل مدرك را چاپ نماييم.

 

نكته :

با توجه به وجود مصدر با to بعد از نقطه چين، استفاده از such نادرست خواهد بود. گزينه ۲ نيز صحيح نيست چراكه اسم بعد از enough بكار مي رود.

 

۵٫ I’m sure we will succeed and get the best result as we have worked ……… .

             ۱) enough hard                               ۲) such hard              

             ۳) so hard enough                           ۴) hard enough

 

 

پاسخ :

گزينه ۴ پاسخ صحيح است.

معنی جمله :

من مطمئن هستم كه ما موفق خواهيم شد و بهترين نتايج را مي گيريم چون بقدر كافي سخت تلاش كرده ايم.  

نكته :

هميشه صفت و قيد قبل از enough مي آيند. در ضمن such نيز با صفت تنها بكار نمي رود.

 

۶٫ Fortunately, the storm was not strong enough ……  any serious damage to the town. 

        ۱) to cause                                          ۲) it didn’t cause              

        ۳) that didn’t cause                              ۴) to be caused

 

 

پاسخ :

گزينه ۱ پاسخ صحيح است.

معنی جمله :

خوشبختانه توفان به اندازه كافي شديد نبود كه خسارت جدي به شهر وارد آورد.

نكته :

با توجه به وجود enough، فعل بعد از آن بصورت مصدر (با to) بايستي بكار رود. از طرفي معناي جمله نشاندهنده استفاده از ساختار فعل معلوم (to cause) براي جمله است كه گزينه ۱ پاسخ صحيح خواهد بود.

 

۷٫    A: “Nobody could move the piano.”

        B: “I think it was ……..  to move.”

              ۱) so heavy                       ۲) too heavy             

              ۳) very heavy                     ۴) such heavy

 

 

پاسخ :

گزينه ۲ پاسخ صحيح است.

معنی جمله :

A:  هيچكس نتوانست پيانو را جاجا كند.

 B:   فكر ميكنم آن براي حركت دادن خيلي سنگين بود.

نكته :

با توجه به تكيه نگارنده تست بر Nobody و مفهوم منفي ناشي از عدم انجام كار، گزينه too heavy به معناي “زيادي سنگين بودن” پيانو استفاده خواهد شد.

 

 

با آرزوي موفقيت و شادكامي

گروه آموزشي هوشيار

logo-gram-4

گرامر زبان كنكور – تست هاي تمريني (۴)

گرامر زبان كنكور – تست هاي تمريني (۴)

بمانند سه مقاله قبلي، در اين نوشتار قصد داريم تعداد ديگري تست استاندارد گرامر زبان كنكور با پاسخ تشريحي را براي آشنايي بيشتر و افزايش توانمندي و مهارت شما عزيزان در پاسخگويي به تست هاي بخش گرامر آزمون زبان كنكور ارائه نماييم. با توجه به زمان باقي مانده تا كنكور، پيشنهاد مي گردد در اين مقطع زماني، با مرور و تمرين تستهاي استاندارد آزمون هاي اخير زبان كنكور، به افزايش مهارت و توانايي خود در اين درس تا حد ممكن بيافزاييد.

پراكندگي و تنوع تست هاي گرامر

با توجه به محدوديت تست هاي گرامر به كتاب هاي زبان دو سال آخر، تنوع سوالهاي گرامر در آزمون زبان كنكور چندان بالا نمي باشد و اين بدين معناست كه با مرور و مطالعه دقيق تعداد قابل قبول آزمون دوره هاي قبل، تسلط بر پاسخگويي اين تست ها بشدت افزايش خواهد يافت.

 

 

۱٫ I am sure we will succeed and get the best result as we have worked…………………… .

        ۱) such hard                                 ۲) enough hard

        ۳) so hard enough                         ۴) hard enough

 پاسخ: 

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.

معنی جمله :  من مطمئنم که موفق خواهیم شد و بهترین نتایج را می گیریم چون به اندازه ی کافی سخت کار کرده ایم.

نكته :

با توجه به اینکه جمله داده شده مفهوم مثبت دارد، میتوان از enough به عنوان قید بعد از قید دیگری (hard) استفاده کرد.

 

۲٫ I ……….…. to tell ….…some good news about the holiday but he was not in.

        ۱) called him/up                             ۲) called/ him up

        ۳) called up him/ him                      ۴) called him up/him

 پاسخ:

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.

معنی جمله :  او را صدا کردم تا خبر خوبی را در مورد تعطیلات به او بگویم اما او نبود.

نكته : 

Call up به معنی “صدا کردن” فعل دو کلمه ای و جدا شدنی می باشد و ضمیر مفعولی باید قبل از جزء قیدی (Up) به کار می رود.

 

۳٫ The researchers ………. the causes of greenhouse gases have made a lot of progress.

         ۱) study                                   ۲) studied           

         ۳) studying                               ۴) to study

 پاسخ:

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.

معنی جمله :  محققانی که در مورد علل گازهای گلخانه ای مطالعه می کنند پیشرفت زیادی کرده اند.

نكته : 

عبارت وصفی در اصل who are studying بوده که پس از خلاصه کردن studying باقی می ماند.

 

۴٫ My friend has a ………. woolen rug on the floor in her bedroom.

       ۱) lovely long grey                      ۲) long lovely grey  

       ۳) grey lovely long                      ۴) long grey lovely

 پاسخ:

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.

معنی جمله :  دوستم یک قالیچه پشمی دوست داشتنی بلند خاکستری بر روی کف اتاق خوابش دارد.

نكته :

مطابق ساختار زير عمل مي شود:

اسم + صفت جنس + صفت ملیت + صفت رنگ + صفت اندازه + صفت کیفیت + حرف تعریف

 

۵٫ The weather is beautiful, isn’t? I didn’t expect it to be ………. nice day.

        ۱) so                                       ۲) very                 

        ۳) too                                      ۴) such a

 پاسخ:

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.

معنی جمله :  آب و هوای زیبایی است، اینطور نیست؟ انتظار نداشتم که چنین روز زیبایی باشد.

نكته:

از ساختار جمله اي زير در اين تست استفاده شده است:

اسم + صفت + (such(a

 

۶٫  A: “Why didn’t your friend, Ali, say hello when he entered the room?”

      B: “He ………. feeling well.”

         ۱) may not be                                 ۲) should not be

         ۳) may not have been                      ۴) should not have been

 پاسخ:

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.

معنی جمله :

A : چرا دوستت علی وقتی وارد اتاق شد سلام نکرد؟

B : احتمالا احساس خوبی نداشته است.

نكته :

فرمول p.p + have + may احتمال در زمان گذشته را نشان می دهد.

 

۷٫ To hide his insecurity, Barton often acted like a comedian …………..be could make people laugh.

         ۱) except                                       ۲) so that              

         ۳) although                                    ۴) in order to

 پاسخ:

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.

معنی جمله : بارتون برای پنهان کردن تزلزل خود، اغلب نقش يك هنرپیشه  خنده آور (كمدي) را به منظور خنداندن مردم ایفا می‌کرد.

نكته :

ساختار جمله بعد از بعد از “so that” به صورت جمله خبری خواهد بود.

 

 

با آرزوي موفقيت و شادكامي

گروه آموزشي هوشيار

logo gram-3

گرامر زبان كنكور – تست هاي تمريني (۳)

گرامر زبان كنكور – تست هاي تمريني (۳)

در اين نوشتار مانند دو مقاله قبلي،  قصد داريم تعدادي تست استاندارد گرامر زبان كنكور با پاسخ تشريحي را براي آشنايي بيشتر و افزايش توانمندي و مهارت شما عزيزان در پاسخگويي به تست هاي بخش گرامر آزمون زبان كنكور ارائه نماييم. پيشنهاد مي گردد در اين مقطع زماني، با مرور و تمرين تستهاي استاندارد آزمون هاي اخير زبان كنكور، به افزايش مهارت و توانايي خود در اين درس تا حد ممكن بيافزاييد.

كاربرد گرامر در آزمون زبان كنكور

دوباره خاطرنشان مي سازد كه با توجه به بودجه بندي آزمون زبان كنكور و تعداد تستهاي گرامري، و همچنين تاثير نكات گرامري در پاسخگويي به كلوز تست و حتي تست هاي درك مطلب، تسلط بر مباحث گرامري در موفقيت در اين آزمون نقش قابل توجهي خواهد داشت.

 

۱٫ Our neighbor’s big dog is very ………… and my little girl is usually …………… when she sees it.

          ۱) frightened – frightened  

          ۲) frightened – frightening

          ۳) frightening – frightening

          ۴) frightening – frightened

پاسخ:

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.

معنای جمله :   سگ بزرگ همسایه ما خیلی ترسناک است و دختر کوچک من وقتی او را می بیند معمولا می­ ترسد.

نکته گرامری : 

با توجه به مفهوم جمله، برای نقطه چین اول نياز به صفت فاعلی (ing + فعل)، و برای نقطه چین دوم احتیاج به صفت مفعولی (قسمت سوم فعل) داريم.

 

 

۲٫ Most of the final English exam question were too difficult for most of the students in the class ………… .

        ۱) answered                                    ۲) to answer      

        ۳) for answering                               ۴)that they answer

پاسخ:

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.

معنای جمله :   بیشتر سوالات امتحانی نهایی انگلیسی برای اكثر دانش آموزان در کلاس آنقدر مشکل بودند که نتوانستند جواب بدهند.

نكته گرامري:

به الگوي زير توجه فرماييد:

مصدر + (مفعول + for) + صفت / قید + too + فعل + مبتدا

 

 

۳٫ I have to talk to the manager, …………. he has free to see me or not.

         ۱) as                                             ۲) while            

         ۳) since                                         ۴) whether

پاسخ:

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.

معنای جمله :   مجبورم با مدیر صحبت کنم، چه وقت آزاد داشته باشد مرا ببیند چه نداشته باشد.

نكته گرامري:

 ترکیب whether…or (چه . . . چه) حرف ربط شرط می باشد.

 

 

۴٫ The dishes  ……………. yet. Could you please wash them up.

       ۱) have been not washed                  ۲) have not been washed

       ۳) are not being washed                    ۴) had not been washed

پاسخ:

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.

معنی جمله :   ظرفها هنوز شسته نشده است. لطف می کنی آنها را بشوری.

نکته گرامری :

 1. فعل wash متعدی بوده و بعد از نقطه چین مفعول بکار نرفته است. بنابراین ساخت مجهول پیدا میکند.
 2. کلمه yet نشانه ی زمان حال کامل با ساختار زير مي باشد:

قسمت سوم فعل+  have/has 

 

۵٫ My back hurts, I ……………. that heavy box up two flights of stairs yesterday.

۱) should not carry                ۲) should have not carry            

۳) should not be carrying     ۴) should not have carried

پاسخ:

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.

معنی جمله :   کمرم درد می کند. دیروز نباید آن جعبه سنگین را دو ردیف پله بالا می بردم.

نکته گرامری :

 ساختار  (قسمت سوم فعل + (shouldn’t  بیانگر کاری است که نمی بایست در زمان گذشته انجام می شده، اما انجام شده است.

 

 

۶٫ Antarctica is covered by a huge ice cap ……………. ۷۰ percent of the earth’s fresh water.

      ۱) contains                          ۲) to contain                            ۳) containing                           ۴) which is containing

پاسخ:   

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.

معنی جمله :   قطب جنوب از کوه یخ بزرگی پوشیده شده که شامل ۷۰ درصد آب تازه زمین می شود.

نکته گرامری :

 عبارت توصیفی معلوم (ing + فعل) که “با یا بدون” ضمیر موصولی which  مورد استفاده قرار می گیرد، گزینه صحیح انتخاب مي باشد.

 

۷٫ ……………. we tried to stop him, he kept on ……………. .

     ۱) As / talk                                         ۲) However / talk

     ۳) While / to talk                                 ۴) Although / talking

پاسخ:

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.

معنی جمله :   اگرچه سعی کردیم او را متوقف کنیم، او به صحبت کردن ادامه داد.

نکته گرامری :

 1. کلمه Although برای بیان یک نتیجه غیر قابل پیش بینی مورد استفاده قرار می گیرد.
 2. بعد از فعل keep on ، اسم مصدر (ing + فعل) بکار برده می شود.

 

 

با آرزوي موفقيت و شادكامي

گروه آموزشي هوشيار

logo-gram-2mmm

گرامر زبان كنكور – تست هاي تمريني (۲)

گرامر زبان كنكور – تست هاي تمريني (۲)

در اين نوشتار مانند مقاله قبلي،  قصد داريم تعدادي تست استاندارد گرامر زبان كنكور با پاسخ تشريحي را براي آشنايي بيشتر و افزايش توانمندي و مهارت شما عزيزان در پاسخگويي به تست هاي بخش گرامر آزمون زبان كنكور ارائه نماييم. اميد است تمرين و تكرار بر روي اين تست ها، به افزايش درصد پاسخ هاي صحيح شما عزيزان در آزمون زبان كنكور منجر گردد.

كاربرد گرامر در آزمون زبان كنكور

شايان ذكر است كه با توجه به بودجه بندي آزمون زبان كنكور و تعداد تستهاي گرامري، و همچنين تاثير نكات گرامري در پاسخگويي به كلوز تست و حتي تست هاي درك مطلب، تسلط بر مباحث گرامري در موفقيت در اين آزمون نقش قابل توجهي خواهد داشت.

 

۱٫ Simin told her brother ………………… the radio while she was doing her homework.

       ۱) don’t turn on                              ۲) not to turn on

       ۳) not turning on                             ۴) he does not turn on

پاسخ:

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.

معنای جمله:  سیمین به برادرش گفت در حالیکه مشغول انجام تکلیفش می باشد، رادیو را روشن نکند.

نكته گرامری :

برای منفی کردن مصدر کافی است قبل از آن Not استفاده شود.

 

۲٫ It is necessary for every student ………….. to class on time and well – prepared.

        ۱) comes                                          ۲) coming

        ۳) To come                                       ۴) who comes

پاسخ:

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.

معنای جمله:   برای تمامی دانش آموزان ضروری است که به موقع و آماده به کلاس بیایند.

نکته گرامری : بعد از to be، صفت (Adjective)، سپس مفعول (بهمراه عبارت for)، و در نهایت مصدر بکار می رود.

To be + adjective  + For + Objective + Infinitive

 

۳٫ It was ………………… large earthquake that it damaged almost all the houses in the village.

        ۱) so                                              ۲) so a

        ۳) such                                           ۴) such a

 پاسخ:

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.

معنای جمله:   چنان زمین لرزه بزرگی بود که تقریبا به همه خانه های روستا آسیب رساند.

نکته گرامری : 

بعد از  such a/an اسم قابل شمارش یا صفت و سپس کلمه ربط (مانند that) و سپس جمله بعدی  بکار می رود.

 

۴٫ The refrigerator is full of fruit and vegetables. My father ………………… to the store.

        ۱) must go                                     ۲) should go

        ۳) Should have gone                       ۴) must have gone

 پاسخ:

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.

معنای جمله :   يخچال پر از میوه و سبزیجات است. پدر من حتما به فروشگاه رفته است.

نکته گرامری :

عبارت  (قسمت سوم فعل must have +)  بیانگر نتیجه گیری منطقی در انجام کاری با توجه به شواهد مربوط به زمان حال و گذشته می باشد.

 

 

۵٫ This type of plant, which is rare here, is ………… found in the mountains of South America.

        ۱) briefly                                      ۲) formally

        ۳) commonly                                 ۴) efficiently

پاسخ:

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.

معنای جمله :   متاسفانه فراموش کردم عکس هایی را که در جشن تولد گرفته شده بود برای دوستانم بفرستم.

نکته گرامری : 

ساختار جمله، عبارت توصیفی مجهول می باشد (ضمیر موصولی از جمله اصلی حذف شده است.)

 

….. the photographs (which were) taken at the birthday party ….

 

۶٫ Helen is ……………… good English teacher that I’m sure you will be happy with her.

        ۱) so                                             ۲) so a

        ۳) very                                          ۴) such a

پاسخ:

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.

معنای جمله :   هلن آنقدر معلم انگلیسی خوبی است که مطمئن هستم شما با او اوقات خوبی خواهید داشت.

نکته گرامری : 

از ساختار زير استفاده شده است:

جمله + (that)+ اسم قابل شمارش مفرد (صفت) + such a+ فعل + مبتدا

 

 

۷٫ The new high – quality models of sunglasses are going to ………… in our factory next year.

        ۱) be produced                            ۲) be producing

        ۳) produced                                ۴) produce

پاسخ:

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.

معنای جمله : مدل های جدید عینک آفتابی با کیفیت بالا قرار است سال آینده در کارخانه ما تولید شود.

نکته گرامری :

 ساختار اين جمله،  مجهولی با فرمول زير است:

To be going to + be + P.P

بخش to be going to ابتدايي به معناي “قصد انجام كاري” مي باشد.

 

شاد و پيروز باشيد.

گروه آموزشي هوشيار

  

logo-grammer-1

گرامر زبان كنكور – تست هاي تمريني (۱)

گرامر زبان كنكور – تست هاي تمريني (۱)

در اين نوشتار قصد داريم تعدادي تست استاندارد گرامر زبان كنكور با پاسخ تشريحي را براي آشنايي بيشتر و افزايش توانمندي و مهارت شما عزيزان در پاسخگويي به تست هاي بخش گرامر آزمون زبان كنكور ارائه نماييم.

كاربرد گرامر در آزمون زبان كنكور

شايان ذكر است كه با توجه به بودجه بندي آزمون زبان كنكور و تعداد تستهاي گرامري، و همچنين تاثير نكات گرامري در پاسخگويي به كلوز تست و حتي تست هاي درك مطلب، تسلط بر مباحث گرامري در موفقيت در اين آزمون نقش قابل توجهي خواهد داشت.

 

 

 ۱٫  “Did he eat a sandwich for lunch?”

       “I don`t remember what ……..….. .

          ۱) did he eat                   ۲) had he eaten   

          ۳) he had eaten               ۴) he ate

 پاسخ:

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.

معني جمله :

“آيا او يك ساندويچ براي ناهار خورد؟”

     “يادم نمي آيد او چه خورد.”

نکته گرامری :

كلمه پرسشي what در وسط جمله به كار رفته است بنابراين بعد از آن احتياج به ساختار خبري داريم .

 

۲٫ You missed the train because you walked to the station. You ……..… a taxi.

     ۱) might have taken                ۲) should have taken 

     ۳) must have taken                  ۴) should take

پاسخ:

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.

معني جمله :   شما به قطار نرسيديد به خاطر اينكه تا ايستگاه پياده رفتيد. شما بايد تاكسي سوار مي‌شديد.

نکته گرامری :

  should have +p.p  نشانگر كاريست كه مي‌بايست در زمان گذشته انجام شود، اما انجام نشده است.

 

۳٫ Only a few people stay ……..…… to help the injured   after an earthquake.

  ۱) calm enough              ۲) too calm             

  ۳) so calm                      ۴) enough calm

 

پاسخ:

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.

معناي جمله :   فقط تعداد كمي از افراد بعد از زلزله براي كمك به مجروحين به اندازه‌كافي خون‌سردي خود را حفظ مي‌كنند.

نكته گرامري :

براي اين تست از ساختار زیر استفاده شده است:

….. مصدر با  to+ enough + صفت

 

۴٫ Computers ……….…. to design different things.

      ۱) is used                    ۲) are using          

      ۳) use                          ۴) are used

پاسخ:

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.

معناي جمله :   كامپيوتر براي طراحي چيزهاي مختلف استفاده مي‌شود.

نكته گرامري :

در اين تست، از ساختار جملات مجهول براي اسم جمع Computers استفاده شده است.

۵٫ He did not wear warm clothes, …..….. it was very cold.    

       ۱) though                        ۲) since                            

       ۳) whereas                       ۴) because

پاسخ:

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.

معناي جمله :   با وجود اينكه هوا خيلي سرد بود، لباس گرم نپوشيد.

نكته گرامري:

مفهوم جمله تضاد غيرمنتظره را نشان مي‌دهد و بنابراين از واژه though استفاده مي نماييم.

 

۶٫ Anyone ……..…… in this country should plan to attend another lecture tonight.

     ۱) who is interesting                       ۲) interesting       

     ۳) is interested                               ۴) interested

 پاسخ:

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.

معناي جمله :   هر كسي كه به اين كشور علاقمند است امشب بايد برنامه‌ريزي كند تا در سخنراني ديگري شركت كند.

نكته ساختار گرامري

Anyone (who is) interested in this country …..…

                                          قابل حذف      

 

۷٫ She left home early ……….… miss the bus.

      ۱) so that she can’t                      ۲) in order not to

      ۳) so as she                                 ۴) in order that she

 پاسخ:

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.

معناي جمله :   او خانه را زود ترك كرد براي اينكه اتوبوس را از دست ندهد.

نكته گرامري

براي بيان قصد و منظور بعد از in order از مصدر استفاده مي‌كنيم. براي منفي كردن مصدر كافيست قبل از آن از not استفاده شود.

 

 

شاد و پيروز باشيد.

گروه آموزشي هوشيار

 

15 دوره

معرفي مجموعه ۱۵ دوره آزمون كامل زبان كنكور

معرفي مجموعه ۱۵ دوره آزمون كامل زبان كنكور – گروه آموزشي هوشيار

در اين نوشتار به معرفي مجموعه ۱۵ دوره آزمون زبان كنكور گروه آموزشي هوشيار مي پردايم. يكي از پكيج هاي بسيار مفيد و موثر تهيه شده توسط گروه آموزشي دكتر هوشيار براي آزمون زبان كنكور، مجموعه ۱۵ دوره اي آزمون هاي سال هاي اخير بوده كه به منظور استفاده عمومي داوطلبين گرامي در تمامي سطوح زبان و در تمامي كشور، طوري طراحي شده كه عليرغم كيفيت و بازدهي  بسيار خوب آن، هزينه خيلي پاييني داشته باشد.

اين مجموعه براي جمع بندي مختصر و سريع زبان كنكور بسيار مناسب مي باشد. هرچند كه براي جمع بندي كامل اين آزمون، مطالعه مجموعه ۹۰ دوره اي زبان كنور هوشيار بشدت توصيه مي گردد.

مشخصات مجموعه ۱۵ دوره اي

اين مجموعه منحصر بفرد و جامع زبان كنكور، يك پكيج كاملا نرم افزاري است. اين مجموعه حاوي ۱۵ دوره آزمون زبان كنكور سال هاي ۹۳ تا ۹۷ در هر سه رشته علوم تجربي، رياضي و انساني، با پاسخ كاملا تشريحي بهمراه فايل كامل واژگان مهم كنكوري مي باشد. در پاسخ هاي تشريحي اين تستها، تمامي نكات تستي مربوطه شامل گرامر و واژگان مهم با فرمت بسيار خوب آورده شده است. 

اين مجموعه جامع، كامل و كاملا اقتصادي است.

پيشنهاد مي كنيم حتما” اين مجموعه جامع، مفيد و استاندارد زبان كنكور را مطالعه نماييد!

 

با توجه به ماهيت و كيفيت اين مجموعه، داوطلبان گرامي به كمك آن براحتي مي توانند به سطح و توانايي خود در پاسخگويي به سوالات آزمون زبان كنكور استاندارد و واقعي، پي ببرند. اين مجموعه تا حد كاملا قابل قبولي توانايي دانش آموزان عزيز در پاسخگويي به تستهاي زبان كنكور را افزايش مي دهد.

اين مجموعه براي آشنايي با آزمون هاي استاندارد و واقعي زبان بسيار مناسب بوده و تا حدود زيادي داوطلبان عزيز را با بودجه بندي و سطح سوالات آزمون زبان در كنكورهاي سال هاي اخير آشنا مي نمايد. هزينه اين مجموعه نيز بسيار پايين و فقط  ۵۰۰۰ تومان مي باشد.

 

براي سفارش اين محصول  (۱۵ دوره آزمون) …

علاقمندان به سفارش اين مجموعه، پس از ارسال فيش واريزي به مبلغ ۵۰۰۰ تومان به كارت شماره

۶۳۶۲ ۱۴۱۰ ۸۴۱۶ ۷۹۳۲

بانك آینده بنام آقای سیامك هوشیار, بهمراه  آدرس ايميل به تلگرام يا واتس آپ به شماره

۰۹۱۲۱۰۳۱۶۲۹

مجموعه ۱۵ دوره اي فوق و واژگان مهم كنكوري بهمراه رمز عبور شخصي خود را بصورت ايميل دريافت مي نمايند.
براي كسب اطلاعات بيشتر و همينطور بهره گيري از تست هاي روزانه رايگان، به كانال تلگرام زبان كنكور ۹۸ دكتر هوشيار (zabanenglishekonkoor@) مراجعه فرماييد.
 شاد، پیروز و عالی باشید…
گروه آموزشي هوشيار
لوگو تمرين 2-2

درك مطلب زبان كنكور – تست هاي تمريني ۲

درك مطلب زبان كنكور تست هاي تمريني ۲

در ادامه تمرين هاي درك مطلب زبان كنكور، در اين قسمت دو متن زير ارائه مي شوند. مانند قسمت قبل، ابتدا براي فهم كامل و پاسخگويي به اين تست ها كوشش نماييد، و سپس ظرف روزهاي آتي با پاسخ صحيح كه در ادامه همين مقاله و همچنين در كانال زبان  كنكور ۹۸ دكتر هوشيار آورده مي شود، مقايسه نماييد.

 

باز هم تاكيد مي كنيم كه رمز موفقيت در آزمون زبان كنكور عبارت است از : نمرين، تمرين و تمرين!!

 

مشخصات متون اين نوشتار

متن اول متن جالبي در مورد مرطوب ترين نقطه كره زمين بنام “چراپونجي” مي باشد.

 

PASSAGE 1:

   Cherrapunji is one of the wettest places on earth. Cherrapunji is in India, high in the Khasi Hills. There is a lot of rain in the hills and most of it falls in the summer. In 1974 there were 2,455 centimeters of rain in Cherrapunji. This was the highest annual rainfall ever recorded in one place.

   Cherrapunji is a wonderful place to visit. There are lots of hills and valleys, so it is a great place to hike. There are beautiful, high waterfalls and amazing views from the hills and cliffs. You can walk in the lovely, green forests, explore some amazing, old caves or go fishing in the deep, blue rivers.

   The rain in Cherrapunji usually falls at night. During the day it is often warm and sunny, but remember to pack an umbrella. The weather can always change.

 1. What does the writer think of Cherrapunji?
 • ۱) She thinks well of it.
 • ۲) She thinks it rains too much to go there.
 • ۳) She believes one should go there when the weather is warm and sunny.
 • She concludes that it is good for those interested in swimming and walking.
 1. According to the passage, ………….. .
 • ۱) the year 1974 was in a way unusual in Cherrapunji
 • ۲) Cherrapunji always has the highest rainfall in the world each year
 • ۳) the amount of rain in one place in Cherrapunji in the year 1974 was unbelievable
 • ۴) the tourists visiting Cherrapunji are often surprised by the rainfalls there each year
 1. The passage mentions all of the following as activities people can do in Cherrapunji EXCEPT ……….. .
 • ۱) catch fish
 • ۲) watch natural scenes
 • ۳) watch animals in nature
 • ۴) enjoy walking in the forests
 1. According to the passage, in Cherrapunji …………. .
 • ۱) it always rains during the night
 • ۲) people can enjoy sunshine every day
 • ۳) people are not allowed to kill any type of animal
 • ۴) the rain falls in the summer more than any time of the year
 1. In the last sentence of the passage, the writer seems to be ……… .
 • ۱) advertising something
 • ۲) giving a sort of warning
 • ۳) referring to a negative feature of Cherrapunji
 • ۴) introducing another interesting thing about Cherrapunji

متن دوم هم متن بسيار جالبي در مورد يك فيلسوف يوناني بنام “سوكراتس” مي باشد.

 

PASSAGE 2:

   Socrates (c.470-399 BC) was one of the greatest Greek philosophers. Little is known about Socrates’ early life except that he served several times as a soldier and showed great bravery. He was born in Athens when that city was the leader of the world in literature, art, and government.

    Socrates knew all the most famous writers and statements of his time, but he had no desire to be famous himself. He only wanted to show people how to live wisely and happily, and to convince them that wisdom and honesty are more important than riches or fame. His guiding rule was “know yourself”.

   The young men of Athens were eager to learn from him. Socrates did not write down his teachings or invent any system of philosophy. Instead he talked with the young men wherever he met them, and started them thinking for themselves about what is good in life. Some of these young men later became writers and wrote down Socrates’ ideas. The most important of his followers was Plato. Plato’s writings are Dialogues in which the main speaker is Socrates, discussing some question with his young friends. Socrates would ask one of them to give an opinion on a subject. Socrates would then ask him questions. Often the person questioned had not really though very deeply and had no good reason for his opinion. Then by more questioning they all tried to find the true answer. This method of learning the truth by asking questions has been named “Socrates” or “dialectic”.

 1. According to the passage, for some time in his life Socrates ………… .
 • ۱) was a soldier
 • ۲) served soldiers in Athens
 • ۳) encouraged soldiers to be brave
 • ۴) taught philosophy to brave soldiers
 1. According to the passage, Socrates ………… .
 • ۱) tried to tell people how to live well
 • ۲) attempted to invent a system of philosophy
 • ۳) had his students write down his lessons
 • ۴) used writers’ influence to become famous
 1. All of the following are true about Plato EXCEPT that he …………… .
 • ۱) was an important student of Socrates
 • ۲) helped a method of learning the truth develop
 • ۳) learned things from Socrates when he was a young man
 • ۴) wrote a book in which he used one of the speakers o attack the ideas of Socrates
 1. The word “him” in line 15 refers to ……….. .
 • ۱) Socrates
 • ۲) Plato himself
 • ۳) a speaker in Plato’s book
 • ۴) a student of Plato
 1. It can be understood from the passage that Socrates was born at a time when ……….. .
 • ۱) Greece was under the control of soldiers
 • ۲) Athens was in its best days
 • ۳) no one lived happily and wisely
 • ۴) his country needed more soldiers than artists

  پاسخ تست ها

در اين قسمت پاسخ كليدي تست ها آورده شده است.

 

گزينه صحيح

شماره تست

PASSAGE  ۱

گزينه ۱

۱

گزينه ۱

۲

گزينه ۳

۳

گزينه ۴

۴

گزينه ۲

۵

PASSAGE  ۲

گزينه ۱

۱

گزينه ۱

۲

گزينه ۴

۳

گزينه ۳

۴

گزينه ۲

۵

 

 

logo 25

تست هاي درك مطلب زبان كنكور – تست هاي تمريني (۱)

تست هاي درك مطلب زبان كنكور – نمونه هاي تمريني (۱)

گروه آموزشي هوشيار در راستاي افزايش مهارت و توانايي داوطلبان گرامي در آزمون زبان كنكور، قصد دارد مجموعه مقالاتي با عنوان “تست هاي تمريني” در بخش هاي مختلف اين آزمون منتشر نمايد. در اين مجموعه، از تعدادي از متون استاندارد استفاده شده در آزمون هاي اخير استفاده شده و تمرين بر روي آنها، بطور حتم توانايي شما عزيزان در اين بخش از آزمون زبان كنكور را افزايش مي دهد.

 

آنچه در اين نوشتار آورده ايم

در اين مقاله براي افزايش مهارت شما عزيزان در زمينه تست هاي درك مطلب زبان كنكور، نمونه هاي تمريني استانداردي ارائه شده كه البته بر خلاف چهار قسمت قبلي آموزش نحوه پاسخگويي به سوالات درك مطلب در همين وب سايت، پاسخ اين Passages در اين مقاله ذكر نشده و به آينده موكول شده است. بنابراين داوطلبان گرامي فرصت دارند تا پس از مطالعه دقيق اين متون، به تست هاي مربوطه پاسخ داده و سپس آنها را با پاسخ هاي صحيحي كه متغاقبا” آورده مي شود، مقايسه نمايند. نكته مهم اين است كه براي كسب مهارت بيشتر در درس زبان، تمرين زياد با استفاده از تست هاي استاندارد بسيار ضروري مي باشد.

 

مشخصات متون ارائه شده

اين تمرين شامل دو متن Passage براي يك آزمون زبان كنكور واقعي بوده و مدت زمان پيشنهادي براي پاسخگويي به تست هاي هر دو متن همزمان ۸ دقيقه مي باشد. متن اول داستان جالبي در مورد “ماركو پولو” و دومي راجع به “تاريخ پول” مي باشد.

 

متن ها

:۱ PASSAGE

 Marco Polo was born in 1254 in the Venetian Republic. The city of Venice, Italy was at the center of the Venetian Republic. When he was 17 years old, he went to China with his father, Niccolo, and his uncle, Maffeo. Pope Gregory X sent them to visit Kublai Khan, the emperor of China. Kublai Khan liked Marco Polo and enjoyed his stories about many lands. He gave Marco Polo a job by sending him on diplomatic missions. He also made him governor of Yangzhou, an important trading city.

   When Marco Polo went back to the Venetian Republic, he talked about his life in China. However, very few people believed his stories. In 1298, he went to jail during a war between Venice and Genoa. While he was a prisoner in jail, he told his stories about China to another man in jail, and the man wrote down the stories. The stories became a book called The Travels of Marco Polo. Each chapter of the book covers a specific region of China and is about the military, farming, religion, and culture of certain area. The book was translated into many languages. Marco Polo got out of jail in 1299. He went back to Venice to join his father and uncle. He became very rich. In 1300 he got married, and he and his wife had three children. Marco polo died in 1324, when he was almost 70 years old.

۱٫ Which of the following people did Marco Polo travel to China with?
۱) Niccolo and Maffeo
۲) Maffeo ans Kublai Khan
۳) Maffeo and pope Gregory X
۴) Niccolo and Pope Gregory X

۲٫ Which of the following is NOT true about the emperor of China?
۱) He collected Marco Polo’s stories as a book.
۲) He listened to Marco Polo’s stories and interest.
۳) He sent Marco Polo to different places as a diplomat.
۴) He made Marco Polo in charge of an important city in China.

۳٫ What happened after he returned to his hometown?
۱) Most people believed his stories about China.
۲) He tried to share his experience with people.
۳) He met a famous writer of stories in prison.
۴) His father and his uncle went to jail.

۴٫ What do we understand from the passage?
۱) Marco Polo translated his book into other languages.
۲) Marco Polo got married when he was in China.
۳) Marco Polo got married when he was poor.
۴) Marco Polo was in prison for about a year.

PASSAGE 2 :

  A very long time ago, people did not have money. They traded animals and crops for things they wanted. In China, in about 1200 B.C., people traded shells and metal tools for the things they wanted. For example, they traded metal knives and shovels for the things they needed. Later in China, people made metal money. In about 100 B.C., the Chinese made money of animal skin. The first paper money was made from white colored deer skin. It came from China about 900 years later.
   In about 700 B.C., people made the first round metal coins. The coins were made of gold and silver. They looked very similar to the coins we use today. These coins came from Lydia. Lydia was located where the country called Turkey is located today. After people made coins in Lydia, people in Rome, Iran, and Greece also began making coins. Coins were very durable – they were strong and could last a long time without becoming damaged.
   Wampum are necklaces made from beads and seashells. The beads had holes in them. People put beads on strings. American Indians used wampum for money in the 1500’s.
   Money changes with time. No matter what it looks like, money is an idea. It is the thought that people can trade something they have for something they want. Money makes trading easier.

۵٫ What is the passage mainly about?
۱) History of money
۲) Importance of money
۳) Money in ancient China
۴) Why people spend money

۶٫ Where was the first paper money made?
۱) Rome                        ۲) Lydia
۳) China                        ۴) Greece

۷٫ What does “them” in line 15 refer to?
۱) Holes                        ۲) Beads
۳) Wampum                  ۴) Seashells

۸٫ Which of the following words is defined in the passage?
۱) Deer                         ۲) Shovels
۳) Durable                     ۴) Strings

 پاسخ تست ها

در اين قسمت پاسخ كليدي تست هاي دو متن فوق آورده شده است.

 

پاسخ

شماره تست

PASSAGE 1

گزينه ۱

۱

گزينه ۱

۲

گزينه ۲

۳

گزينه ۴

۴

PASSAGE 2

گزينه ۱

۵

گزينه ۳

۶

گزينه ۲

۷

گزينه ۳

۸

با اشتراک در گروه تلگرام از آخرین اخبار ما مطلع شوید.

شبکه های اجتماعی

تماس

شنبه تا چهارشنبه۲۱:۰۰ - ۰۹:۰۰
شماره تماس پخش تهران و شهرستان (ارسال رايگان براي شهر تهران): ۰۲۱۶۶۹۶۶۹۰۸۰۲۱۶۶۹۷۹۰۰۰

تماس

شنبه تا چهارشنبه۲۱:۰۰ - ۰۹:۰۰
شماره تماس پشتيباني علمي و فني :۰۹۹۰۱۰۳۱۶۲۹